Advokaten 1 - Husk advokatrådets skærpede tilsyn

Print Print
21-01-2010

Hen over årsskiftet har Advokatrådet søgt at fange advokaternes opmærksomhed for at informere om rådets skærpede tilsyn.
Allerede i foråret 2009 afholdt Advokatsamfundets sekretariat de første tilsynsbesøg i advokatvirksomhederne (se artikel i Advokaten 1/2009). Sekretariatet har forelagt erfaringerne fra de første tilsynsbesøg for Regel- og Tilsynsudvalget og Advokatrådet, og Rådet har på baggrund heraf fastlagt retningslinjer for, hvordan sekretariatet i fremtiden skal reagere i forhold til advokater, der ikke lever op til gældende krav.
Advokatrådet vil gerne sende et klart signal om, at advokatbranchen skal leve op til de krav, samfundet stiller til advokater i lovgivningen. Erfaringerne fra de gennemførte tilsynsbesøg viser desværre, at nogle af advokatvirksomhederne ikke har tilstrækkeligfokus på særligt pligterne efter hvidvaskloven.

Rådets retningslinjer
Tilsynet kan på mange områder vejlede advokatvirksomhederne til en bedre overholdelse af de relevante regelsæt, og det vil tilsynet fortsat gøre, hvor det er relevant. Hvis det f.eks. drejer sig om manglende indberetning til Advokatsamfundet af forsikringsoplysninger, selskabsoplysninger, EU-advokater etc., vil tilsynet under besøget enten indhente oplysningerne eller aftale en frist for indsendelse af oplysningerne. Det samme gælder for eksempelvis udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af hvidvaskloven eller håndteringen af interessekonfliktreglerne. Tilsynet vil også vejlede om formulering af f.eks. prisoplysning til klienterne.
Hvis advokatvirksomheden ikke på tilfredsstillende vis har indhentet ID-oplysninger eller afgivet prisoplysninger, er formålet at sikre den fremtidige adfærd. Derfor kan Regel- og Tilsynsudvalget beslutte, at der skal aflægges nyt tilsynsbesøg efter ca. et halvt år, for at konstatere om der for nyoprettede sager er fulgt op på tilsynets bemærkninger.
De tilfælde af overtrædelser, som Advokatrådet i fremtiden ønsker forelagt for Regel- og Tilsynsudvalget med henblik på stillingtagen til en disciplinærsag for Advokatnævnet, omfatter blandt andet

  1. konsekvent tilsidesættelse af reglerne om indhentelse af ID-oplysninger efter hvidvaskloven,
  2. konsekvent tilsidesættelse af reglerne om prisoplysning jf. AER 3.4.2,
  3. grov tilsidesættelse af advokatselskabsreglerne, eksempelvis ejerskabsregler og regler for advokatselskabers ledelse og
  4. i øvrigt tilsidesættelse af en flerhed af de relevante regler.

Advokatens særstilling
Advokatrådets tilsyn med advokatprofessionen er væsentligt for at sikre advokaternes uafhængighed af statsmagten og advokatstandens særlige position i retssamfundet. Derfor er advokatprofessionen af hensyn til de retssikkerhedsgarantier, der er knyttet til advokaters tavshedspligt, omfattet af en ordning, hvor advokaternes egen organisation udfører tilsynet. Advokatrådet lægger vægt på at bevare dette system, men det betyder ikke, at tilsynet tilrettelægges med det formål blot at finde fejl. Tværtimod forsøges tilsynet tilrettelagt, så det i videst mulig omfang kan hjælpe advokatvirksomhederne med at sikre overholdelse af reglerne. Trods de forhold, tilsynet nogle steder har påpeget, er de foreløbige erfaringer med tilsynet også, at advokaterne har taget positivt imod tilbuddet om at drøfte en række forhold i den daglige sagstilrettelæggelse.
Erfaringerne med tilsynsbesøgene samles i en årlig rapport, som vil blive publiceret på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der også er flere oplysninger om tilsynet og de gældende regelsæt. Årsrapporten vedrørende 2009 forventes offentliggjort i løbet af februar 2010. I rapporten vil man kunne se, at rådet i en indkøringsfase i 2009 har lagt en linje, som sikrer, at alle advokater har haft meget gode muligheder for at rette op, der hvor der måtte være behov for det. Den aktuelle oplysningskampagne om reglerne og tilsynet markerer overgangen til en linje, hvor der stadig er passende muligheder for at rette fejl og mangler, men hvor rådet ved mere grove eller omfattende overtrædelser vil overveje disciplinære skridt.
Godt tilsyn!