Advokaten 9 - Aktuel information

Print Print
16-11-2009

Advokatbistand til asylbørn
Det fremgår af regeringens nye lovprogram, at Integrationsministeriet vil fremsætte et lovforslag i november 2009, der skal sikre advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere efter asylsagens afslutning. Advokatrådet ser meget positivt på dette. Advokatrådet har flere gange påpeget, at mindreårige uledsagede asylansøgere ikke hidtil har kunnet få beskikket en advokat til at vurdere, om der skal indgives ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c stk. 2, når en asylsag er afsluttet. Efter bestemmelsen kan mindreårige uledsagede mindreårige asylansøgere få opholdstillade i tilfælde, hvor der er grund til at antage, at de vil blive stillet i en reel nødsituation ved en tilbagevenden til hjemlandet.

Offentliggørelser fra Advokatnævnet
Advokatsamfundet forbedrer nu advokaternes retssikkerhed, når det gælder offentliggørelse af Advokatnævnets kendelser.
Problemet har været, at offentliggjorte kendelser mod navngivne advokater har kunnet findes på internettet længe efter, at perioden for offentliggørelse – ét år – er udløbet. Det skyldes, at visse søgemaskiner på nettet automatisk kopierer alle offentliggjorte hjemmesider og lagrer dem for eftertiden. Dermed bliver f.eks. Advokatnævnets “gamle” hjemmesider også tilgængelige, og det harmonerer ikke med Advokatnævnets retningslinjer for offentliggørelse af kendelser. En advokat, som f.eks. i 2004 fik offentliggjort sit navn i forbindelse med en overtrædelse af god advokatskik, skulle skulle finde sig i, at man via særlige søgemaskiner kunne hente den gamle kendelse frem igen, selv længe efter, at offentlighedsperioden på ét år var udløbet.
Advokatsamfundet løser praktisk problemet ved at indsætte en slags åben kode, som skal indtastes, før der gives adgang til de offentliggjorte kendelser. Koden begrænser ikke adgangen til kendelserne, men gør, at søgemaskinerne ikke er i stand til at kopiere de sider, der er beskyttet af en kode. Funktionen er implementeret på www.advokatnævnet.dk.

Hæderspris til miljø-advokat
Hun betegnes som én af de førende eksperter inden for miljøret ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og nu har hun også fået Dreyers Fonds hæderspris for 2009. Prisen, som er på 400.000 kroner, går til advokat Birgitte Refn Wenzel. Hun har i årene 1993-1999 været medlem af Advokatrådets Miljøudvalg og siden 2002 igen været tilknyttet Advokatrådets udvalg som ekspert på miljøret. I sin motivering for tildelingen af Dreyers Fonds Hæderspris ’09 til Birgitte Refn Wenzel skriver advokat Birte Rasmussen fra fondens bestyrelse blandt andet:
“Birgitte Refn Wenzel besidder en stor faglig viden og et ikke mindre engagement og en interesse for at påvirke og formidle miljørettens regler til gavn ikke blot for advokatstanden men også til gavn for dansk byggeri.”

Obligatorisk efteruddannelse - åbent møde
Drøftelserne med Justitsministeriet om mindre ændringer af bekendtgørelsen er endnu ikke helt tilendebragt. Advokatrådet finder det mest hensigtsmæssigt, at det åbne møde om efteruddannelse, herunder med udbyderne af efteruddannelseskurser, afventer udstedelse af ny bekendtgørelse. Det åbne møde vil derfor først blive afholdt primo 2010. Nærmere information om endelig dato, sted og tid vil blive bragt i et senere nummer af Advokaten.

Repremiere på Rævesaksen?
Har du lyst til at læse om kolleger, som er kommet på glat is i arbejdets medfør, eller som har set sig selv fanget i en fælde, hvor vejen ud var svær?
Små humoristiske historier fra advokaternes dagligdag har tidligere haft deres faste spalte i magasinet Advokaten under rubrikken ”Rævesaksen”.
Historierne var fortalt og skrevet af advokaterne selv, med et glimt i øjet, og fortalt kortfattet og vittigt.
Vi er på redaktionen blevet opfordret til at genoptage ”Rævesaksen”, og vil derfor gerne tage læserne med på råd: Skal ”Rævesaksen” have repremiere, og vil du i givet fald selv have en lille anekdote at fortælle?
Skriv gerne din mening til redaktionssekretær Vibeke Sejer Mølbæk, vsm@advokatsamfundet.dk.

Fra general til præsident
Generalsekretæren for de ca. 5.600 advokater i Danmark skal fremover lede Sø- og Handelsretten.
Det er Domstolsstyrelsen, som har indstillet Advokatsamfundets generalsekretær Henrik Rothe som ny præsident for Sø- og Handelsretten.
Henrik Rothe, der før han kom til Advokatsamfundet i 1995 havde en karriere som byretsdommer, vender dermed tilbage til dommergerningen.
”Jeg har haft 15 spændende og udfordrende år i Advokatsamfundet. Jeg ser nu frem til at afrunde karrieren i et anderledes, men lige så spændende, job som præsident for Sø- og Handelsretten,” siger Henrik Rothe.
Henrik Rothe har som generalsekretær været med til at styre Advokatsamfundet gennem en meget betydningsfuld proces, hvor varetagelsen af advokatstandens kommercielle interesser er blevet udskilt fra Advokatsamfundet.
Han har samtidig været primus motor i det retspolitiske arbejde, som Advokatsamfundet foretager. Senest med udgivelsen af et omfattende retssikkerhedsprogram.
Advokatrådet inviterer til reception i anledning af Henrik Rothes afsked.
Receptionen finder sted i Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, torsdag 17. december kl. 15.00 til 17.00.

Ny redaktionssekretær på Advokaten
Bente Busck, som i mange år har været redaktionssekretær på Advokatsamfundets blade, både Lov & Ret og Advokaten, går på pension. Vi indbyder derfor alle nuværende og tidligere samarbejdspartnere til at komme til afskedsreception for Bente Busck torsdag den 10. december kl. 15.30 – 17 i Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28 i København.
Vibeke Sejer Mølbæk overtager posten som redaktionssekretær. Vibeke kan kontaktes på 33969776 eller vsm@advokatsamfundet.dk.