Advokaten 4 Leder Ny beskrivelse af interessekonflikter

Print Print
23-05-2011

Som beskrevet på denne plads tidligere har vi i Advokatrådet haft de advokatetiske regler til debat med henblik på en modernisering. Resultatet foreligger nu i en gennemarbejdet og nyredigeret udgave, som er tilgængelig for alle på Advokatsamfundets hjemmeside.

Af særlig interesse for mange vil være afsnittet om interessekonflikter. Netop på dette punkt foregår de store sværdslag ofte i offentligheden, og der er hede diskussioner i andre lande, hvor man tillader advokaterne et lidt bredere spillerum, end vi gør i Danmark.

Det opdaterede afsnit om interessekonflikter er, lige som det øvrige opdaterede advokatetiske regelsæt, ingen kulturrevolution. Der gives ikke los for nye forretningsmodeller. Og der strammes ikke yderligere ind i forhold til i dag. Men reglerne skulle gerne være en forenkling og en tydeliggørelse af, hvad vi i Advokatrådet mener, der er god skik for den enkelte advokat. Lad mig præsentere det nye afsnit lidt nærmere:  

”Ved modtagelsen af enhver ny sag skal advokaten så vidt muligt sikre sig mod, at der kan opstå tvivl om advokatens iagttagelse af bestemmelserne om interessekonflikter.

Sådan har vi valgt at indlede de advokatetiske reglers regulering af dette helt centrale område. Efterfulgt af forbuddet mod at bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en interessekonflikt opstår.

Derefter foreslår vi fortsat at operere med en række typeeksempler på, at forbuddet med sikkerhed vil udelukke en advokat fra at yde rådgivning og en række eksempler, hvor en interessekonflikt vil kunne foreligge afhængig af en konkret bedømmelse.

Reglernes tilgang er således til dels kasuistisk – ikke unaturligt, da reglerne jo altid skal stå deres prøve i helt konkrete sager. Vi har fra Rådets side gjort en del for at engagere de bedste hoveder og penne i opgaven, da reguleringen af reglerne om interessekonflikter skulle føres ajour. Vi har haft en bredt sammensat arbejdsgruppe til at gennemgå og debattere det eksisterende regelgrundlag. Arbejdsgruppens udkast har været sendt i offentlig høring gennem annoncering i magasinet Advokaten og på vores hjemmeside, hvor vi har inviteret alle advokater til at bidrage med input. Og på baggrund af dette materiale har vi igen diskuteret udformningen og formuleringen af reglerne på Advokatrådets møder.

Der er imidlertid visse helt grundlæggende krav, der må opfyldes, selv når man går til opgaven med et åbent sind: En klient må aldrig med føje kunne opfatte sin advokats interesser i hans sag som forskellige fra hans egne. Hverken som modsatrettede eller delvis divergerende. En klient skal altid kunne stole på, at de råd advokaten giver, er til klientens bedste, også selvom han umiddelbart havde forventet en anden rådgivning end den modtagne.

Der er frit advokatvalg, men også frit klientvalg. Det sidste dog suppleret med den uomgængelige begrænsning, at et klientfravalg er påkrævet, hvis man ikke med sikkerhed kan leve op til de anførte grundlæggende krav. Hvis vi alligevel tager klientens sag, eventuelt med hans indforståelse, eller fordi vi synes, at hans interesser allerede er afvejet tilstrækkeligt klart i forhold til andre involverede, ja så rører vi ved den helt fundamentale og i princippet grænseløse tillid en klient skal kunne have til sin advokats entydige fokus og målsætning med at påtage sig repræsentationen, nemlig at varetage netop hans interesser bedst muligt.