Advokaten 3 - Rapport om retshjaelp

Print Print
18-04-2011

En omfattende undersøgelse om advokaternes erfaringer med retshjælpsordningerne tegner et dystert billede af fremtiden for disse ordninger.

Af Sussie Sandra Suhr, advokat, Advokatsamfundet

Helt overordnet viser undersøgelsen, at en meget stor del af advokaterne ikke yder rådgivning inden for de rammer, de tre retshjælpsordninger – offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring – giver mulighed for.
Undersøgelsen peger på flere årsager hertil, men den helt primære årsag er, at advokaterne ikke finder, at ordningernes økonomiske rammevilkår er attraktive. Endvidere finder advokaterne, at den administration, der er forbundet med ordningerne, er tung og i nogle tilfælde forbundet med tvister i forhold til de involverede myndigheder eller forsikringsselskaber.
De advokater, der har svaret, at de varetager rådgivning under ordningerne finder, at rammevilkårene for ordningerne er utilfredsstillende, men tager sagerne af andre grunde.
Undersøgelsen tegner således et billede af, at advokater enten ikke yder rådgivning under ordningerne eller yder rådgivningen til trods for, at de finder de enkelte ordningers vilkår problematiske.

Sager med offentlig retshjælp
Sager med offentlig retshjælp varetages kun af et begrænset antal advokater. Kun knap 18 procent af de advokater, der har deltaget i undersøgelsen, varetager sådanne sager som et almindeligt led i deres virksomhed, og korrigeres der for de beneficerede advokater, der har pligt til at tage sagerne, er tallet kun omkring 12 procent af advokaterne.
De, der accepterer at yde rådgivning under ordningen om offentlig retshjælp ved advokat, er primært advokater fra mindre eller mellemstore advokatvirksomheder uden for Storkøbenhavn. Begrundelserne for at tage sådanne sager er hovedsageligt pro bono arbejde og kundekendskab. Det, der afholder advokater fra at tage sager med offentlig retshjælp, er, at det ikke er økonomisk rentabelt, at taksterne er for lave, og at administrationen er tung, hvilket gør arbejdet for tidskrævende. Herunder peger hver tredje på, at administrationen er blevet tungere efter lovændringen.

Sager under fri proces-ordningen
Ved lovændringen blev fri proces sekundær i forhold til retshjælpsforsikringen, jf. retsplejelovens § 325. Undersøgelsen tegner ikke noget klart billede af, om advokaterne mener, at fri proces-ordningen fungerer efter lovændringen, da advokaterne deler sig i to lige store grupper, som svarer henholdsvis ja og nej på dette spørgsmål.
Det samme gælder i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt lovændringen medførte væsentlige ændringer i arbejdsvilkår mv. Her deler advokater sig også i to lige store grupper. De advokater, der har svaret, at lovændringen har medført ændringer, har dog gennemgående svaret, at lovændringen har medført ændrede arbejdsbetingelser for advokaterne, bl.a. med tungere sagsbehandling som resultat, hvilket hovedparten ikke finder afspejlet i salæret.
Resultaterne viser, at 43 procent af de advokater, der har deltaget i undersøgelsen, tager sager, hvor der bevilges fri proces. Dette udgøres især af advokater i de små og mellemstore advokatvirksomheder. 81 procent svarer samtidig, at lovændringerne ikke har haft betydning for antallet af sager, de fører. 16,8 procent mener modsat, at det har reduceret antallet af sager. Dette begrundes hovedsageligt med, at det ikke er økonomisk rentabelt at tage sagerne.

Sager med retshjælpsforsikringer
Lige under halvdelen af de advokater, der har deltaget i undersøgelsen, fører sager dækket af en retshjælpsforsikring. Der er en klar tendens til, at det er advokater fra de små advokatvirksomheder. Begrundelsen for at føre disse sager er i høj grad kundekendskab. Den altoverskyggende grund til, at advokaterne ikke tager sager dækket af en retshjælpsforsikring, er, at det ikke giver et tilfredsstillende økonomisk afkast.
De advokater, der fører sager dækket af en retshjælpsforsikring, oplever tvister med forsikringsselskabet om størrelsen af deres salær samt en uensartet administration fra forsikringsselskabernes side.
Selv blandt de advokater, der fører sager dækket af retshjælpsforsikringsordningen, er der imidlertid en betydelig tendens til, at retshjælpsforsikringen vælges fra. Mere end hver femte advokat har således i de seneste fem år i mindst ét tilfælde aftalt med klienten, at forsikringen vælges fra.

Baggrund for rapporten
Rapporten er blevet til i samarbejde mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet, der med støtte fra Dreyers Fond hyrede SFI Survey til at stå for indsamlingen og bearbejdningen af undersøgelsens resultater. Undersøgelsen bestod i et spørgeskema, der blev udsendt pr. mail til de advokater, der driver advokatvirksomhed. Ca. 4.500 advokater fik spørgeskemaet og 1.800 svarede.
Et af målene med undersøgelsen var blandt andet at belyse situationen og gøre status efter, at de nye regler om offentlig retshjælp og fri proces trådte i kraft 1. januar 2007.

Rapporten kan læses på www.advokatsamfundet.dk