Advokaten 5 Aktuel information

Print Print
15-06-2011

Prisopgave – nu som bog
Vinderopgaven fra Advokatrådets priskonkurrence om antiterrorlovgivning og retssikkerhed er nu udgivet i bogform. Lektor Anders Henriksen fra Københavns Universitet har udgivet bogen “Antiterroren, retsstaten og demokratiet” på Jurist- og Økonomforbundets forlag. I bogen gør Anders Henriksen sig bl.a. til talsmand for såkaldte “solnedgangsklausuler” på antiterrorlovgivning som beskyttelse mod en permanent undergravning af retsstaten.

Nordjysk retshjælp
De jurastuderende fra Aalborg Universitet begynder til efteråret efter eget ønske en gratis retshjælp. De studerende låner lokaler af Retten i Aalborg, hvor retspræsident Christian Lundblad hilser initiativet velkomment. Retshjælpen skal supplere advokatvagten i Aalborg. To advokatfirmaer, HjulmandKaptain samt Advokatfirmaet Vingaardshus bidrager med advokater til retshjælpens bestyrelse og HjulmandKaptain har lovet en løbende stikprøvekontrol af de studerendes rådgivning.

Pernille Backhausen i IMR-bestyrelse
Advokat Pernille Backhausen bliver Advokatrådets nye repræsentant i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse. Advokatrådet har i en årrække været repræsenteret ved advokat Sune Skadegaard Thorsen. Med Advokatsamfundets ændrede vedtægt, som sætter fokus på retssikkerhed og en indsats til gavn for retssamfundet, får posten i IMRs bestyrelse en mere central placering for Advokatrådet og derfor besættes den nu af et medlem af Advokatrådet.

Domstole i uvished
Domstolene får ikke opfyldt ønsket om en hurtig afklaring af den fremtidige økonomiske ramme. Det oplyser Justitsministeriet. Domstolene fik ellers tilført en særbevilling på 100 millioner kroner for at afkorte ventelisterne, men særbevillingen udløber ved årets udgang. De 200 ekstra ansatte, som kan se, at de muligvis snart står uden job, risikerer derfor at begynde at forlade Domstolsstyrelsen, inden Folketinget får vedtaget et budget.

Betingelser for at blive advokat
Ved lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) er der sket en ændring af retsplejelovens § 119, der vedrører betingelserne for at blive beskikket som advokat.
Ifølge ændringslovens § 2, nr. 2, ændres kravet i § 119, stk. 2, nr. 2, således at det hidtidige krav om, at man ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, nu er ændret til et krav om, at man ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Ændringen trådte i kraft 1. april 2011.