Advokaten 9 - Aktuel information

Print Print
21-11-2011

Sikker e-mail til domstolene
Siden 1. oktober 2011 har advokater haft mulighed for at sende såkaldt “øvrig korrespondance” i blandt andet straffesager, civile sager, skiftesager og fogedsager via e-mail til byretterne og Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Øvrig korrespondance dækker over den kommunikation mellem retten og brugerne, hvor der ikke er lovreguleret krav om skriftlighed eller underskrift på dokumentet. Samtidig ligestilles brugen af e-mail med den hidtidige brug af telefax til fremsendelse af visse dokumenter. Vejledninger i at bruge sikker e-mail findes på www.domstol.dk, www.danskeadvokater.dk og www.advokatsamfundet.dk.


Retten på Frederiksberg udvider
Den nye cirka 5.500 m2 store tilbygning til Retten på Frederiksberg skyder så småt op på byggepladsen på Howitzvej. Den markante tilbygning vil indeholde lokaler til samtale mellem advokat og klient samt ventefaciliteter til anklager. Bygningen vil rumme hele otte retssale, heraf to til afvikling af nævningesager. Der vil desuden være en separat sluseadgang, ad hvilken arrestanter kan bringes til bygningen og videre til de særlige venterum for arrestanter. Tilbygningen forventes at stå færdig i september 2012.


For travle forsvarsadvokater
Præsidenterne fra både Østre og Vestre Landsret understreger, at retterne fremover vil fokusere på at få berammet sagerne inden for rimelig tid. Spørgsmålet var et tema på Dommerforeningens årsmøde, og præsidenterne understreger endvidere, at interessekonflikter mellem advokater fra samme kontor fremover vil blive undergivet en nærmere prøvelse. Hvis forsvareren i såkaldt almindelige straffesager først har tid to til tre måneder efter det tidspunkt, retten foreslår, vil der være tale om en betydelig forsinkelse. Advokatrådets strafferetsudvalg erindrer om, at det er muligt at forhåndsberamme hovedforhandlingen i sagen.

Betaling for glemsomme
Advokater, som kommer i så uheldige omstændigheder, at de tre gange inden for samme år mister deres CCBE ID-kort, vil blive pålagt et gebyr på 50 kroner for udstedelsen af et kort tredje gang, Tredje gang er ikke lykkens gang i enhver henseende.


Dyrere abonnement
Kvalitet koster, siges det, og således bliver et abonnement på Advokaten også dyrere næste år. Prisen for et års abonnement stiger til 550 kroner inkl. moms og forsendelse. Alle advokater modtager stadig magasinet gratis.


Nye i redaktionspanelet
Det bredt sammensatte redaktionspanel, der fastlægger den redaktionelle linje for Advokaten, bliver udvidet med to kompetente jurister med hver deres spidskompetence og indfaldsvinkel til det juridiske felt: Fra Kammeradvokaten indtræder advokat Rass Holdgaard, som fra årsskiftet vil skrive klummen om europæisk retspolitik sammen med professor Thomas Elholm. Og statsadvokat Jens Rønn fra Rigsadvokaten indtræder ligeledes i redaktionspanelet.


EU vil uddanne advokater
Europas advokater skal have et massivt uddannelsesløft med henblik på at højne niveauet af viden om EU-ret. Den 13. september godkendte EU-Kommissionen en handlingsplan, der har som mål at halvdelen af retsvæsenets aktører, inkl. advokater, i alle EU-lande skal have deltaget i en eller anden form for EU-uddannelse inden 2020. Med EU-uddannelse menes bl.a. uddannelse inden for EU-retlige emner, uddannelse i fremmedsprog (juridisk terminologi), øget forståelse for EU staternes forskellige retssystemer og at uddannelse gennemført i en EU-stat anerkendes i hjemstaten. Kommissionen har afsat en pulje på 200 mio. kroner, som skal medfinansiere en sådan uddannelse af retsvæsenets aktører. CCBE, sammenslutningen af advokatråd i Europa, har siden 2009 arbejdet aktivt på at sikre, at advokater ligestilles med dommere og anklagere for så vidt angår muligheden for EU finansiering af uddannelse.


Advokatrådets ønskeliste
Den nye justitsminister, Morten Bødskov (S), og Folketingets retsudvalg har modtaget en ønskeliste fra Advokatrådet med de tre mest presserende problemer på retsområdet, som trænger til at blive løst. Rådet peger på en evaluering af domstolsreformen, et løft af den gratis retshjælp og fri proces, samt en ligestilling af forsvarere og anklagere i straffesager, så forsvarere ikke længere på en række områder unddrages indsigt i materialet mod deres klienter. Læs ønskelisten på www.advokatsamfundet.dk.