Advokaten 2 - Aktuel information

Print Print
03-03-2010

IBA-konference i København
Hvor går udviklingen hen, når det gælder de såkaldte contingency fees, hvor en advokat ikke må indgå salæraftaler om vederlæggelse af en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag? Skal advokatgerningen reguleres ens overalt? Hvordan etablerer man en succesrig international advokatpraksis i nye vækstmarkeder? Og hvad er advokatorganisationernes svar på finansielle, politiske eller naturmæssige kriser? Det er alle centrale spørgsmål og emner for diskussion, når den internationale advokatsammenslutning, IBA, holder møde i København 26.-27. maj. Advokatsamfundet samarbejder med IBA om konferencen. Du kan modtage det udførlige program ved at skrive til elaine.owen@int-bar.org.

Hans Severin Hansen modtager Christrup Prisen
Advokat, partner Hans Severin Hansen, der er leder af Plesners skatteafdeling, har modtaget Christrup Prisen.
Prisen blev indstiftet af Gorrissen Federspiel i 2006 i anledning af advokat Henrik Christrups 70 års fødselsdag. Prisen uddeles hvert tredje år til en advokat, “som i særlig grad har vist evner og vilje til at føre civile retssager.”
Priskomiteen begrundede valget af Hans Severin Hansen med hans mangeårige højt kvalificerede indsats ved domstolene i principielle og komplicerede skattesager. Der er tale om et retsområde, der – på grund af den omfattende nationale og EU-retlige regulering – i særlig grad stiller krav til den procederende advokat.
Prismodtageren udpeges af en komité på seks medlemmer, hvoraf præsidenterne for Højesteret, Østre Landsret og Vestre Landsret hver har udpeget et medlem, mens Advokatrådet har udpeget tre advokater.

Ny oversigt over retshjælp
Den Sociale Retshjælp (DSR) har taget initiativ til at lave en ny hjemmeside, DinRetshjælp.dk. Hjemmesiden indeholder informationer om mulighederne for at søge retshjælp i Danmark. Den skal ses som et praktisk redskab til alle, der har brug for at søge rådgivning hos én af landets retshjælpsorganisationer eller advokatvagter.
Formålet med hjemmesiden er at lave en overskuelig side, hvor den enkelte kan søge efter og finde den retshjælp, advokatvagt eller klageinstans, som vedkommende helt specifikt har brug for. Hermed undgår borgerne at skulle ringe forgæves flere gange, før man finder frem til det rette sted. Herudover vil hjemmesiden være en nyttig kompetenceoversigt for alle retshjælpsorganisationer og advokatvagter, hvilket vil gøre henvisningen af borgere til andre steder lettere og mere korrekt. Hertil kommer at andre fagfolk, der arbejder med målgruppen såsom f.eks. kontaktpersoner, socialrådgivere mv., vil kunne drage stor nytte af hjemmesiden.
Hjemmesiden er finansieret igennem støtte fra Advokatsamfundet, som derudover også har bidraget med tekst og sparring i forbindelse med udarbejdelsen af DinRetshjælp.dk.

Omkostningsdækning i forbrugersager
Den tidligere omtalte ændring af lov om forbrugerklager er nu vedtaget. Loven indebærer, at Forbrugerstyrelsen kan dække en forbrugers udgifter i forbindelse med en retssag på grundlag af en afgørelse eller et forlig indgået i forbindelse med en sådan klagesagsbehandling. Det er en forudsætning, at forbrugeren har fået helt eller delvist medhold i klagesagen og at det ikke er åbenbart, at forbrugeren ikke vil få medhold i sagen ved domstolene.
Ordningen er subsidiær i forhold til en eventuel retshjælpsforsikring. Har en forbruger en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ved en retssag, skal retshjælpsforsikringen først være udtømt. Forbrugerstyrelsen vil kunne dække forbrugerens udgifter til en eventuel selvrisiko og/eller udgifter, der overstiger retshjælpsforsikringens maksimumdækning. I det omfang en forbruger ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker retssagens omkostninger, vil ordningen træde i stedet for fri proces efter retsplejeloven.
Derudover vil Forbrugerstyrelsen kunne dække en forbrugers udgifter i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en klagenævnsafgørelse eller et forlig.
Loven trådte i kraft 1. februar 2010 og finder anvendelse på sager, hvor klagen til Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn er indgivet 1. januar 2010 eller senere.
Yderligere information om loven kan findes på Retsinformation, lov nr. 73 af 26. januar 2010 (Lov om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven).