Advokaten 4 Historien om det gamle testamente

Print Print
23-05-2011

Advokater bør forsikre sig mod erstatningskrav, som rammer efter pensionsalderen.

Af Niels S. Vase, advokat, dahlberg assurance brokers A/S

En advokat lavede en fejl i forbindelse med udfærdigelsen af et testamente i 2003. Fejlen blev opdaget ved testators død i 2011, og der rejses nu erstatningskrav mod advokaten, der er gået på pension i 2005.

Advokaten havde indtil sin pensionering tegnet forsikring med efterdækning i fem år i overensstemmelse med Advokatsamfundets mindstekrav (vedtægtens § 61).

Da kravet først rejses efter udløbet af forsikringsperioden, er advokaten uden dækning, uanset om forsikringssummen måtte være tilstrækkelig. Nu er gode råd dyre.

Eksemplet er konstrueret, men ingenlunde teoretisk. Hvordan kan advokaten undgå at havne i denne for alle parter ubehagelige situation?

Sikker forsikring
Følgende tre metoder kan anvendes:

For det første kan han tegne forsikring efter det såkaldte skadesårsagsprincip. Det betyder, at forsikringen dækker, hvis den skadevoldende begivenhed finder sted i forsikringstiden, uanset om følgerne først viser sig senere. Dette er Forsikringsaftalelovens hovedregel (jfr. FAL § 91), men normalt fraveget i policen til fordel for et skadevirknings- eller et krav rejst princip. Visse selskaber tilbyder dækning efter et kombineret skadesårsags-/skadevirkningsprincip, dog kun med begrænsede dækningssummer (op til 10-15 millioner kroner).

For det andet kan han ved sin pensionering i tillæg til den dækning, forsikringen har efter mindstekravene, tegne en forsikring mod efteranmeldte skader, såkaldt afløbsforsikring. Dette er ikke mindst relevant, hvis han har valgt en forsikringssum, der er højere end mindstekravet, da kravet om indbygget afløbsforsikring alene refererer til mindstekravet.  Afløbsforsikringer er traditionelt tegnet for fem år, jfr. 1908-loven (selvom man så ikke havde dækning for krav, der ikke faldt ind under denne lov, eller hvor fristen var suspenderet).

Forældelseslovens treårsfrist er næppe relevant, da fristen som bekendt suspenderes, hvis skadelidte er uvidende om sit krav. De færreste skader opdages i samme øjeblik, de bliver begået. I stedet bør der som minimum tegnes en dækning for 10 år. Det tilbydes af alle selskaber på markedet, dog ofte kun på forespørgsel, idet nogle som udgangspunkt stadig tilbyder fem år. Præmieforskellen ved at udvide fra fem år til 10 år er meget beskeden eller ingen.

Heller ikke 10 år er i alle tilfælde nok. Der er 30 års forældelse på personskader/miljøskader, som ofte giver anledning til rådgiveransvarssager. Og fristen suspenderes ved mellemliggende forligsforhandlinger, hvilket vel er mere reglen end undtagelsen i retssager. Det reelle svar er tidsubegrænset afløbsdækning.  

For det tredje kan advokaten prøve at forblive sikret på advokatvirksomhedens police. Det kræver, at den sikrede personkreds i policen er angivet som “nuværende, kommende og tidligere advokater/partnere”, hvilket ofte kan fås uden merpræmie. I så fald er han sikret på policen, så længe denne er i kraft. Risikoen er så, at policen går ud af kraft (f. eks., fordi virksomheden ophører). Derfor bør han sikre sig, at selskabet underretter ham, hvis policen ophører.

Gem policen
Tilbage til advokaten med testamentet fra 2003. Afhængigt af hvilken metode han har valgt, vil han være dækket således:

  • Hvis han har købt dækning efter skadesårsagsprincippet: med den sum og på de vilkår, der gjaldt i 2003.
  • Hvis han har købt afløbsforsikring med tilstrækkelig lang periode: med den sum og de vilkår, der gælder for afløbsforsikringen.
  • Hvis han er sikret på en aktuel police: på de aktuelt gældende vilkår.

Ingen af metoderne er helt uproblematiske. Ofte er det praktiske problem det største. Man skal ikke smide gamle policer væk!

Nogle mener, at problemet er så stort, at det er farligt at skifte selskab. Det er efter min mening en overdrivelse. Problemet kan løses i alle selskaber. Men løsningerne er forskellige, og det vigtigste er naturligvis at være opmærksom på problemet. Og at koordinere den beslutning man tager med de seneste ændringer i forældelseslovgivingen.

CV- boks - Niels S. Vase
Advokat, direktør i dahlberg assurance agentur a/s. Videnskabelig assistent ved Center for Virksomhedsansvar ved Københavns Universitet.