Advokaten 5 - Leder - Advokatvagt i gevær

Print Print
14-06-2010
Københavns Retshjælp har eksisteret siden 1885, hvor den hed “Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede”. I tresserne var der i en række købstæder tilsvarende retshjælpskontorer.
I september 1978 åbnede Københavnske Advokaters Retshjælp første gang dørene for gratis mundtlig rådgivning til alle uanset indkomst. Retshjælpen var den første af sin art, men initiativet blev fulgt op af advokater overalt i landet i 1980erne, og disse advokatvagter arbejder efter stort set de samme principper, som fortsat er gældende for Københavnske Advokaters Retshjælp.
Først ved den grundlæggende ændring af retsplejelovens kapitel 31, som fandt sted i 2004 på baggrund af en betænkning fra Retsplejerådet, blev retshjælp ydet af advokatvagterne formaliseret. Indtil da var advokatvagternes ydelse af retshjælp således ulovreguleret.
Dengang var der cirka 100 advokatvagter i Danmark. I dag har Advokatsamfundet registreret 88. Er det et godt tegn. Tja. Efter vores vedtægt arbejder vi for, at “enhver har adgang til kvalificeret, uafhængig og fortrolig advokatbistand”, samt for at fremme retssikkerheden såvel inden for retsplejen som i den offentlige forvaltning og endvidere for befolkningens adgang til vederlagsfri retshjælp i form af grundlæggende mundtlig rådgivning ved advokatvagter, herunder navnlig ved at orientere om advokatvagterne på internettet.
Men det kræver selvfølgelig, at vi har noget at orientere om.
Initiativet med de københavnske advokaters retshjælp i 1978 var til dels begrundet i et ønske om at medvirke til at skabe et mere positivt syn på advokater. Det hensyn forældes ikke. Når vi derfor i vores retssikkerhedsprogram sidste forår måtte konstatere, at strukturtilpasningen i advokatbranchen som følge af retskredsreformen betød, at advokatvagter nogle steder lukkede, og andre steder var truet af lukning, var det med en vis bekymring for, at vejen fra borger til advokat var ved at blive længere i mere end en forstand.
Vi skrev i retssikkerhedsprogrammet, at såvel den enkelte advokat som professionen som sådan har pligt til at medvirke til at sikre borgernes adgang til juridisk rådgivning og hjælp til tvistløsning i såvel offentlig forvaltning som i retsplejen. Og vi kunne med nogen stolthed stadig oplyse, at Danmarks advokater løser denne opgave ved at give anonym og gratis retshjælp til tusindvis af mennesker om året i advokatvagterne, ligesom mange enkeltadvokater vederlagsfrit giver en helt indledende rådgivning til personer, der søger deres råd.
Desværre har mange advokater over for Advokatrådet tilkendegivet, at de føler sig demotiverede over hele den måde, retshjælpsordningerne i almindelighed fungerer på, og at de derfor overvejer at trække sig ud af denne type sager. Det er ikke alene udtryk for økonomiske overvejelser, men også for at reguleringen opfattes som udtryk for manglende respekt hos lovgiver for såvel borgerens behov som for advokatens arbejdsindsats.
Sådan skal det ikke være. Derfor opfordrede vi regeringen til at nedsætte en bredt sammensat Retshjælpskommission, og vi iværksatte selv et udvalgsarbejde, der skulle kortlægge den del af retshjælpen, som vi helt selv står for, med henblik på at gentænke advokatvagtsordningen, så vi kunne fremtidssikre adgangen til indledende gratis rådgivning ved en advokat.
Vores udvalg vil snart kunne afgive en første redegørelse. Og vi har med betydelig glæde læst justitsministerens pressemeddelelse af 24. marts om, at han har anmodet Retsplejerådet om at vurdere, om de øvrige dele af retshjælpen fungerer eller hvordan man i givet fald kan opnå bedre udnyttelse af ressourcerne til offentlig retshjælp og fri proces. Advokatrådet har en repræsentant siddende i Retsplejerådet og derfor kan vi være sikre på, at de problemer, advokater oplever med retshjælpsordningen, også kan blive drøftet undervejs.
Vi skylder det omgivende samfund at bidrage med en revitalisering af vores indsats i advokatvagterne. I en tid, hvor CSR, socialt ansvarlig virksomhedsdrift, er på alles læber, må det være muligt for os at indtænke en anvendelse af det, vi er bedst til, kvalificeret juridisk rådgivning, som en del af den initiale bistand, der for mange kan være forskel på indebrændt frustration og en ordentlig hverdag. Uden at faktureringen er en nødvendig del.
Vi fostrede for noget tid siden den lille idé, at advokatfuldmægtiges deltagelse i advokatvagtsarbejde skulle kunne tælle med som obligatorisk efteruddannelse. Hvad kunne vel være mere udviklende for en ung juridisk kandidats evner som fremtidig advokat end at møde de rå problemstillinger i øjenhøjde og direkte fra “klienten”? Det ser ud til at blive en del af regelgrundlaget, og tak for det. Også denne lille ting kan tænkes med ind i en fornyet og forbedret udgave af advokatvagtsordningen.
Send gode idéer til vores sekretariat. Alt er ikke tabt. Stor cadeau til vores seneste NYE advokatvagt, der åbnede i marts i år på Nørrebro.