Advokaten 5 Advokatnævnet - det har fanden skabt

Print Print
15-06-2011

Eller har han? For er advokaterne i virkeligheden ikke bedre stillet med det nuværende system end med et offentligt klagenævn? Eller med en domstolsbehandling af alle klager?

Af Mads Christian Christensen, sekretariatschef, Advokatnævnet

Jeg indrømmer det gerne – det kræver en bred ryg at lede det daglige arbejde i et nævn, som servicerer en så kvalitetsbevidst og distingveret branche som advokatbranchen.
Nemmere bliver det ikke, når det arbejde, vi i Advokatnævnet yder, af mange – navnlig de direkte berørte advokater – ikke opfattes som en service, men derimod som en raffineret, moderne udgave af hjul og stejle.
Hvis De vil låne mig yderligere lidt af Deres tid skal jeg i de følgende linjer forsøge at forklare, hvorfor Advokatnævnet faktisk er en serviceorganisation. Hav tålmodighed.

Moderne og åben
Formålet med dette temanummer i Advokaten er at vise åbenhed om det arbejde, der foregår i Advokatnævnet. Vi betragter os som en moderne serviceorganisation med fokus udadtil på “kundernes” behov, respekt for de indklagedes retssikkerhed og hensyn til offentlighedens indsigt i vores arbejde. Indadtil skal vi være en effektiv og kvalitetsbevidst organisation med fokus på medarbejdernes trivsel.
Lad det være sagt med det samme: Jeg synes, der bliver gjort et fremragende stykke arbejde i Advokatnævnet – men vi kan også blive bedre. Og hurtigere.
Men først et par ord mere om indholdet af dette temanummer: Det har været vigtigt for os, at afspejle de forskellige interesser, der er repræsenteret i selve Advokatnævnet. Derfor har vi på de følgende sider bedt Advokatnævnets nye formand, højesteretsdommer Jon Stokholm bidrage med sine mere overordnede betragtninger om Advokatnævnets rolle. Vi har bedt én af offentlighedens ni repræsentanter i Advokatnævnet, Forbrugerrådets formand Camilla Hersom, om at give sit syn på Advokatnævnet. Og vi har bedt advokat Anders Lavesen fra Kromann Reumert om at beskrive sine erfaringer fra Advokatnævnet.
Det er vigtigt for os ikke at undertrykke kritik af vores arbejde. Hvis man er stolt over og tilfreds med sin indsats, skal man også kunne tåle en åben kritik og opfordringer til at gøre tingene anderledes. Kritik er med til at udvikle os.
Derfor har vi bedt en journalist om at interviewe de tre ovennævnte medlemmer af Advokatnævnet. For at sikre, at der også kastes lys på de ømme tæer, vi måtte have. Hvis De, kære læser, har opfordringer eller kommentarer efter at have læst de følgende sider, opfordrer jeg også Dem til at skrive direkte til mig med Deres forslag. Vi kan altid blive klogere.

Hvor hurtige kan vi blive?
Vores årsberetning er netop udkommet. Den er tilgængelig på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk. Vi udsender den ikke på tryk af respekt for medlemmernes kontingent. Det er advokaterne selv, der betaler for Advokatnævnets sekretariat, som er en del af Advokatsamfundet.
På mange måder er sagsbehandlingstiden et afgørende parameter for os. Både af hensyn til klageren og af hensyn til den indklagede advokat, som ikke skal have en sag hængende over hovedet i længere tid end højst nødvendigt.
Sagsbehandlingstiden har sidste år været stigende og er nu lidt for lang i forhold til, hvad der er vores mål.
Vores målsætning lyder på maksimalt seks måneder. I dag er sagerne i gennemsnit 6,1 måneder undervejs, og en sag, der afgøres med en kendelse, er i gennemsnit 7,2 måneder undervejs. Pilen peger i den forkerte retning i forhold til de foregående år, og flere helt konkrete faktorer spiller ind her, vigtigst er:

·         Personaleudskiftning og vakancer: Advokatnævnet har haft vakancer og en stor medarbejderudskiftning i 2010, hvor også posten som sekretariatschef stod ledig i en periode på tre måneder, før jeg begyndte i slutningen af året.
·         Sagsmængden, altså de indkommende sager, er større end nogensinde før. I 2010 fik vi 1.384 klager – det højeste antal i fem år.

Vi har derfor ikke kunnet holde trit med antallet af indkommende klager. Vi afgjorde sidste år 1.086 sager. Vores bunke af uafsluttede sager tæller nu 776 klager.
Den situation er selvfølgelig ikke holdbar, og derfor har vi allerede iværksat en lang række initiativer, som skal skabe mere effektive arbejdsgange. Initiativerne kan De læse om på side 12-13, men vi arbejder bl.a. med et LEAN-projekt med særlig fokus på sagsflowet gennem organisationen, ligesom vi nu opstiller konkrete mål for vores sagsbehandling. Målene skal være med til at sikre, at vi skriver flere og bedre kendelsesudkast, så vi ikke bare holder trit med de indkommende klager, mens også på sigt afvikler bunken.
Jeg kan ikke love, at situationen bliver bedre over en nat. Vi slæber rundt på en sagsbunke, som vil påvirke vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid nogen tid endnu. Men vi har lagt nogle rigtig gode spor for en udvikling, som med kvaliteten i højsædet skal sikre en hurtig og effektiv understøttelse af Advokatnævnets arbejde.

