Advokaten 2 - Nye regler om rekonstruktion

Print Print
07-03-2011

Nye regler om rekonstruktion af konkurstruede selskaber giver skifteretten mulighed for at afsætte ledelsen og opgøre værdien af aktiverne i et selskab. 

Af Torben Kuld Hansen, dommer, Sø- og Handelsretten

Folketinget har vedtaget nye regler om rekonstruktion i skifteretten. Samtidig ophæves de eksisterende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord.
Opmærksomheden henledes på overgangsreglerne i § 55 i ændringsloven, hvorefter f.eks. en betalingsstandsning, der er iværksat før lovens ikrafttræden, udløber med udgangen af den senest angivne frist, hvorimod en tvangsakkord færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Der er endvidere foretaget en væsentlig ændring i § 24 om udsættelse med behandlingen af konkursbegæringer.
Ændringsloven er på mange områder en sammenskrivning af de gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord, men indeholder også en række nye regler af processuelt tilsnit og en række mere materielt betonede regler.

Afvikling af en sag
En rekonstruktionssag bør normalt kunne afsluttes inden for ca. syv måneder, men vil dog kunne udstrækkes til ca. et år. Når skifteretten modtager en begæring fra enten en skyldner eller en fordringshaver, bør skifteretten snarest tage stilling til, om der skal indledes en rekonstruktionssag samt i bekræftende fald beskikke en rekonstruktør og en tillidsmand.
Fra indledningstidspunktet kan en rekonstruktionsbegæring ikke længere tilbagekaldes. Alle fordringshavere skal herefter inden fire uger indkaldes til et møde til afstemning om en rekonstruktionsplan.
Fristen, der er meget kort, forudsætter, at rekonstruktionsforløbet er særdeles godt forberedt, men er det ikke muligt at overholde fristen, har fordringshaverne dog mulighed for at begære afstemningen udsat til et senere møde, der skal afholdes inden yderligere fire uger. Rekonstruktøren skal udarbejde et detaljeret forslag til en rekonstruktionsplan, der er tiltrådt af skyldneren, og vedlægge forskelligt materiale. Der stilles derimod ikke krav om, at der skal foreligge et endeligt forslag på dette tidspunkt.
Det er fordringshaverne, der bestemmer, om planen skal vedtages (eller om afstemningen skal udsættes), men dette kræver blot et simpelt flertal. Det er også muligt at vedtage ændringer i planen. Forkastes planen vil det som altovervejende hovedregel medføre, at skyldneren tages under konkursbehandling.
Vedtages planen, skal rekonstruktøren inden tre måneder efter indledningen (ikke vedtagelsen af planen) sende en redegørelse til fordringshaverne og skifteretten, og denne bør så vidt muligt angive tidspunktet for mødet, hvor rekonstruktionsforslaget skal vedtages. Dette møde skal afholdes senest seks måneder efter, at planen er vedtaget, og der skal så vidt muligt senest 14 dage før mødet foreligge et detaljeret rekonstruktionsforslag bilagt forskelligt materiale. Overholdes fristen for afholdelse af mødet ikke, vil det som hovedregel medføre, at skyldneren tages under konkursbehandling.
Fordringshaverne kan dog vedtage at forlænge fristen med indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder. Dette kræver dog en skriftlig og begrundet anmodning fra skyldneren, ligesom rekonstruktøren skal meddele sit samtykke.
Selvom fordringshaverne vedtager en forlængelse, har man dog ikke et obligatorisk krav herpå, idet skifteretten også skal tiltræde udsættelsen. Når der er grundlag for at afholde en afstemning, anses forslaget for vedtaget, når et simpelt flertal stemmer herfor. Forslaget kan indeholde en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse eller begge dele. Ved en tvangsakkord kan der tillige ske helt bortfald af gælden, dvs. der kræves ikke en mindstedividende. For at forslaget kan opnå gyldighed, skal det stadfæstes af skifteretten, og denne har efter loven en række muligheder for at nægte dette. Efter en stadfæstelse ophører rekonstruktørens og tillidsmandens hverv, men skifteretten kan dog betinge stadfæstelsen af, at skyldneren undergiver sig tilsyn. En tvangsakkord har efter stadfæstelsen virkning som et retsforlig.

Nyskabelser i loven
Undervejs i forløbet kan der opstå en række forskellige problemer, der gør det nødvendigt at afholde møder i skifteretten. Det kan skyldes, at der opstår væsentlige ændringer i forudsætningerne for rekonstruktionsplanen, eller fordi der er grundlag for at afsætte rekonstruktøren eller tillidsmanden. Det er også muligt at afsætte ledelsen i f.eks. aktie- og anpartsselskaber, hvis denne f.eks. ikke samarbejder loyalt, eller der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendele til skade for fordringshaverne.
Som noget helt nyt får skifteretten også mulighed for med bindende virkning for panthavere og skyldneren at fastsætte værdien på en række aktiver, dog ikke fast ejendom. Da tillidsmanden som en del af forslaget til en rekonstruktionsplan skal udarbejde en vurdering af skyldnerens aktiver, vil denne vurdering i mange tilfælde kunne ophøjes til en bindende vurdering.
Der kan dog være grundlag for at indhente en fornyet vurdering, ligesom der kan foranstaltes syn og skøn. Det er ligeledes under visse omstændigheder muligt at ændre i en bindende vurdering.
Ændringerne i de materielt betonede regler vedrører navnlig modregning og omstødelse, der således også finder anvendelse under et rekonstruktionsforløb, ligesom der er regler om gensidigt bebyrdende aftaler. Disse regler er på visse punkter ændret og justeret i forhold til gældende ret, ligesom der også er foretaget ændringer i en række andre af konkurslovens regler i relation til konkurs og gældssanering.
Jeg skal i denne sammenhæng blot henlede opmærksomheden på reglen i § 27, hvorefter bl.a. hæftelsen for konkursomkostningerne fremover er begrænset til den stillede sikkerhed, og reglen i § 98 om, at krav i henhold til leasingkontrakter i et vist omfang er blevet efterstillet, hvilket også har afsmittende effekt på gældssaneringssager, hvorefter sådanne krav i disse sager bortfalder. Endvidere udvides området for gældssanering i forbindelse med en konkurs til også at omfatte et stadfæstet forslag om rekonstruktion for et selskab, der indeholder en tvangsakkord, og som en personlig skyldner har en nærmere tæt forbindelse til, jf. § 231, stk. 2. Endelig indeholder ændringsloven i § 20 regler, der har betydning for frivillige likvidationer og tvangsopløsning af selskaber.

Lovens tilblivelse
Lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1512 om rekonstruktion mv., Justitsministeriets bemærkninger til lovforslag nr. 199 fremsat 26. marts 2010, der indeholder en række tilføjelser og justeringer i forhold til betænkningen, samt nogle mindre justeringer i forbindelse med en betænkning afgivet af retsudvalget den 27. maj 2010. Reglerne træder i kraft 1. april 2011.

Læs mere
Der er i denne artikel alene plads til en oversigt over de nye regler, mens jeg om de mere specifikke processuelle regler om forholdet mellem skifteretten og aktørerne i en rekonstruktionssag, kan henvise til min artikel om »Nye regler om rekonstruktion i skifteretten«, der er gengivet i Fuldmægtigen under ART 2010 0000333-FM. Fuldmægtigen udgives elektronisk af forlaget Thomson Reuters.