Advokaten 6 - Den rette kampvægt

Print Print
16-08-2011

Et advokatsamfund med bedre medlemsservice, øget synlighed og fokus på standens gode omdømme. Sådan lød formandens løfte som tak for advokaternes støtte til kursen.

Af Rasmus Lindboe, Kommunikationschef, Advokatsamfundet

Advokaterne skal opleve bedre medlemsservice for kontingentet.
Omverdenen skal opleve øget synlighed af advokaternes arbejde i regi af Advokatsamfundet. Og fokus skal holdes på standens gode omdømme, hvor netop advokaternes troværdighed skal bruges til at intensivere indflydelsen på de politiske processer.
Sådan lød formanden for Advokatrådets løfte til generalforsamlingen på Advokatmødet 2011 i Kolding.
- Vi skal øge vores synlighed i samfundet som garant for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, sagde Søren Jenstrup.
Og at dømme efter reaktionen fra salen fik Søren Jenstrup opbakning til sin og Advokatrådets kurs i de kommende to år. Efter en følelsesbetonet generalforsamling for to år siden, der både bød på kampvalg om formandsposten og en markant nedsættelse af kontingentet til Advokatsamfundet, var reaktionerne mere afdæmpede på Advokatmødet i juni.
Eneste indholdsmæssige bemærkning fra salen var en opfordring fra Kirsten Reimers-Lund, København, om at se på Advokatmødets form fremover:
- Kunne vi ikke holde de store advokatmøder på samme tid, sagde Kirsten Reimers-Lund med henvisning til, at Danske Advokaters møde og Advokatmødet for alle advokater afholdes på to forskellige tidspunkter.
- Vi må ikke ende med et forfærdelig kedeligt advokatmøde, som vi havde frem til ’91. Det er lidt ærgerligt, når det nu plejer at være så sindssygt morsomt, sagde den københavnske familieretsadvokat.
Lars Svenning Andersen, formand for Danske Advokater, kvitterede fra talerstolen med ros til samarbejdet mellem Advokatrådet og sin egen forening:
- Vi er kommet langt og er næsten i mål med et godt samarbejde. Vi har fokus på at supplere hinanden, hvor vi måske engang var for optaget af, hvad vi selv ville sidde med i, sagde Lars Svenning Andersen.
En udmelding, som Søren Jenstrup supplerede:
- I den forløbne periode er samarbejdet med Danske Advokater stille og roligt blevet udbygget, sådan som jeg forudsagde det for to år siden. Vi har to velfungerende og samarbejdende organisationer, som varetager advokatstandens interesser, sagde han.

Økonomi på plads
På den økonomiske side samlede interessen sig om den nedskæring af Advokatsamfundets formue, som har fundet sted siden sidste advokatmøde. På mødet i 2009 vedtog generalforsamlingen at nedsætte kontingentet for den enkelte advokat fra 5.500 kroner til 4.500 kroner.
Formuen er blevet nedbragt i den forløbne periode, hvor Advokatsamfundet så at sige har kørt med underskud – netop en pointe, som den afgående næstformand, Søren Lyager, Aarhus, gjorde ved indledningen af sin gennemgang af de økonomiske nøgletal.
- De to år er begge endt med et underskud. Det plejer at skærpe opmærksomheden, når jeg siger det, indledte han.
- I 2009 var opfattelsen, at vi var for velpolstrede, og derfor satte vi kontingentet ned. Nu har vi et grundlag, hvor vi kan sige, at polstringen er væk. Og vi kan ikke blive ved med at finansiere den daglige drift ved at sælge ud af aktiverne. Fra 2013 er vi nødt til at have balance i tingene, sagde Søren Lyager.
Og balance i tingene betyder en gradvis kontingentforhøjelse til niveauet i 2009: nemlig 5.500 kroner pr. advokat.
Alt i alt koster det ca. 32-33 mio. kroner at drive Advokatsamfundets sekretariat, herunder udgifterne til Advokatnævnet.
Netop den daglige drift af sekretariatet blev det overladt til generalsekretær Torben Jensen at gennemgå i korte træk. Torben Jensen fokuserede især på, at sekretariatet bidrager med den nødvendige, professionelle ramme, der skal til for, at advokaternes frivillige arbejde i regi af Advokatrådet får den nødvendige opbakning og understøttelse.
De advokater, som frivilligt og ulønnet bidrager til det kollegiale arbejde i Advokatrådet, udvalgene, Advokatnævnet, kredsene eller med bidrag til høringssvar udgør ca. 10.000 timer over en to-årig periode. Det svarer til en værdi af 20-25 mio. kroners frivilligt arbejde.
- Denne enorme indsats skal serviceres på en tilfredsstillende måde, fremhævede Torben Jensen.
- Forudsætningen for, at diverse udvalg, råd og nævn kan fungere, er en ordentlig sekretariatsbetjening, sagde han.
Som et eksempel på et konkret resultat af de samlede bestræbelser, som sekretariatet og det frivillige, kollegiale arbejde kan udvirke, nævnte han justeringen af hvidvask-reglerne.
- Af og til formår vi at ændre reglerne, der også vedrører os selv. Advokaterne er eksempelvis stort set skrevet ud af hvidvask-reglerne, sagde generalsekretæren.
For Advokatnævnet skal serviceniveauet også hæves:
- Advokatnævnets sekretariat har hængt lidt i bremsen de senere år, og vi har det seneste år brugt krudt på at få rettet op på tingene. Vi vil gerne have nedbragt sagsbehandlingstiden, for det er nok så vigtigt, at man kan få en hurtig afgørelse fra advokatnævnet. Og så er det vigtigt at få hævet kvaliteten af Advokatnævnets kendelser, herunder at få udbygget begrundelserne. Man skulle jo gerne kunne læse ud af en afgørelse, hvorfor man i givet fald har fået en bøde, sagde Torben Jensen.

Rådets udvalg
Udskiftningen af fire medlemmer af Advokatrådet medfører omrokeringer i rådets udvalg. Her er de vigtigste ændringer:

  •  Som næstformand er valgt Jørgen Holst fra Holst Advokater som erstatning for Søren Lyager.
  • Sysette Vinding Kruse fra Homann i København afløser Hanne Rahbæk som formand for Strafferetsudvalget.
  • Pernille Backhausen fra Sirius Advokater afløser Jørgen Holst som formand for Procesretsudvalget.
  • Jeppe Skadhauge fra Bruun & Hjejle bliver formand for et nyt internationalt udvalg og dermed også Head of delegation for Advokatrådets repræsentation i CCBE.
  • Lars Rasmussen fra Kielberg i Odense bliver formand for Organisationsudvalget.