Er vi helt ude af trit?
Ét er hastigheden, hvormed vi afvikler vores sager, noget andet er selve kvaliteten af vores arbejde.
Som advokat kan man da selvfølgelig forbande Advokatnævnet, såfremt der indgives en klage og afgørelsen går én imod. Sådan er det.
“Nu har de igen ikke fattet en pind af det hele derinde i Elfenbenstårnet,” eller hvad man nu end tænker.
Vi er ikke ufejlbarlige – ligesom domstolene heller ikke er det. Men vi arbejder nu alligevel med ret fast grund under fødderne.
Først og fremmest sikres den advokatfaglige indsigt i sagen af de ni advokater, som er medlemmer af Advokatnævnet, og som Advokatsamfundet har udpeget. Disse advokater roterer med nogle års mellemrum, de kommer fra alle dele af landet, har vidt forskellige ekspertiser – fra erhvervsretsadvokaten fra det største advokatkontor til det mindre kontor med en bred buket af sager.
Advokatnævnets tre dommere, som nævnt med en højesteretsdommer for bordenden, gør deres til, at domstolenes ekspertise og legitimitet bringes ind i klagesagsbehandlingen.
Og selvfølgelig er det ikke at forglemme, at vi har meget omhyggelige og dygtige jurister ansat til at indsamle materialet, der skal danne grundlag for sagens afgørelse. Vi har praksisnotater, så vi bestræber os på en stringent retsanvendelse. Og vi følger nøje domstolenes afgørelser, når en afgørelse bliver indbragt for domstolene og afgjort her.
Netop det sidste kan der være en tendens til i de senere år. Muligvis på grund af det skærpede sanktionsniveau og offentliggørelsen af kendelser på bøder på 10.000 kroner og derover.
Sidste år blev 32 afgørelser indbragt for domstolene. I fire sager nedsatte retten sanktionen eller ophævede Advokatnævnets kendelse. Om det er for meget eller for lidt afhænger naturligvis af øjnene, der ser. Men tallet er f.eks. langt lavere end omgørelsesprocenten for de afgørelser, der indbringes fra Landsretterne til Højesteret.
Statistisk set er der meget ringe sandsynlighed for, at det for en advokat “giver gevinst” at indbringe Advokatnævnets afgørelse for domstolene.

Hvem sidder i Advokatnævnet
Advokatnævnet bestod i perioden 1. januar – 31. december 2010 af følgende 21 medlemmer:

Formandskabet
·        Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen (formand) (indtil 1. december 2010)
·        Højesteretsdommer Jon Stokholm (formand) (fra 1. december 2010)
·        Landsdommer A. F. Wehner, Østre Landsret (næstformand) (indtil 31. august 2010)
·        Landsdommer Elisabeth Mejnertz, Vestre Landsret (næstformand) (fra 1. september 2010)
·        Byretspræsident Henrik Linde, Retten i Nykøbing Falster (næstformand)

Medlemmer udpeget af justitsministeren
·        Formand Camilla Hersom, Forbrugerrådet
·        Chefkonsulent Benedicte Federspiel, Forbrugerrådet
·        Jurist Anette Høyrup, Forbrugerrådet
·        Cand. jur. Gitte Forsberg
·        Statsaut. revisor Finn L. Meyer, KPMG
·        Chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet
·        Afdelingschef Carl Erik Johansen, Personalestyrelsen
·        Anden næstformand Jens Stenbæk, Region Sjælland
·        Regionsmedlem Britta Due Andersen, Region Hovedstaden (indtil 29. juni 2010)
·        Regionsmedlem Thyge Nielsen, Region Syddanmark (fra 29. juni 2010)

Medlemmer udpeget af Advokatsamfundet  
·        Advokat Søren Bagger, København
·        Advokat Peter Fogh, København
·        Advokat Thomas Hess-Petersen, Svendborg
·        Advokat Flemming Boye, Maribo
·        Advokat Anders Lavesen, København
·        Advokat Peter Breum, København
·        Advokat Peter Rønnow, Aarhus
·        Advokat Carsten Holmgaard, Esbjerg

·        Advokat Henrik Thortsholm, Skjern

Advokatnævnets sekretariat
Sekretariatet bestod pr. 1. april 2011 af følgende:
·        Sekretariatschef Mads Christensen
·        Souschef Camilla Sverdlin-Højer
·        Juridisk konsulent Vibeke Pedersen
·        Juridisk konsulent Gyda Sørensen
·        Juridisk konsulent Lars Orthmann
·        Juridisk konsulent Camilla Simonsen
·        Juridisk konsulent Susanne Mogensen
·        Sekretær Jytte Mellergaard Løfgren
·        Sekretær Lotte Overgaard
·        Sekretær Solveig Pedersen
·        Sekretær Pinar Mor
·        Sekretærvikar Charlotte Brendstrup Simonsen
·        Stud. jur. Maria Loller
·        Stud. jur. Charlotte Michelsen
·        Stud. jur. Jeanett Pilmark

Udviklingen i klager

År

Adfærd

Salær

Salær og adfærd

i alt

2006

804

463

 

1267

2007

762

492

 

1264

2008

742

331

189

1263

2009

771

331

251

1331

2010

835

313

236

1384

 

Advokatnævnets afgørelser

I 2010 afsagde Advokatnævnet kendelse i 309 sager, og kendelserne fordelte sig på følgende måde:

Salær godkendt

46

Salær nedsat

21

Salær bortfald

4

Frifindelse

95

Irettesættelse

14

Bøde

125

Frakendelse

3

Overtrædelse uden sanktion

1

I alt

309