Advokaten 8 - Leder - Ny hvidvaskvejledning – et skridt i den rigtige retning

Print Print
14-10-2010
Hvidvaskreguleringen – det er vel de færreste, som synes, at det er et særlig sprudlende emne for en leder. Men det er til gengæld et emne, som mange advokater er meget optaget af og derfor også mener noget om, heraf en god del, der mener, regelsættet er noget, en vis herre har skabt.
Også i Advokatrådet er der mange meninger om hvidvaskreguleringen. I de senere år har rådet brugt ganske mange kræfter på hvidvaskreguleringen, herunder ikke mindst lovens krav om indberetning af klienters transaktioner. Det er og bliver Advokatrådets opfattelse, at dette lovbestemte brud på fortroligheden kolliderer med de fundamentale hensyn, der bærer advokaters tavshedspligt, og fra Advokatrådets side vil vi fortsat både nationalt og internationalt, herunder især via arbejdet i CCBE , virke for en ændring af regelsættet , så tavshedspligten kan genoprettes fuldt ud.
I det daglige arbejde rundt omkring i de enkelte advokatvirksomheder er det formentlig de helt praktiske problemer med anvendelsen af loven, der giver anledning til flest hovedbrud. Loven og de bagvedliggende internationale regler er næsten umulige at afgrænse. I årevis har det givet anledning til usikkerhed og til væsentlige administrative byrder hos advokaterne, for hvornår er en sag omfattet af loven, hvornår kan lovens krav om indhentelse af kopier af legitimationspapirer undlades osv.?
Advokatrådet har påtaget sig at være tilsynsmyndighed på området af den simple grund, at udøvelsen af tilsynet forudsætter adgang til klientoplysninger, og en sådan kompetence bør af hensyn til advokaternes uafhængighed ikke være overladt en offentlig myndighed. Samtidig har Advokatrådet imidlertid gentagne gange kritiseret reglerne for manglende klarhed og for at efterlade advokaterne med ansvaret for udmøntningen af reglerne, uden at der er mulighed for at få klare svar på lovgivningens krav. Det er – og har længe været – klart utilfredsstillende.
Nu er der imidlertid tegn på, at Advokatrådets synspunkter er ved at vinde gehør. Finanstilsynet, der administrerer lovgivningen, har netop sendt en ny hvidvaskvejledning i høring. Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Der er tale om et digert værk, som ikke i sig selv gør det enkelt at sætte sig ind i eller anvende reglerne, men som dog bevæger sig længere frem, når det gælder lovens indhold og forståelse. Der vil fortsat være konkrete problemstillinger, som giver anledning til tvivl, men det er min forventning, at Advokatrådet på baggrund af vejledningen vil kunne uddybe sin egen vejledning på området, så det bliver enklere for alle advokater at få den daglige administration til at fungere, bl.a. fordi der bliver større klarhed over de fundamentale spørgsmål om lovens anvendelsesområde, og afgrænsning af advokaters indberetningspligt og dermed gennembruddet i fortroligheden.
Når den nye vejledning er helt på plads vil der blandt andet her i Advokaten komme en nærmere omtale af de præciseringer, der er indeholdt i vejledningen. Reglernes formål og indhold vil formentlig forblive omdiskuteret, men målet er dog at gøre den daglige administration af reglerne lettere. Dette mål har vi fra Advokatrådets side arbejdet hen imod ganske længe og det vil – trods den lidt større klarhed i regelsættet, vi nu opnår – fortsat være et meget højt prioriteret indsatsområde fra vores side.