Advokaten 7 - Nye krav til advokater efter ændring af hvidvasklov

Print Print
19-09-2009

Jagten på sorte penge eller støtte til terrorisme har igen medført en ændring af hvidvaskloven.

Af Martin Korp Jensen, advokat, Advokatsamfundet

Folketinget vedtog før sommerferien to lovforslag om ændring af hvidvaskloven. Lovforslagene, der er stadfæstet som lov nr. 385 og 392 af 25. maj 2009, er bl.a. omtalt i Advokaten nr. 4/2009.
1. De væsentligste ændringer med betydning for advokater er: Skærpelse af hvidvasklovens § 6 ved transaktioner i forhold til lande/territorier, hvor der i henhold til erklæring fra FATF (Financial Action Task Force) er særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Finanstilsynet har bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, hvornår pligten til at være opmærksom på transaktioner, der har forbindelse til de pågældende lande og territorier, træder i kraft.
2. Ændring af hvidvasklovens § 15 med ikrafttræden 1/1 2009 således at virksomheder og personer, der er omfattet af loven, skal sikre sig, at den, der handler på vegne af en anden, er beføjet hertil, ligesom den, der handler på vegne af en anden (fuldmagtshaver) ud fra en risikovurdering skal identificeres. Den reelle kunde skal identificeres og legitimeres. I medfør af § 15, stk. 3, er advokater ikke forpligtet til at dokumentere deres fuldmagtsforhold i forhold til f.eks. en bank, hvorimod advokater ikke undtages fra legitimationsforpligtelsen, om end det af bemærkningerne fremgår, at f.eks. pengeinstitutter kan foretage en risikobaseret identifikationsindhentning i forhold til advokater, idet formålet er at undgå situationer, hvor en person uretmæssigt udgiver sig for at være advokat og dermed uopdaget kan medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering, jf. supplerende kommenteret høringsoversigt af 23. marts 2009 (L 120 FT 2008-2009 bilag 9).
3. Præcisering af, at det er Advokatrådet, der ud fra en risikovurdering skal påse, at advokater overholder bestemmelserne på hvidvaskområdet. Det fremgår af bemærkningerne, at der forudsættes et aktivt tilsyn.
4. Skærpelse af tilsynsforpligtelserne således at det fremover indgår i tilsynet at påse, at de af loven omfattede virksomheder og personer iagttager ikke blot hvidvaskloven og heraf udstedte regler samt Europa-Parlamentet og Ministerrådets forordning om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler, men tillige forordninger udstedt af Europa-Parlamentet og Ministerrådet om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
På baggrund af lovændringerne er Advokatrådets hvidvaskvejledning samt minivejledningen revideret. De reviderede vejledninger tilligemed en administrativ sammenskrivning af hvidvaskloven kan læses på Advokatsamfundets hjemmeside.
Endvidere er vejledningerne offentliggjort med rettelsesmarkering i forhold til senest opdaterede udgaver fra april 2009, ligesom Advokatsamfundet har udarbejdet en administrativ sammenskrivning af hvidvaskloven med markering af de seneste fire lovændringer. Endelig er Advokatrådets ideoplæg til interne regler om de pligter, der følger af hvidvaskloven opdateret. Ideoplægget kan ses på det særlige advokatafsnit på www.advokatsamfundet.dk.