Advokaten 10 - Guide til indberetning af obligatorisk efteruddannelse

Print Print
06-12-2010

Alle advokater skal dokumentere, at de opfylder lovens krav om efteruddannelse. Her er din guide til, hvordan indberetningen foregår.

Af Lise Ravnkilde, advokat, Advokatsamfundet

Indberetningen foregår via Advokatsamfundets hjemmeside. Pligten til at gennemføre
efteruddannelse påhviler den enkelte advokat, og erklæringen herom skal derfor afgives af
advokaten personligt. I erklæringen oplyser advokaten, hvor mange lektioners efteruddannelse
advokaten har haft inden for de forskellige kategorier: Kursusdeltagelse,
undervisningsvirksomhed, forfattervirksomhed og advokatvagtarbejde (se faktaboks). Hvis
advokaten har søgt og fået dispensation, vil det fremgå af indberetningen. Endelig kan der
indberettes såkaldte reduktions-lektioner i forbindelse med barsel og anden orlov. Antal lektioner kan indberettes med én decimal (dog ikke reduktion), og indberetningen skal underskrives med digital signatur eller NemID.
Overskydende lektioner kan overføres til næste efteruddannelsesperiode, og
indberetningsskemaet vil foreslå den mest hensigtsmæssige – under hensyn til
maksimumgrænserne – overførsel til næste periode. Der er naturligvis ikke pligt til at overføre, og der kan uden problemer indberettes mere end 54 lektioner.
Dokumentation for de oplyste lektioner skal ikke indsendes. I forbindelse med tilsynsbesøgene vil Advokatsamfundet gennemgå dokumentationen for et antal af advokatvirksomhedens
medarbejdere. Det er derfor vigtigt at gemme dokumentationen i mindst seks år fra
gennemførelse (ni år, hvis der er sket overførsel af lektioner).

Alle får besked
Advokatsamfundet vil pr. brev eller mail rette henvendelse til alle i forbindelse med, at den
individuelle tre-årsperiode udløber. I brevet oplyses brugernavn og kodeord til indberetningssiden på internettet og fristen for at indberette. Fristen vil være mindst tre måneder fra tre-årsperiodens udløb. Der vil blive udsendt mindst en reminder.

Advokatfuldmægtige
For advokatfuldmægtige gælder efteruddannelsesforpligtelsen også. Så længe en person er
fuldmægtig, er principalen ansvarlig for, at fuldmægtigen gennemfører 54 lektioners
efteruddannelse (udover Advokatuddannelsen) og at der foretages indberetning. Når personen
bliver advokat, overgår selve indberetningspligten til personen selv. Da der ofte vil være
tidsmæssigt sammenfald mellem de tre års fuldmægtigtid og den første tre-årsperiode, vil de fleste selv være ansvarlige for at foretage indberetning umiddelbart efter beskikkelses-tidspunktet.

Advokatsamfundets opfølgning
Når indberetningsfristen er udløbet, vil Advokatsamfundet fremsøge eventuelle advokater, som
ikke har indberettet, eller som har indberettet for få lektioner. Der er mulighed for at udstede et påbud om at indhente en manko i antallet af lektioner, og der er mulighed for at indbringe
advokaten for Advokatnævnet for tilsidesættelse af god advokatskik. Praksis herfor vil blive
fastlagt af Uddannelsesudvalget, Regel- og Tilsynsudvalget samt Advokatrådet.

Reglerne
Reglerne om obligatorisk efteruddannelse blev indført pr. 01.01.2008 (Grønland og Færøerne
01.01.2010). Efteruddannelseskravet kan opfyldes ved kursusdeltagelse (intet maksimum), egen undervisning (maksimum 27 lektioner), udarbejdelse af juridisk faglig tekst (maksimum 18 lektioner) og for advokatfuldmægtiges vedkommende arbejde i en advokatvagt/retshjælp
(maksimum 18 lektioner, kan ikke overføres).

Sådan regnes tre-årsperioden
Tre-årsperioden regnes i hele måneder. Efteruddannelsesforpligtelsen begynder pr. 01.01.2008
eller den 1. i måneden efter dato for autorisation som advokatfuldmægtig eller beskikkelsesdato. I forbindelse med deponering afbrydes perioden ved udgangen af deponeringsmåneden, og ved genudlevering indtræder forpligtelsen den 1. i måneden efter genudlevering.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til reglerne om obligatorisk efteruddannelse? Så kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål i “Spørgsmål og svar om obligatorisk efteruddannelse” på www. advokatsamfundet.dk.