Advokaten 4 - Aktuel information

Print Print
12-05-2010
Ændret procedure ved erstatning i straffesager
Klageproceduren i erstatningssager er omlagt, således at klager over statsadvokaternes afgørelser af praktiske årsager skal indgives til vedkommende statsadvokatur og ikke til Rigsadvokaten. Omlægningen af klageproceduren er sket med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden generelt og effektivisere anklagemyndighedens samlede ressourceforbrug i klagesagsbehandlingen.
Klager over statsadvokatens afgørelser i erstatningssager skal derfor sendes direkte til den statsadvokatur, der har truffet afgørelsen. Klagefristen efter retsplejelovens § 1018 e, stk. 5 afbrydes, når statsadvokaten har modtaget klagen. Statsadvokaten, der har sagens akter liggende, sender herefter klagen og sagens akter til Rigsadvokaten. Det er ikke nødvendigt at sende orienteringsskrivelse eller kopi til Rigsadvokaten samtidig med indgivelsen af klagen til statsadvokaten.

Retsplejelovens § 1018 e
Statsadvokaten træffer afgørelse vedrørende krav om erstatning i medfør af dette kapitel. Justitsministeren kan fastsætte, at nærmere angivne sager skal forelægges for rigsadvokaten eller justitsministeren til afgørelse. Krav fra en person, der har været sigtet, skal fremsættes inden to måneder efter meddelelse til sigtede om strafforfølgningens ophør eller efter afsigelse af en endelig dom. Har tiltalte ikke været til stede ved dommens afsigelse, beregnes fristen efter bestemmelserne i § 904, stk. 2 og 3. Krav fra andre skal fremsættes inden to måneder efter, at indgrebet er ophørt.
Stk. 2. Fremsættes kravet efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan det behandles, såfremt overskridelsen findes undskyldelig.
Stk. 3. Rigsadvokaten behandler klager over afgørelser truffet af statsadvokaterne vedrørende krav om erstatning. Rigsadvokatens afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til justitsministeren.
Stk. 4. Afgørelser vedrørende krav om erstatning truffet af Rigsadvokaten som 1. instans kan ikke påklages til justitsministeren.
Stk. 5. Fristen for klager over afgørelser vedrørende krav om erstatning er 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Fremkommer klagen efter udløbet af denne frist, skal den behandles, såfremt fristoverskridelsen må anses for undskyldelig.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3 og 5 finder tilsvarende anvendelse for afgørelser om aktindsigt. Justitsministeren behandler klager over afgørelser om aktindsigt truffet af Rigsadvokaten som 1. instans.

Konkurrence om bedre retssystem
Har du været medvirkende til at realisere innovative forslag til, hvordan EU-landenes retssystemer bliver bedre, så kan du måske vinde “Crystal Scales of Justice”-konkurrencen. Det er EU-Kommissionen og Europarådet, der afholder konkurrencen. Emnet for konkurrencen må siges at være bredt: Det kan være forslag, der beskriver innovative forbedringer på det civilretlige eller strafferetlige område. Det kan være forslag, der forbedrer domstolenes indretning eller generelle og målbare forslag til forbedret praksis i retssystemet. Deltagelse er åben for domstole, juridiske foreninger, advokatsammenslutninger, NGO’er og deslige. Nærmere information om konkurrencebetingelser og ansøgningsblanket kan findes på www.coe.int/cepej. Spørgsmål kan rettes til jls-crystal-scales@ec.europa.eu.

Iba ser på korruption blandt advokater
Hvilket omfang har korruption i advokatbranchen og hvilken trussel udgør korruptionen? Det spørgsmål vil nu blive taget op af den internationale advokatsammenslutning, IBA. Organisationen vil gennemføre en international undersøgelse om emnet, der skal munde ud i en rapport til oktober. Projektet skal skabe opmærksomhed om emnet blandt advokater og andre juridiske aktører, lige som advokater skal udstyres med de nødvendige værktøjer til at identificere og adressere problemet med korruption.