Advokaten 6 - Tag en tørn i advokatvagten

Print Print
23-08-2010

Efter Advokatrådets ønske kan fuldmægtiges rådgivning i Advokatvagten nu tælle med i den obligatoriske efteruddannelse.

Af Erik Turley, advokat, Advokathuset Nordsjælland, medlem af Advokatrådets Uddannelsesudvalg
 
Efteruddannelse
Og endnu værre – pligtmæssig efteruddannelse!
Hvad skal det nu være godt for?
Man kunne godt forestille sig denne umiddelbare reaktion hos en og anden kollega, efter at begrebet efteruddannelse blev introduceret.
Indførelsen af regelsættet skete som led i reformen af retsplejelovens afsnit om advokater fra 2007.
Som bekendt skal der være tale om efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, hvorved forstås undervisning, der enten er af generel betydning for udøvelsen af advokaterhvervet, eller har konkret betydning for den enkelte advokatfuldmægtigs eller advokats varetagelse af arbejdsopgaverne.
Introduktionen af reglerne ligger nu allerede et par år tilbage og de fleste har efterhånden en klar og præcis erkendelse af, at der senest ved udløbet af hver treårige periode skal stå 54 lektioner på kontoen.
For de fleste udløber den første periode med udgangen af i år.
Hovedformålet er en sikring af en fortløbende fastholdelse og udbygning af de faglige kvalifikationer primært af hensyn til klienterne generelt.
Men også for os selv kan det indebære en fremhævelse af standens generelle brand og den enkeltes profilering og herudover medvirke til en styrkelse af det faglige niveau i forhold til de konkurrerende rådgivere.
 
Pro-bono anerkendes
På baggrund af et oplæg fra Advokatrådets Uddannelsesudvalg blev der af Advokatrådet i december 2009 over for Justitsministeriet bl.a. fremsat ønske om, at advokatfuldmægtiges arbejde på retshjælpskontorerne og i advokatvagterne kunne tælle med i den samlede opgørelse af lektioner.
Den nye bekendtgørelse har efterkommet dette ønske.
Den rådgivning, der ydes af autoriserede advokatfuldmægtige i advokatvagter eller på retshjælpskontorer, kan blive betragtet som efteruddannelse efter bekendtgørelsens generelle betingelser i øvrigt.
Ønsket bag denne ændring skal bl.a. ses på baggrund af en opfattelse af, at deltagelsen kan være medvirkende til at styrke de kommende advokaters kvalifikationer i forhold til direkte klientkontakt, ligesom det understreger betydningen af, at advokatens rolle i samfundet er mere og andet end et liberalt erhverv.
Disse hensyn kan i forhold til advokatfuldmægtigene sidestilles med undervisningsvirksomhed.
Betingelserne er nærmere beskrevet i § 3, der bl.a. fastholder det almindelige krav om, at undervisningsforløbet skal udgøre mindst tre lektioner af 45 minutters varighed.
Kravene til dokumentation for opfyldelse af kravene i § 3 anses i øvrigt for opfyldt, når der foreligger en skriftlig erklæring, udstedt af ledelsen af advokatvagten eller retshjælpskontoret, indeholdende en bekræftelse af fuldmægtigens deltagelse i rådgivningen og omfanget heraf.
Der er over 80 retshjælpskontorer og advokatvagter over hele landet, hvorfor ændringen forventes at kunne få stor betydning, selv om det – særligt for advokatvagterne – kan blive nødvendigt med en lettere (meget overkommelig) tilretning af de normale procedurer for at kunne opfylde de nye krav til den skriftlige dokumentation.
I den fortløbende opmærksomhed på at gøre adgangen til at opfylde kravene til efteruddannelse så fagligt favnende som muligt må det ligeledes hilses meget velkomment, af såvel advokatfuldmægtigene som disses principaler, at der vil være tale om en ikke ubetydelig anerkendelse af, at det store pro-bono arbejde, der fortløbende stilles til den rådsøgendes disposition i advokatvagter eller retshjælpskontorer, fremover kan indgå som en del af de faglige aktiviteter, der kan tælle med i de nødvendige lektioner, der skal til for at opfylde efteruddannelsesforpligtelserne for den enkelte advokatfuldmægtig.
 
Forvaltning af regler
Den rådgivning i advokatvagter eller retshjælpskontorer, som har fundet sted i perioden efter 1. januar 2008, vil kunne medregnes i den pågældende advokatfuldmægtigs treårsperiode.
Sådan rådgivning kan maksimalt udgøre 18 lektioner i en efteruddannelsesperiode, og kan ikke overføres til en efterfølgende periode, der alene måtte vedrøre den pågældendes efteruddannelse efter opnåelse af beskikkelse.
Efteruddannelsen er i øvrigt kommet for at blive og bør derfor af såvel advokater som advokatfuldmægtige tages som en glimrende og kærkommen anledning til at sikre et langtidsholdbart kompetenceniveau. Efteruddannelse kan være godt og trygt for klienten og interessant og udviklende for advokaten/advokatfuldmægtigen, der “påtvinges” en fortløbende opmærksomhed på, hvor der kan ske en yderligere udbygning af kvaliteten og bredden i rådgivningen.
Ud over sin stærke kompetence inden for den enkeltes kerneområde, bliver der for advokaten mulighed for og plads til at afsøge nye revirer, der måske kan medføre en udvidelse af rådgivningsområdet og give den samlede rådgivning mere bredde og fylde.