Advokaten 8 - Straffen for omfattende uroligheder

Print Print
19-10-2009

Om to måneder er der klimatopmøde i København. Politiet er beredt på massive demonstrationer. Landsdommer Ole Dybdahl opfrisker retspraksis efter urolighederne på Nørrebro i 2007.

Af Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret

“Den 1. marts 2007 fandt der omfattende uroligheder sted på Nørrebro i København efter politiets rydning af Ungdomshuset, herunder med voldsomme og farlige angreb mod politiet. Et større antal polititjenestemænd var under udførelse af deres tjenestepligt til stede på Nørrebrogade, herunder så-vel til fods som placeret i politiets bemandede køretøjer. I denne situation deltog tiltalte, der har er-kendt sig skyldig, i forening med et ukendt antal personer i grov forstyrrelse af ro og orden på Nørre-brogade og kastede i mindst 9 tilfælde på meget kort afstand brosten mod politiet, hvorved han ramte politiets bemandede køretøjer. Landsretten finder herefter, at den fængselsstraf, som tiltalte har for-skyldt …, skal forhøjes til fængsel i 9 måneder, selvom tiltalte i øvrigt er ustraffet og har gode person-lige forhold.”

Alle, der så tv torsdag 1. marts 2007, husker billederne fra Nørrebrogade, hvor politiet blev udsat for voldsomme angreb, og hvor 40-50 personer blev anholdt ved den såkaldte ”knibtangsmanøvre”. Dommen ovenfor er en del af det retslige efterspil, som har fundet sted ved Københavns Byret og i Østre Landsret i de sidste 2½ år. Østre Landsret har fået lejlighed til at tage stilling til grænserne for maskeringsforbuddet og for, hvornår man kan anses for at deltage i grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Straffen for denne kriminalitet og for angreb og vold mod politiet i en række situationer er også blevet fastlagt.

Maskeringsforbuddet
Et halvt år efter rydningen af Ungdomshuset pågik der stadig uroligheder i forbindelse med kampen for et nyt ungdomshus. Den 6. oktober 2007 havde kamppladsen flyttet sig til det i øvrigt fredelige Fuglebakken på Frederiksberg, idet en gruppe på mindst 200 unge ville besætte en pumpestation.
En ung kvinde deltog sammen med fem andre udklædt som klovne og grønmalede i ansigtet. Byretten frifandt hende for overtrædelse af maskeringsforbuddet. Landsretten idømte hende en bøde på 1.000 kroner. Af dommens begrundelse fremgår, at hun var klar over, at optoget havde forbindelse med Ung-domshuset, og at bemalingen af ansigtet var egnet til at hindre identifikation og ikke havde et anerken-delsesværdigt formål.

Afbrændingerne
Tre landsretsdomme beskæftiger sig specielt med de bål, der var antændt forskellige steder på Nørre-brogade mellem kl. 3 og kl. 5 natten mellem fredag og lørdag efter rydningen af Ungdomshuset. Alle tre sager drejer sig om ca. 30-årige mænd, der blev varetægtsfængslet i henholdsvis 9, 12 og 16 dage i forbindelse med deres anholdelse.
I to af sagerne blev de tiltalte idømt 30 dages fængsel. I den ene sag blev det bestemt, at straffen var udstået med varetægtsfængslingen. Den ene tiltalte havde to gange kastet kasser på et bål, og den an-den havde skubbet en palleløfter med to europaller ind i et bål. Den sidstnævnte dom tiltræder byret-tens begrundelse, hvorefter den tiltalte ved sine handlinger havde tilsluttet sig den grove ordensforstyr-relse, som det anlagte bål på kørebanen var udtryk for.
I den sidste sag skete frifindelse for at have kastet en afmærkningspæl af plastic på et bål. Landsretten anså det for tvivlsomt, om tiltalte ved sin enkeltstående handling, og hvor der ikke var fremkommet oplysninger om uroligheder på det pågældende sted på tidspunktet for handlingens foretagelse, havde gjort sig til deltager i strafbare uroligheder.

Stenkasterne
Fem landsretsdomme drejer sig om unge primært først i 20’erne, som havde kastet sten og flasker mod politiet. De blev alle dømt for at have deltaget i grov forstyrrelse af ro og orden og vold mod tjeneste-mand i funktion, og straffene ligger på mellem tre og ni måneders fængsel. Den mildeste straf på tre måneders fængsel blev givet til en 21-årig kvinde, som om formiddagen 1. marts 2007 i en afstand af ca. 20 meter havde kastet en sten på 5 x 5 x 15 cm mod politiet uden at ramme.
En ung mand på 25 år blev idømt seks måneders fængsel for senere samme dag at have deltaget i an-greb på politiet og for på ca. to meters afstand at have kastet en sten i ryggen på en betjent. Og som anført indledningsvis er der blevet givet ni måneders fængsel til en 21-årig mand i en særlig grov sag.

