Advokaten 2 - Sådan kommer du i gang som voldgiftsdommer

Print Print
03-03-2010

En nem guide med gode råd til advokater

Af Steffen Pihlblad, direktør, Voldgiftsinstituttet

Mange advokater henvender sig til Voldgiftsinstituttet for at tilkendegive interesse for at komme i betragtning som voldgiftsdommer i instituttets regi.
Instituttet er meget interesseret i at modtage sådanne henvendelser, idet instituttet til stadighed tilstræber at have et så bredt rekrutteringsgrundlag som muligt, når instituttet skal udpege voldgiftsdommere.
Derfor vil jeg i det følgende forsøge at redegøre for måder, hvorpå man aktivt kan fremme en karriere som voldgiftsdommer.
Men husk: Selv om du lever op til de nævnte krav, er der ingen garanti for, at du rent faktisk er i stand til at etablere dig som voldgiftsdommer. Det er normalt også nødvendigt, at man væbner sig med tålmodighed – Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag.
Som opmuntring kan dog nævnes, at behovet for voldgiftsdommere ser ud til at blive større og større. Antallet af voldgiftssager har i de senere år været støt stigende. I 2009 blev der anlagt 115 nye voldgiftssager ved instituttet, hvilket er det største antal nogensinde.

Ingen liste med voldgiftsdommere
Hvis instituttet skal udpege en voldgiftsdommer, uden at dette bygger på et forslag fra en part, sker det ikke på grundlag af en liste med voldgiftsdommere, men efter en vurdering af hvem der kan antages at være kvalificeret i forhold til sagens konkrete omstændigheder, se nærmere i Advokaten 2007.42 ff.

Gode og omhyggelige advokater
Nye voldgiftsdommere – hvad enten dette beror på et forslag fra en part eller ej – udpeges ofte blandt advokater, som har opnået et godt renommé ved over en periode at have gjort sig positivt bemærket som partsrepræsentanter i rets- eller voldgiftssager eller i andre henseender.

Deltag i konferencer mv.
Et relevant træk er også at deltage i danske og/eller udenlandske konferencer om voldgift. Mange af disse konferencer har et meget højt fagligt niveau, og der er gode muligheder for at knytte kontakter, som kan være nyttige i bestræbelserne på at etablere sig på dette område.
Voldgiftsinstituttet søger at holde sig ajour med, hvem der gennemfører Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse og deltager aktivt i Voldgiftsforeningens arrangementer mv.
De undervisere på voldgiftsdommeruddannelsen, som er tilknyttet instituttet, opfordrer normalt deltagerne på uddannel¬sen til at indsende deres cv til instituttet.
Det anbefales, at cv’et udformes således, at man så konkret som muligt angiver, inden for hvilke retsområder man mener at kunne gøre bedst fyldest som voldgiftsdommer. Hvis instituttet modtager et cv, hvoraf det fremgår, at man er specialist inden for “erhvervsret” eller lignende brede betegnelser, vil der normalt opstå en vis skepsis over for dette. Hvis man derimod angiver nogle få specialer og evt. dokumenterer sine kompetencer ved at henvise til domme, artikler, bøger, undervisningserfaring mv., er det nærliggende at udpege den pågældende som voldgiftsdommer i en “begyndersag” inden for det pågældende område.Afvis ikke små sager
Sørg for at få erfaring, hvor det er muligt. Man bør ikke afslå at deltage i små, mindre lukrative sager.
De voldgiftsdommere, som instituttet udpeger, synes uden undtagelse at have indset, at sager med en begrænset økonomisk værdi kan rumme mindst lige så store udfordringer og dermed være en lige så værdifuld ballast som store sager. Instituttet har således ikke oplevet problemer med at finde kvalificerede voldgiftsdommere til dette sagssegment.
Man får gode erfaringer ved at deltage som sekretær for en voldgiftsret, som består af erfarne voldgiftsdommere. Den engelske advokat Johnny Veeder QC, i 2009 kåret til en af verdens tre bedste voldgiftsdommere af “Who's Who Legal series”, opfordrede på et seminar i London i oktober 2009 yngre jurister til at virke som sekretær for en voldgiftsret. Han udtalte: “It gives you a unique perspective ... I see the arbitrators of the future emerging from the ranks of today's secretaries.”

Værdien af uformelle relationer
Ikke alene de faglige kvalifikationer skal være gode. Det er også vigtigt, at man besidder gode personlige egenskaber.
Under ovennævnte seminar i London gav en erfaren voldgiftsdommer udtryk for, at de mange gange, han var blevet udpeget som voldgiftsdommer, i lige så høj grad skyldtes uformelle relationer, f.eks. at han havde drukket en øl i baren med en forretningsforbindelse, som det skyldtes den tid, han havde brugt på egentlige forretningsrelationer. Som en kuriositet oplyste voldgiftsdommeren, at en udpegning med rod i en sådan uformel relation, meget ofte skete på grundlag af et forslag fra en person på hans eget alderstrin.

Pas på inhabilitet
Et forhold, som ikke er fremmende for en karriere som voldgiftsdommer, er at afprøve grænser for, hvornår der foreligger berettiget tvivl om ens upartiskhed eller uafhængighed.
Man bør som voldgiftsdommer anlægge en høj etisk standard, hvilket blandt andet omfatter grundige undersøgelser af, om der foreligger relationer til sagens parter mv., og at der i givet fald gives fyldestgørende oplysninger om disse relationer til sagens parter.
Oplysningspligten gælder under hele voldgiftssagens forløb. En voldgiftsdommer har således også pligt til at afdække eventuelle interessekonflikter, som f.eks. kan opstå som følge af, at nye advokater indtræder i voldgiftsdommerens advokatfirma, eller at voldgiftsdommeren under voldgiftssagen skifter advokatfirma.
Hvis man gentagne gange udpeges af den samme part eller det samme advokatfirma, kan der også let opstå problemer med habiliteten. Selv om det umiddelbart kan forekomme at være en genvej til udpegninger, kan det bestemt ikke anbefales at indgå aftaler med kolleger fra andre advokatfirmaer ud fra devisen, “hvis du peger på mig, så peger jeg på dig”. At man på denne måde påtager sig at fungere som “hus-voldgiftsdommer”, fører utvivlsomt til inhabilitet.

Ansvarsforsikring
Man bør på forhånd få afklaret med sit forsikringsselskab, om arbejdet som voldgiftsdommer er omfattet af advokatansvarsforsikringen.
Ved konferencer i udlandet fremføres fra tid til anden, at en væsentlig hindring for at etablere sig som voldgiftsdommer er, at ansvarsforsikringspræmien er urimelig høj.
Dette er ikke noget problem, hvis voldgiftssagen gennemføres i Voldgiftsinstituttets regi, idet instituttet har tegnet en ansvarsforsikring, hvorefter alle voldgiftsdommere er forsikrede, i det omfang de mødes med erstatningskrav i forbindelse med virket som voldgiftsdommere ved instituttet.

Regelgrundlaget – partsautonomi
Af bestemmelsen i voldgiftslovens § 11, stk. 2, fremgår:
“Har parterne ikke aftalt, hvordan voldgiftsdommeren eller voldgiftsdommerne udpeges, og består voldgiftsretten af tre voldgiftsdommere, skal hver part udpege én voldgiftsdommer ... Disse voldgiftsdommere skal udpege den tredje voldgiftsdommer (formanden) inden 30 dage efter, at de blev udpeget.”
Bestemmelsen i § 17 i instituttets regler for behandling af voldgiftssager er formuleret således:
“Når sagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren … komme med forslag til den ene voldgiftsdommer. Indklagede kan … komme med forslag til den anden voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af ¬instituttet, medmindre parterne … i fællesskab foreslår en formand.”
Som de citerede bestemmelser viser, har parterne mulighed for at få stor indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning.
I Voldgiftsinstituttets regi udnytter parterne typisk denne mulighed, og bringer selv de udpegede voldgiftsdommere i forslag, idet der dog ofte ikke kan opnås enighed mellem parterne om, hvem der skal udpeges som voldgiftsrettens formand.

Citater
“Meld jer ind i Dansk Forening for Voldgift ( www.voldgiftsforeningen.dk) og deltag aktivt i foreningens møder og networking.”
Mogens Skipper-Pedersen

“Voldgiftsdommerhvervet er et håndværk. Nødvendige, men ikke tilstrækkelige forudsætninger er, at man er en dygtig jurist, der kan udtrykke sig koncist, især skriftligt. Håndværket læres via mesterlære dvs. gennem aktiv deltagelse i processer, herunder voldgift under kyndig ledelse samt ved deltagelse i kurser, seminarer og erfa-grupper, også gerne i udland. Man skal beherske voldgiftsloven. Udpegningen som voldgiftsdommer sker ofte blandt personer i det førnævnte procesmiljø. Husk samtidig at der er meget få voldgiftsdommerhverv at få i Danmark sammenholdt med antallet af interesserede dommeremner. Du vil således ikke kunne have dette intellektuelt inspirerende job som hovederhverv ligesom din timeløn som hovedregel vil være væsentlig lavere end advokaters sædvanlige satser. Men det er spændende!”
Claus Søgaard-Christensen

“Lysten driver værket. Lyst til i fællesskab med andre at forstå og vurdere faktum, at sætte sig ind i jus, og finde det rigtige resultat. Evnen til at forstå undertiden komplekse sammenhænge og gengive dem forståeligt. Lyst og evne til at styre en arbejdsproces og bringe den til afslutning inden for rimelig tid.
Lyst og evne er ikke nok. Andre skal opdage, at man har det. Udfør dit advokatarbejde så det skaber tillid til din fornuft og integritet. Fortæl andre, at du er interesseret i arbejdet som voldgiftsdommer. Deltag i faglig debat og i Voldgiftsforeningens arbejde.”
Per Magid

“Sørg for at få en væsentlig processuel erfaring, gennemfør Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse og bliv medlem af Dansk Forening for Voldgift. Følg samtidig Det Danske Voldgiftsinstituts kurser.”
Hans Jørgen Kaptain