Advokaten 3 - Aktuel information

Print Print
13-04-2010

Statusrapport om nyt tilsyn
Nu foreligger den første statusrapport om Advokatrådets besøg i advokatvirksomhederne. Statusrapporten har til formål at oplyse om de erfaringer, sekretariatet har gjort med tilsynsbesøgene, og om den praksis, som udvikler sig. Formålet med det nye tilsyn er at forebygge klager til Advokatnævnet. I 2009 har sekretariatet gennemført 58 besøg. Statusrapporten er offentliggjort på www.advokatsamfundet.dk.

Fup-breve til advokater
Advokatrådet har konstateret, at der for tiden sendes såkaldte Nigerianerbreve til bl.a. danske advokater. Brevene har forskelligt indhold, men adskiller sig fra tidligere Nigerianerbreve ved, at de sendes fra et fiktivt advokatfirma, som har et website, der beskriver det fiktive advokatfirma nærmere. Der er imidlertid eksempler på, at rigtige advokaters personprofiler er kopieret og lagt ind på websitet, hvilket kan øge troværdigheden omkring henvendelsen. Brevene fremstår således mere sofistikerede og knap så let gennemskuelige som tidligere.
Nigerianerbrevet kan f.eks. gå ud på, at der rettes henvendelse til en given person, fordi vedkommende har samme efternavn, som en person, der er afgået ved døden i udlandet, og hvis bo behandles af en advokat fra det fiktive advokatfirma. Der efterlades typisk en meget betydelig formue, som muligvis vil tilgå statskassen eller lign., hvis berettigede personer ikke fremsætter krav om udbetaling af arven.
Mange advokater er i tidens løb stødt på de såkaldte Nigerianerbreve. Den omstændighed, at website-adressen i brevet måske indeholder en rigtig advokats personprofil, indebærer imidlertid en risiko for, at nogle responderer på henvendelsen og kontakter afsenderen. Vær derfor opmærksom på, om din personprofil misbruges.

Pas på din klientbankkonto
Med denne overskrift udsendte Advokatrådet 24. juni 2009 en advarsel til alle advokater. Da Advokatrådet fortsat får henvendelser fra advokater om transaktionsmønstre, som minder om nedennævnte, har Advokatrådet fundet anledning til at gentage advarslen:
“Advokatrådet advarer hermed om transaktioner, der kan være forsøg på bedrageri med klientbankkontoen.
I de sager, som Advokatrådet er bekendt med, har der været tale om en udenlandsk virksomhed eller person, som har anmodet en advokat om bistand med at inddrive et tilgodehavende hos en dansk virksomhed. Kort efter at klientforholdet er etableret, meddeler klienten, at inkassosagen skal sættes i bero, idet debitor via et koncernforbundet selskab i udlandet har betalt et afdrag eller den samlede gæld. Den udenlandske check, der indløses via advokatens klientbankkonto, er falsk eller dækningsløs, og formålet med transaktionen er at formå advokaten til at afregne i forhold til klienten, inden forholdene omkring checken kommer frem.
Pas på udenlandske virksomheder med hotmail adresser og transaktioner som ligner ovenstående eller kan tilsigte samme formål. Tjek, at der er dækning for en udenlandsk check, inden der afregnes i forhold til klienten.”

Domstolene under lup
Domstolsstyrelsen har offentliggjort en ny undersøgelse af brugernes tilfredshed med domstolene. Ifølge undersøgelsen er brugernes tilfredshed med domstolene faldende. For fem år siden var 90 procent af brugerne generelt tilfredse. Dette tal er faldet med 12 procent i den nye undersøgelse. Brugerne peger på retternes sagsbehandling og effektivitet som særlige problemer. De professionelle brugere, herunder advokater, peger særlig på den manglende ensartethed mellem retternes procedurer og den manglende mulighed for at kommunikere pr. e-mail om store problemer. Undersøgelsen kan læses på www.domstol.dk.

Ny dom om advokatpraktik
En polsk jurist, Pesla, fik afslag på at få adgang til den juridiske forberedende praktik i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, idet hans eksamen ikke var ligeværdig med en tilsvarende tysk eksamen, herunder krav om kundskaber i og kvalifikationer til tysk ret. Det fremgik af afslaget, at Pesla efter ansøgning kunne deltage i en egnethedsprøve.
Ifølge dommen (EF-Dom C-345/08 Pesla mod justitsministeriet Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland) skal artikel 39 EF fortolkes således, at der som målestok anvendes de kundskaber, som er attesteret ved de kvalifikationer, der kræves i den medlemsstat, hvor kandidaten har anmodet om adgang til den forberedende praktik.
Dommen fastslår videre, at det er inden for rammerne af den ligeværdighedsbedømmelse, der skal foretages i medfør af fællesskabsretten, at der ikke skal stilles lavere krav til kandidatens juridiske kundskaber end dem, der er attesteret ved den kvalifikation, der kræves i den pågældende medlemsstat for at kunne få adgang til praktikken. Dommen har ingen betydning i forhold til dansk ret, hvor der efter retsplejeloven § 135 a skal fastsættes en prøvetid for jurister fra andre EU-lande med en eksamen, der i niveau svarer til en dansk juridisk kandidateksamen, som betingelse for ansøgernes autorisation som advokatfuldmægtig.