Advokaten 5 - Aktuel information

Print Print
14-06-2010
Nye advokater i blå bog
Årets udgave af Kraks Blå Bog byder på i alt 311 nye ansigter, heraf ni advokater. Det er 101. gang, at den berømte Blå Bog udkommer, og denne gang har følgende nye blandt advokaterne fundet vej til bogen: Hanne Bender, Jørgen U. Grønborg, Peter Stig Jakobsen, Søren Åmann Jensen, Anders Kempinski Nemeth, Birthe Rasmussen, Birgitte Refn Wenzel, Monica Reib og Christian Schow Madsen.

Advokatbistand til flygtningebørn
Advokater skal have en mere fremtrædende rolle med at sikre en værdig behandling af de uledsagede, mindreårige flygtningebørn, der ankommer til Europa.
Det mener EU-Kommissionen, der har vedtaget en ny handlingsplan på området. Planen hviler på en række principper, som alle EU-lande skal implementere. For advokater kan særligt det 6. princip blive vigtigt: ”Børnespecifikke modtagelsesforanstaltninger og processuelle garantier bør gælde fra det øjeblik, hvor barnet findes ved EU's ydre grænser eller i en af medlemsstaterne, indtil der er fundet en holdbar løsning. Værgemål og advokatbistand til barnet er meget vigtigt”.

Advokatnævnets årsberetning for 2009
Advokatnævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2009. Beretningen indeholder – udover statistik for beretningsåret – en oversigt over Advokatnævnets sager afgjort i 2009 samt en oversigt over retssager anlagt mod Advokatnævnet. Endvidere indeholder årsberetningen en gennemgang af udvalgte afgørelser.
Det fremgår af årsberetningen, at det samlede antal klager i 2009 er steget en anelse i forhold til de tre foregående år.
I 2009 blev der således indgivet 1331 klager over advokater. Af disse klager var 309 klager over advokaters salær, 771 klager var klager over advokaters adfærd, og endelig indeholdt 251 af klagerne både en klage over advokatens salær og en klage over advokatens adfærd.
Det er fortsat privat personer, der indgiver langt den største del af klagerne.
Der blev afsluttet 1311 klager i 2009. Hertil kommer klager, som Advokatnævnet har genoptaget.
649 af de afsluttede sager blev afvist ved nævnsbeslutning. Advokatnævnet fandt således, at 466 af disse klager var åbenbart grundløse, at 175 af klagerne ikke henhørte under Advokatnævnets kompetence, og endelig fandt Advokatnævnet, at otte klagere manglede retlig interesse.
Advokatnævnets Sekretariat afviste 121 klager, idet fristen for indgivelse af klage var overskredet.
86 af klagerne blev kaldt tilbage, og endelig blev 40 klager henlagt i øvrigt i 2009.
De øvrige 418 klager afgjorde Advokatnævnet ved kendelse.
Advokatnævnet fandt i 251 af klagerne, at advokaten enten havde tilsidesat god advokatskik eller havde opkrævet for meget i salær. Således frakendte Advokatnævnet advokaten sin bestalling i 3 sager, pålagde en bøde til advokaten i 145 sager, i 17 sager tildelte nævnet en irettesættelse, og endelig i 73 sager blev advokatens salær enten nedsat eller bortfaldt helt. I 13 sager fandt nævnet, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik men undlod at give advokaten en sanktion efter principperne for tillægsstraf i straffelovens § 89.
Advokaten blev af Advokatnævnet frifundet i 110 sager, og i 57 sager blev det af advokaten opkrævede salær godkendt.
Advokatnævnets årsberetning for 2009 er tilgængelig på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnævnet.dk.