Knibtangsmanøvren
De mest principielle domme, som landsretten har afsagt vedrørende Ungdomshuset, har vedrørt de demonstranter, som hverken deltog i afbrændinger eller stenkast, men som alligevel blev tiltalt for deltagelse i grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Tiltale blev rejst i forbindelse med en meget voldsom demonstration på Jagtvej 16. december 2006 og i forbindelse med “knibtangsmanøvren” på Nørrebrogade.
I sagen om demonstrationen 16. december 2006 “masseanholdt” politiet et betydeligt antal demon-stranter. Fire af disse er blevet dømt af landsretten med bl.a. følgende begrundelse (dommen henviser tillige til byrettens begrundelse):
“Efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer, videooptagelserne og handlingsforløbsrappor-terne, lægges det til grund, at demonstrationen på Jagtvej 16. december 2006 havde udviklet sig til grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, inden demonstrationen blev opløst af politiet kl. 16.40, herunder med kast med sten, malingbomber og kanonslag mod politiet, angreb på politiet og politiets køretøjer samt hærværk, og at denne grove forstyrrelse af ro og orden fortsatte og tog til helt frem til kl. 16.51, hvor det blev besluttet at foretage masseanholdelse af demonstranter.
De tiltalte deltog alle som demonstranter i demonstrationen og var fortsat til stede kl. 16.40, hvor poli-tiet opløste demonstrationen. Efter det oplyste om tid og sted for de tiltaltes anholdelse og efter den øvrige bevisførelse, herunder forklaringerne og videooptagelserne om minutterne før og efter masse-anholdelsen, findes det endvidere bevist, at disse tiltalte deltog i demonstrationen helt frem til omkring kl. 16.51, hvor politiet skred til masseanholdelse af de tilbageværende demonstranter.
På dette tidspunkt havde et meget stort antal demonstranter forladt demonstrationen, og efter bevisfø-relsen, herunder videooptagelserne, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte har været vi-dende om, at der fra demonstrationen foregik grov forstyrrelse af ro og orden, herunder med kast mod og angreb på politiet både bag ved og navnlig foran demonstrationen.”
De fire demonstranter blev også alle dømt for at ikke at have efterkommet politiets påbud om opløs-ning af demonstrationen. Straffene blev fastsat til 40 dages fængsel (højere for to demonstranter, som også blev dømt for anden kriminalitet). Ifølge medierne har 170 sager beroet på landsrettens afgørelse og skulle nu blive videreført ved Københavns Byret.
I sagen med “knibtangsmanøvren” 1. marts 2007 frifandt landsretten 24 demonstranter, som efter at være blevet anholdt var blevet tiltalt for deltagelse i grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. For så vidt angår hovedparten, som gik fremad som en del af den fredelige del af demonstrationen, fandt landsretten det bl.a. ikke godtgjort, at de i fuldt omfang havde hørt påbuddene om opløsning af demon-strationen. For så vidt angår en mindre gruppe, der i nogle minutter før knibtangsmanøvren befandt sig tæt ved det sted, hvor knibtangsmanøvren blev iværksat, lagde landsretten til grund, at de utvivlsomt havde hørt politiets påbud om at forlade stedet. Landsretten fandt imidlertid, at disse tiltalte ved at bli-ve på de pågældende steder og forholde sig passivt ikke kunne siges at have tilsluttet sig gruppen af uromagere og fredsforstyrrere.

Straffelovens § 134 a
Deltagere i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted straffes, såfremt de har handlet efter aftale eller flere i forening, med fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Afgørelser
Maskering: UfR 2009.2036Ø.
Afbrænding: UfR 2008.267Ø (TfK 2008.31Ø), UfR 2008.816Ø (TfK 2008.224/2Ø), TfK 2008.295Ø.
Sten og flasker: TfK 2007.595/2Ø, TfK 2007.855/2Ø, UfR 2008.96Ø (TfK 2007.853/1Ø), TfK 2007.666Ø, TfK 2007.674/2Ø.
Masseanholdelserne: dom afsagt af ØL 16. afd. den 5. november 2008 i sag S-3219-07 og dom afsagt af ØL 5. afd. den 15. maj 2009 i sag S-1584-08 (knibtangsmanøvren).
Anholdelserne inde i Ungdomshuset: Sagen verserer som ankesag for Østre Landsret.