Advokaten 9 - Nye regler om oplysningspligt

Print Print
16-11-2009

Det såkaldte servicedirektiv fra EU stiller nye krav til de oplysninger, advokater giver kunderne.

Af Hanne Christensen, juridisk konsulent, Advokatsamfundet

På Advokatmødet i juni blev der vedtaget en ændring af Advokatsamfundets vedtægt. Ændringen var primært en følge af implementeringen af Servicedirektivet, der bl.a. indeholder et krav om, at tjenesteudøvere stiller en række oplysninger om tjenesteydelsen mv. til rådighed for tjenestemodtageren. Kravene gælder uanset, om tjenestemodtageren er erhvervsdrivende eller ej, og uanset om tjenesteydelsen leveres over en landegrænse eller ej.
I Danmark sker implementeringen af Servicedirektivet dels ved lov nr. 122 af 7. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked, dels ved en bekendtgørelse udstedt i henhold til markedsføringsloven, og endelig ved ændring i sektorreguleringen for så vidt angår bestemmelser, der alene retter sig mod lovregulerede erhverv.
Samtlige regler om oplysningspligt træder i kraft 28. december 2009.
Ændringen af sektorreguleringen for advokater er gennemført ved vedtagelse af vedtægtsændringen, hvorved der blev indsat en § 59 a i vedtægten. Den ændrede vedtægt samt et notat, der nærmere redegør for de nye krav i § 59 a, kan findes på advokatafsnittet på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
Advokatrådet lovede i forbindelse med vedtagelse af vedtægtsændringen, at vi, når implementeringen var fuldt gennemført, ville tilrette de advokatetiske regler, således at reglerne i lovgivningen, vedtægten og de advokatetiske regler om advokatens oplysningspligt blev samlet og overskueligheden i reguleringen øget.
Status på nuværende tidspunkt er imidlertid, at vi fortsat afventer den omtalte bekendtgørelse udstedt i henhold til markedsføringsloven. Rådet har efter flere forespørgsler i Økonomi- og Erhvervsministeriet fået oplyst, at bekendtgørelsen indenfor kort tid vil blive sendt i høring, og at den derefter vil blive udsendt således, at den kan træde i kraft 28. december 2009, som er sidste frist for implementeringen af Servicedirektivet.
På grund af usikkerheden omkring indholdet af bekendtgørelsen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet har det endnu ikke har været muligt at udarbejde den lovede samling af reglerne på området, men rådet vil vende tilbage hertil, når bekendtgørelsen er offentliggjort.
På nuværende tidspunkt ligger det imidlertid fast, at der – ud over bestemmelsen i vedtægtens § 59 a – med den nævnte lov om tjenesteydelser i det indre marked pålægges advokaten pligt til at oplyse om virksomhedsform, ligesom advokaten efter anmodning fra tjenestemodtageren skal oplyse om vedkommende leverer tjenesteydelser af forskellig art, og om der samarbejdes med andre tjenesteydere om levering af den eller de omhandlede tjenesteydelser. Hvis det sidste er tilfældet skal der oplyses om foranstaltninger, der er truffet for at undgå interessekonflikter.
Tilsynet med advokaters overholdelse af reglerne om oplysningspligt varetages af Advokatrådet og vil indgå i de tilsynsbesøg, rådet gennemfører i advokatvirksomhederne. Det siger sig selv, at tilsynet med reglernes overholdelse først vil blive indledt, når der har været passende mulighed for alle til at sætte sig ind i og indrette sig på de kommende regler.

§ 59 a Advokaten skal oplyse sin klient om
1) at den pågældende er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
2) at den pågældende er en del af Advokatsamfundet,
3) at den pågældende har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, og
4) kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og garantistilleren.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for så vidt angår EU-advokaten, der i stedet skal oplyse, at den pågældende er registreret hos Advokatsamfundet.
Stk. 3. Hvis klienten anmoder herom, skal advokaten oplyse om de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, og hvordan klienten får adgang til reglerne.
Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger skal gives eller gøres tilgængelige inden indgåelsen af en skriftlig aftale om ydelse af bistand. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne gives eller gøres tilgængelige inden bistanden ydes.