Advokaten 1 - Nye salærtakster for advokaters arbejde

Print Print
21-01-2010

Landsretternes præsidenter imødekommer ikke familieadvokaternes ønske om timebetaling. Men taksterne løftes generelt fem procent for alle advokater.

Af Jørn Andersen, juridisk konsulent, og Sussie Sandra Suhr, advokat, Advokatsamfundet

Landsretspræsidenternes hidtidige vejledende takster har været gældende siden 1. januar 2007 og blev således ikke reguleret pr. 1. januar 2009 sammen med taksterne for dækning af advokatbistand i civile sager.
Efter drøftelse med repræsentanter for Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Familieretsadvokater er de vejledende salærtakster imidlertid nu generelt forhøjet med fem procent svarende til nettoprisindeksets stigning i den mellemliggende periode.
De nye takster finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter 1. januar 2010, selvom arbejdet eller en del af det er udført før dette tidspunkt. Taksterne nedenfor er angivet eksklusive moms.

Forsvarere
Timesatsen er nu 1.550 kroner og for rejsetid 750 kroner.
Grundlovsforhør af normal varighed honoreres med 1.300 kroner med 50/100 procent forhøjelse på lørdage samt søn- og helligdage. Som noget nyt er fastsat et honorar for rådighedsforpligtelse de førnævnte dage på 2.000 kroner, der dog modregnes i eventuelt tilkendte salærer.
Fristforlængelser og kortere retsmøder under forberedelsen honoreres normalt med 1.200 kroner.
For tilståelsessager er satsen som udgangspunkt 2.100 kroner, mens den for hovedforhandlinger er mindst 3.100-4.600 kroner samt ved retsmøder på en halv dag 6.800 kroner og en hel retsdag 13.700 kroner.
Salærerne omfatter som hidtil udover samtaler med klienten bl.a. indhentelse af oplysninger, forberedelse af procedure samt arbejde med anke af sagen, og ansøgning om anden- eller tredjeinstansbevilling og benådning.
I tilfælde, hvor forberedelsestiden væsentligt har overskredet det sædvanlige, og i andre særlige tilfælde kan salæret dog forhøjes med 1.550 kroner i timen; og det fremhæves, at der i nævningesager eller andre bevistunge sager kan være grundlag for nogen forhøjelse af satserne, samt at salæret pr. retsdag i sager om økonomisk kriminalitet som udgangspunkt er 16.500 kroner.
Omvendt kan der ske nedsættelse af salæret i tilfælde, hvor samme advokat har flere mindre sager i uafbrudt rækkefølge, eller, bortset fra grundlovsforhør og fristforlængelser, er forsvarer for flere i samme sag. Under hovedforhandling af sager om økonomisk kriminalitet gives der ikke salær, hvis det på forhånd er åbenbart og tilkendegivet, at et retsmøde ikke kan vedrøre vedkommendes klient, mens salæret i andre tilfælde, hvor det på forhånd er meddelt, at en dag klart ikke angår klienten, kan nedsættes til 10.000 kroner.
Teksten er også i øvrigt præciseret flere steder, herunder således at forgæves fremmøde og retsmøder aflyst med dags varsel eller kortere frist honoreres med fra 1.200 kroner og op til et halvt salær i forhold til den tid, der var afsat til sagen.

Bistandsadvokater
Honoraret for bistandsadvokater, der principalt skal betales af klientens eventuelle retshjælpsforsikring, er med deltagelse i en hovedforhandling op til to timer som udgangspunkt 3.100-4.600 kroner.
Salæret omfatter som hidtil udover samtaler med klienten bl.a. udarbejdelse af erstatningsopgørelse og indsendelse af ansøgning til Erstatningsnævnet, men kan forhøjes med 1.550 kroner i timen for yderligere rimeligt og relevant tidsforbrug.

Familieretlige sager
Landsretspræsidenterne har ikke imødekommet et ønske om timebetaling, men har til gengæld ligestillet sager, der afsluttes efter hovedforhandling med sager, der afsluttes efter forberedende møde af tilsvarende varighed. Sager om forældreansvar mv. og sager om ægtefællebidrag eller lejlighed honoreres herefter normalt med henholdsvis 9.500 og 6.300 kroner, mens salæret i andre sager fastsættes efter et konkret skøn.
I børnefjernelsessager er salæret som udgangspunkt 9.500 kroner i første instans og 6.300 kroner i anden.

Småsager
Landsretterne har justeret de vejledende takster for småsager, hvor der tages udgangspunkt i hovedforhandlingens varighed. De nedenfor anførte beløb gælder fuldt ud i småsager uden økonomisk værdi og i småsager med en økonomisk værdi over 10.000 kroner, herunder i sager med en økonomisk værdi over 50.000 kroner, hvis sagen efter parternes aftale er behandlet efter småsagsprocessens regler.
Indtil to timer dækkes der i intervallet 3.100-4.600 kroner, hvor beløbet vil afhænge af en konkret vurdering af arbejdets omfang. For to timer dækkes med et beløb på 4.600 kroner, og for tre timer, svarende til en halv dag, dækkes med et beløb på 6.800 kroner. Kan hovedforhandlingen ikke afvikles på højst en halv dag vil omkostningsdækningen blive forhøjet med 1.550 kroner pr. time.
I småsager med en økonomisk værdi indtil 5.000 kroner, kan der højst fastsættes et beløb på 1.500 kroner. Har sagen en værdi mellem 5.000 og 10.000 kroner, kan beløbet højst fastsættes til 2.500 kroner.
De ovennævnte beløb er eksklusive moms og inkluderer forberedelse af hovedforhandlingen.

Læs mere
Landsretspræsidenternes fremsendelsesskrivelse til Advokatrådet og selve salærtaksterne kan ses på www.advokatsamfundet.dk