Advokaten 6 - Nye regler for din efteruddannelse

Print Print
23-08-2010

Advokatsamfundets ekspert gennemgår her, hvilken betydning den ændrede bekendtgørelse om efteruddannelse får for advokater og advokatfuldmægtige.

 Af Lise-Lotte Skovsager Gümoes, advokat, Advokatsamfundet
 
Med ikrafttræden 1. juli 2010 er der gennemført en række ændringer af bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokatfuldmægtige og advokater.
Reglerne er indført af hensyn til fastholdelse af advokaten som den særligt kvalificerede juridiske rådgiver i et retssamfund og derfor også særligt af hensyn til at sikre klienten en kvalificeret rådgivning, uanset om klienten er privatperson eller erhvervsdrivende.
Efteruddannelse er derfor noget andet og mere end den erfaring, der med årene opbygges ved den blotte udøvelse af hvervet. Efteruddannelse er en del af god advokatskik standarden og er derfor undergivet Advokatrådets tilsyn, hvorfor aktiviteterne må have en karakter, der giver reel mulighed for at udøve det effektive tilsyn, som Advokatrådet efter retsplejeloven udøver.
Derfor er det også fortsat af væsentlig betydning, at udbyderne af efteruddannelse til advokatfuldmægtige og advokater, såvel de kommercielle som arrangørerne bag interne arrangementer, bakker op om hensynet bag reglerne og udsteder deltagerbeviser på en sådan måde, at det sikres, at kun de, som reelt har været til stede under undervisningen, modtager sådan dokumentation.
 
Frivillig deltagelse i grunduddannelsen for advokater
Det gælder fortsat som helt fast hovedregel, at grunduddannelsen, som kandidater efter 1997 skal gennemgå for at opnå beskikkelse som advokat, ikke betragtes som efteruddannelse.
Med ændring af bekendtgørelsen indføres dog en snæver undtagelse. Autoriserede advokatfuldmægtige samt advokater, der er kandidater fra før 1997, vil, såfremt de i perioden efter 1. januar 2008 frivilligt følger grunduddannelsen, kunne få dette godskrevet som obligatorisk efteruddannelse. Pladserne på uddannelsen vil dog fortsat fortrinsvis gå til dem, for hvem uddannelsen er obligatorisk, hvorfor det kun er i tilfælde af overskydende kapacitet, at der vil blive tilbudt pladser til andre. Advokatrådet foretager i den forbindelse ingen opnormering af antallet af kurser eller af pladser på disse.
Baggrunden for ændringen er, at reglerne om obligatorisk efteruddannelse ikke bør kunne demotivere disse advokatfuldmægtige til frivilligt at “opkvalificere” sig, ligesom advokater, der ikke har gennemgået nogen form for grunduddannelse gives mulighed herfor, herunder en opkvalificering af deres viden om de etiske regler og nævnets praksis, som kun få udbydere forventes at beskæftige sig med.
 
E-learning
Med ændringen af bekendtgørelsen er der ikke længere tvivl om, hvorvidt e-learning eller tilsvarende it-baseret undervisning kan anses for efteruddannelse. Deltagelse i e-learning, som har fundet sted i perioden efter 1. januar 2008, kan medregnes under forudsætning af, at de nu velkendte betingelser om relevans (§ 2) og omfang, program og deltagerbevis (§ 3) iagttages.
 
Overskydende lektioner
Kravet, om at overførsel af overskydende lektioner forudsætter tilladelse fra Advokatrådet, er afskaffet. I stedet vil den enkelte, der har overskydende timer, i forbindelse med indberetningen skulle tage stilling til, om de ønskes overført til den efterfølgende treårige periode.
 
Påbud
Med indførelsen af § 15 a gives der Advokatrådet mulighed for at give påbud om gennemførelse af yderligere efteruddannelse inden for en af Advokatrådet fastsat frist. Påbuddet vil kunne bringes i anvendelse, når det konstateres, at en advokat eller advokatfuldmægtig ikke opfylder kravet om deltagelse i obligatorisk efteruddannelse. Påbuddet er således en sanktion, som Advokatrådet efter en konkret vurdering kan vælge at tage i brug som alternativ til at iværksætte de mere velkendte disciplinære tiltag for Advokatnævnet. Det er et redskab, som primært er tiltænkt de tilfælde, hvor gennemført efteruddannelse i forbindelse med tilsyn underkendes, og kan derfor ikke tages som generelt udtryk for “et ekstra skud i bøssen” i forhold til sanktionering af manglende opfyldelse af kravet om obligatorisk efteruddannelse.
 
Erklæring ved deponering afskaffes
Det har hidtil været sådan, at der senest en måned efter deponering skulle indsendes en erklæring om hidtidige efteruddannelsesaktiviteter. Advokatrådet har imidlertid konstateret, at ganske få overholder dette krav. Da erklæringen navnlig var tiltænkt som et tilbud om, at vi registrerede det indtil da gennemførte antal lektioner, og derfor ved genudlevering ville kunne oplyse om såvel udløbet af den pågældendes treårige periode, som det manglende antal lektioner, finder Advokatrådet på baggrund af erfaringerne ikke grundlag for at opretholde dette krav. Hertil kommer, at der i forhold til indberetningssystemet arbejdes på en model, der giver advokaten mulighed for selv løbende at registrere sin efteruddannelse, mens selve indberetningen kun foretages én gang i tilknytning til hver treårige periodes udløb. Hensynet bag kravet om en sådan deponeringserklæring vil derfor blive opfyldt på anden vis.
 
Starttidspunkt for de advokatfuldmægtige - overgangsordningen
Advokatrådets praksis for så vidt angår beregning af starttidspunktet for advokatfuldmægtige omfattet af overgangsbestemmelsen stadfæstes med indførelsen af et andet stykke i § 17. Dvs. at starttidspunktet for sådanne fuldmægtiges treårige efteruddannelsesperiode fortsat er den 1. i førstkommende måned efter deltagelse i sidste kursus eller fra den 1. i den førstkommende måned efter, at det sidste kursus på den hidtil gældende teoretiske efteruddannelse har været udbudt. Almindelig del blev udbudt sidste gang med kursusstart i august 2007 og speciel del blev udbudt sidste gang i efteråret 2009.
 
Autorisation/nyansættelse
I forbindelse med drøftelserne om behovet for de øvrige ændringer af bekendtgørelsen gjorde Advokatrådet Justitsministeriet opmærksom på, at den nuværende beregning af den enkeltes treårige periode bevirker, at aktiviteter, som gennemføres i samme måned som autorisationen opnås/beskikkelsen udleveres, ikke vil kunne medregnes, hvilket har været en utilsigtet konsekvens af ønsket om, at der kun findes 12 mulige startdatoer for beregningen af den treårige periode. Justitsministeriet har imidlertid desværre ikke imødekommet Advokatrådets ønske om at ændre bekendtgørelsens § 4, således at sådan efteruddannelse vil kunne medregnes.
 
Generelt om efteruddannelsesperioderne
Sekretariatet modtager ofte henvendelser om beregning af efteruddannelsesperioderne, herunder hvorvidt overgangen fra fuldmægtig til advokat indebærer afslutning af/påbegyndelse af en (ny) efteruddannelsesperiode. Overgangen fra fuldmægtig til advokat har i relation til efteruddannelse den betydning, at ansvaret for opfyldelse af kravet, herunder indberetning om opfyldelse af kravet, overgår fra principalen til den nye advokat. Opnåelse af beskikkelse bevirker imidlertid ikke afslutning af én efteruddannelsesperiode og påbegyndelse af en ny, medmindre datoen for beskikkelsen må være sammenfaldende med udløbet af en af den pågældendes treårige efteruddannelsesperioder.
 
Med ændring af bekendtgørelsen præciseres det endvidere, at det er den første treårige periode, der beregnes med autorisations-/beskikkelsesdatoen som udgangspunkt (perioden regnes fra den 1. i måneden efter autorisations-/beskikkelsesdatoen). Ved udløbet af hver treårig efteruddannelsesperiode påbegyndes således en ny treårig efteruddannelsesperiode. Der er derfor ikke tale om rullende perioder men om enkeltstående forløb af hver tre års varighed.
 
Fortæl om din erfaring
Når Advokatrådet i løbet af 2011 har det første, samlede grundlag at udøve tilsyn med reglernes overholdelse på, vil der blive foretaget en mere generel evaluering af erfaringerne med regelsættet, herunder om der er andre aktiviteter end de nu kendte, der bør omfattes af begrebet “efteruddannelse” i bekendtgørelsens forstand.
I forbindelse med evalueringen vil Advokatrådets Uddannelsesudvalg meget gerne modtage tilkendegivelser og synspunkter fra advokater og advokatfuldmægtige om erfaringerne med den obligatoriske efteruddannelse indtil nu - såvel ris som ros. Feedback kan allerede nu og løbende indsendes til sekretariatet på samfund@advokatsamfundet.dk.