Advokaten 8 - Aktuel information

Print Print
14-10-2010
Obligatorisk efteruddannelse gælder også fuldmægtige
Siden 1. januar 2008 har alle advokatfuldmægtige og advokater skullet opfylde et krav om 54 lektioners efteruddannelse inden for faste tre-årige perioder. Hver gang én periode udløber starter en ny. Periodens start- og sluttidspunkt påvirkes som udgangspunkt ikke af overgangen fra advokatfuldmægtig til advokat.
Periodens start er dog individuel idet der for advokatfuldmægtige gælder følgende:
Advokatfuldmægtige, der 1. januar 2008 eller senere var tilmeldt den “gamle” advokatgrunduddannelse (alm. del og speciel del), omfattes af kravet om obligatorisk efteruddannelse fra den 1. i den førstkommende måned, efter at de deltog i det sidste kursus på grunduddannelsen eller fra den 1. i den førstkommende måned, efter at sidste kursus på den "gamle" advokatgrunduddannelse blev udbudt.
Alle andre advokatfuldmægtige omfattes af kravet fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af autorisation som advokatfuldmægtig.
For yderligere information se §§ 1, 4 og 17 i bekendtgørelse nr. 1474 af 12.12.2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 25.06.2010.
I henhold til retsplejelovens § 126, stk. 5, 2. punkt, skal en advokat afholde udgifterne til obligatorisk efteruddannelse for en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten.
På Advokatsamfundets hjemmeside findes en teknisk sammenskrivning af de to bekendtgørelser samt yderligere generel information om obligatorisk efteruddannelse.

Dom fra EU-Domstolen om virksomhedsansatte advokaters legal privilege
EU-Domstolen har i den såkaldte Akzo Nobel dom taget stilling til, hvorvidt Kommissionen som led i en inspektion efter de konkurrenceretlige regler var berettiget til at undersøge og beslaglægge korrespondance mellem den undersøgte virksomhed og en “husadvokat” ansat i virksomheden.
EU-Domstolen fastslår i sin afgørelse, at in-house advokater, uanset deres titel som advokat med deraf følgende etiske forpligtelser mv., ikke nyder samme uafhængighed af deres arbejdsgiver som en privatpraktiserende advokat, der antages af virksomheden. Afgørelsen i sagen, der har nr. C-550/07 kan i sin helhed læses på www.advokatsamfundet.dk.

Ny formand for Advokatnævnet
Højesterets præsident har med virkning fra 1. december 2010 fritaget højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen fra hvervet som formand for Advokatnævnet. Som ny formand er fra samme dato udpeget højesteretsdommer Jon Stokholm.

Cyberkriminalitet: udvikling af de retlige rammer i Europa
Konference om “Nationale erfaringer med hensyn til implementeringen af tiltag til bekæmpelse af cyberkriminalitet” afholdes i London 11. – 12. november 2010.
Med økonomisk støtte fra EU’s program for forebyggelse af og kampen mod kriminalitet samt den Europæiske Kommissions generaldirektorat for indre anliggender.
Seminaret er tænkt som en platform for debat og vurdering af, hvordan den europæiske lovgivning inden for området cyberkriminalitet udmønter sig i de forskellige medlemsstater og kandidatlande samt perspektivet for en effektiv europæisk kampagne mod ulovlig brug af internettet. De nyeste retsakter og supplerende foranstaltninger vil blive debatteret. I gangværende samarbejde med tjenesteydere vil også blive diskuteret.
Efter et åbningsforedrag af nationale eksperter samt eksperter fra EU og Europarådet, vil panelet diskutere gennemførelse af de konkrete tiltag på nationalt niveau samt forskellene i de nationale love, som kan hindre den effektive kamp mod cyberkriminalitet. Læs mere på www.era.int.
Pris: 160 euro