Advokaten 9 - LG forlader papiret

Print Print
21-11-2011

Kuratorer skal fra årsskiftet selv holde sig ajour med krav fra Lønmodtagernes Garantifond. Advokater for lønmodtagere skal anmelde lønkrav elektronisk.

Af Per A. Svendsen, juridisk konsulent, Lønmodtagernes Garantifond

Siden slutningen af 2004 har det været muligt for kuratorerne at følge udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond (LG) via selvbetjeningen på LG’s hjemmeside. Hjemmesiden indeholder både detaljerede oplysninger om udbetalingerne til de enkelte lønmodtagere og samlede oplysninger om de beregnede krav i konkursboet for LG og SKAT fordelt på § 94 og § 95 i konkursloven. Der er i dag adgang til systemet for alle kuratorer, men herudover har kuratorerne haft mulighed for frivilligt at tilmelde sig en udvidet adgang til systemet, som samtidig betyder, at LG ikke længere sender skriftlige boanmeldelser til konkursboet.

Ved en ændring i LG-loven ultimo 2009 fik LG hjemmel til at gøre den elektroniske selvbetjeningsløsning obligatorisk. Beskæftigelsesministeriet vil derfor nu, via en ændring i bekendtgørelsen for LG, gøre den nye version af LG’s selvbetjeningsløsning obligatorisk med virkning fra 1. januar 2012. Dette vil gælde for alle konkursboer og dødsboer, uanset om dekretet er afsagt før eller efter 1. januar 2012. Sidste gang LG sender breve ud om anmeldelser af krav i konkursboer bliver derfor primo januar 2012 for oktober kvartal 2011. Samtidig åbnes der for adgangen til LG’s nye selvbetjeningsløsning.

LG vil som hidtil sende et brev med en forhåndsanmeldelse til boet. I dette brev vil der også være oplyst en kode, som sammen med en medarbejdersignatur vil give adgang til LG’s selvbetjeningssystem døgnet rundt med daglige opdateringer. Kurator og bobestyrer er herefter forpligtet til selv at holde sig orienteret om LG’s krav via selvbetjeningssystemet på LG’s hjemmeside.

Det nye system vil, i modsætning til det system der anvendes i dag, indeholde en række ekstra fordele for brugerne, bl.a. beregning af renter af § 94-krav, oplysninger om en lønmodtager har nået LG’s maksimum og sidst men ikke mindst forventer vi, at advokatkontorernes IT-leverandører vil udvikle systemer, der gør det muligt at downloade oplysninger direkte ned i gældsbogen.

LG forventer i november måned at udsende et brev med nærmere oplysninger om systemet til alle de advokatkontorer, som de samarbejder med. Endvidere planlægger LG, i det omfang der er interesse herfor, at afholde to kurser, et i Hillerød og et i Jylland, hvor der bliver fri adgang for advokater og advokatsekretærer til at deltage i en gennemgang af den nye selvbetjeningsløsning.

Elektronisk anmeldelse af lønkrav mv.
I dag sker anmeldelse af en lønmodtagers krav på løn mv. ved udfyldelse af en anmeldelsesblanket på LG’s hjemmeside, men blanketten skal udskrives og manuelt underskrives af lønmodtageren inden den sendes til LG vedlagt kopier af dokumentation for kravene.
I løbet af første halvår af 2012 udfases anmeldelser på papir. Herefter skal anmeldelse foretages digitalt via LG’s hjemmeside. Anmeldelsen kan udfyldes af lønmodtager selv eller af en advokat eller en fagforening, der repræsenterer lønmodtageren. Lønmodtageren får adgang til at anmelde på LG’s hjemmeside ved at logge ind med sin NemID. Repræsentanten anmelder ved hjælp af sin medarbejdersignatur. Lønmodtager oplyser ved underskriften, om han giver fuldmagt til en repræsentant. Med hensyn til dokumentation for de anmeldte krav kan denne vedlægges som filer.

Den elektroniske anmeldelse giver en række fordele for brugerne. For det første bliver det nemmere at anmelde, fordi LG har mulighed for at vejlede om, hvordan de enkelte felter skal udfyldes, og der kan ændres og tilføjes i blanketten, indtil LG begynder behandlingen af kravene. For det andet vil det under udfyldelsen af anmeldelsen fremgå, hvilke basale oplysninger der skal gives, for at LG kan behandle anmeldelsen. Det betyder, at LG kan begrænse afvisningen af anmeldelser på grund af manglende oplysninger.

For LG betyder den elektroniske anmeldelse, at LG senere kan registrere oplysningerne direkte i udbetalingssystemet, hvilket vil lette administrationen, medvirke til at undgå tastefejl og dermed sikre mere korrekte udbetalinger.

LG registrerer selv de advokater, som vi i dag er i kontakt med og vil løbende registrere nytilkomne.
Tilmelding til LG's selvbetjeningskurser vil kunne ske på LG's hjemmeside (www.atp.dk) fra medio december 2011.
Hvis du har spørgsmål til LG's selvbetjeningssystem kan du ringe på telefonnummer 48 20 39 40 eller maile til pas@atp.dk.