Advokaten 1 - Aktuel information

Print Print
24-01-2011

Samarbejde om CCBE
For at styrke den danske indsats i den fælleseuropæiske advokatorganisation CCBE, har Advokatsamfundet og Danske Advokater nu indgået et samarbejde. Det er fortsat kun Advokatsamfundet, som kan være medlem af CCBE, men samarbejdsaftalen indebærer, at Danske Advokater kan indstille advokater til CCBE’s komiteer og inviteres med som gæster til relevante plenarmøder. Desuden etableres et forum for de danske advokater, der deltager i CCBE-arbejdet. Dette forum afholder fire møder årligt for at drøfte tværgående emner.

Advokater bøvler med elektroniske dokumenter
Sagen blev tabt, udsat af retten eller medførte en sanktion fra den ansvarlige advokat-tilsynsmyndighed. Alene på grund af rod i den måde, sagens elektroniske dokumenter blev opbevaret på. Den oplevelse kan samtlige 5.000 advokater i en ny europæisk undersøgelse skrive under på. Undersøgelsen fra firmaet Symantec dækker advokater i ti lande i Europa, men danske advokater er ikke blevet spurgt. 

Godtgørelse af transport i straffesager
Dommerne i Østre Landsret har efter drøftelse på plenarmødet 5. november 2010 vedtaget retningslinjer for rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger m.v. i straffesager ved landsretten. Læs retningslinjerne på www.advokatsamfundet.dk under “Takster” eller på www.domstol.dk.

CCBE identitetskort
Advokatsamfundet har i mange år udstedt et CCBE identitetskort (papir) til danske advokater efter ansøgning. Kortet letter adgangen til domstole og advokatorganisationer i andre europæiske lande. Kortet identificerer på dansk samt på CCBE’s officielle sprog (fransk og engelsk) kortindehaveren som beskikkelseshavende advokat i en EU-stat. Kortet anerkendes også af Den Europæiske Unions Domstol og Retten. Kortet bærer billede af den pågældende advokat og er gyldigt i to år fra udstedelsen. Kortet er gratis.

Advokatsamfundet udsteder fortsat CCBE identitetskort efter ansøgning, men kortet indeholder nu også gengivelse af Advokatsamfundets logo og kontaktoplysninger, ligesom kortet nu udstedes i plastik. Kortet er fortsat gyldigt i to år fra udstedelsen, og det er fortsat gratis at få udstedt det.

Ansøgning om et identitetskort skal være vedlagt et vellignende pasfoto (35mm x 45mm) i JPEG format og kan indsendes til bth@advokatsamfundet.dk.

Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning på sin hjemmeside, der retter sig mod de andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. Vejledningen kan læses på www.eogs.dk/sw70422.asp.