Advokaten 6 - Med grøde i stemmen

Print Print
24-08-2009

En bevæget kamp om formandsposten førte til et unikt engagement i Advokatmødet i Kolding.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Søren Jenstrup er normalt en mand, der taler hurtigt og med store fagter.
Men nu virker det, som om blikket er sløret, eller er det bare brillerne, der dugger?
Stemmen er grødet. De store fagter er blevet hjemløse og kun en arm skydes frem til udstrakt vink til tilhørerne.
- Tak fordi I kom og støttede, siger stemmen.
Det er sidst på formiddagen, lørdag den 13. juni, i Kolding.
Der er valgt en ny formand for Advokatrådet. Endelig. For det er det, som en stor, stor del af de omtrent 320 fremmødte advokater har ventet på.
Men lad os først kaste et blik på dagen indtil nu, som på mange måder har budt på et spændende, uforudsigeligt og historisk forløb.

EU-valg?
Det er tidligt lørdag morgen, da Advokatsamfundets sekretariat opstiller en slags sluser, som de ankommende advokater skal gennem, før de får adgang til salen, hvor generalforsamlingen holdes.
A-Erm, Ern-Jenk, osv. står der på skiltene over sluserne for at deltagerne kan fordele sig efter efternavn, blive registreret og få udleveret det rigtige antal stemmesedler.
Med omkring 500 fuldmagter er det afgørende, at der bliver ført nøje kontrol med adgangen til generalforsamlingen om det udleverede antal stemmesedler.
- Det er næsten ligesom EU-valget, lyder det muntert fra en advokat, som tager den uvante, skærpede procedure med et smil.
Det er første gang siden 1955, at der er kampvalg til formandsposten.
- Der vil blive anlagt en meget restriktiv linje, når det gælder stemmesedlens gyldighed, formaner dirigenten, advokat Niels Bo Andersen. Mishagsytringer eller bemærkninger på stemmesedlerne accepteres ikke.

Kontraktpolitik
I Teatersalen på hotellet er det først blevet tid til en anden emotionel begivenhed.
Sys Rovsing ender sin tid som formand for landets advokater. Hun har i dag valgt en meget lilla og elegant påklædning. Hun lyser op blandt mange mørke jakkesæt.
Sys Rovsing stiller sig i rampelyset og gør status på sin egen tid som formand.
- Hvad var det jeg lovede? At jeg som formand ville have fokus på etikken og det fælles værdigrundlag, siger hun.
For hende er det advokatstandens etiske forpligtelser, der i høj grad har været ledestjerne, fortæller hun:
- Uanset hvilken virksomhed man driver, er det etikken og de værdier, der knytter sig til advokattitlen, som sikrer advokaternes position og omdømme, ikke alene i markedet, men i samfundet som sådan.
Sys Rovsing har haft en formandsperiode, som har budt på nogle af de mest grundlæggende forandringer for advokatbranchen længe.
Dommen fra Menneskeretsdomstolen betød, at de kommercielle interesser måtte udskilles fra Advokatsamfundet.
- Det, der blev slutresultatet i Danmark, er et advokatsamfund, som ikke alene lever op til kravene fra FN og Europarådet, men også til CCBEs forståelse af, hvad et Advokatsamfund er for en størrelse, siger Sys Rovsing.
Og hun citerer den europæiske advokatsammenslutning, CCBEs, syn på, hvad et advokatsamfund skal, og det er netop at værne om advokaternes position i et retssamfund – ikke at kæmpe for de kommercielle interesser.

Penge tilbage
Og så er det tid til at se på den finansielle aktivitet.
Advokatrådets næstformand, Søren Lyager, fremlægger budgettet for de kommende to år, som et enigt advokatråd står bag.
- Udgangspunktet er, at indtjeningen skal afpasses aktiviteten. Vi skal føre et skærpet tilsyn og fortsat virke til gavn for retssamfundet, begynder han.
Advokatrådet lægger op til et kontingent på 5.500 kroner. Kontingentet blev sat ned fra 7.000 kroner ved dannelsen af Danske Advokater. Og havde inden da ligget stabilt i 10 år.
Advokatrådet har haft en kritisk gennemgang af budgettet, forklarer Søren Lyager. Og rådet finder det ikke rigtigt at budgettere med et underskud. Derfor uændret kontingent.
Men budgetforslaget kalder for første gang talere på talerstolen i Kolding.
Lars Svenning Andersen, formand for Danske Advokater, peger på, at mange advokater er pressede på indtjeningen, og at en kontingentnedsættelse derfor vil være kærkommen for mange. Mange advokater betaler nu også kontingent til Danske Advokater (på 5.500 kroner pr. advokat).
- Der er rigtig mange steder, hvor man kigger på det samlede kontingent. Og risikoen er, at man rammer det frivillige kontingent, hvis man skal prioritere, siger Svenning Andersen.
Netop bemærkningen om pressede tider får Helle Larsen på talerstolen:
- Jeg sidder på et lille advokatkontor på landet. Jeg kan se en forening, som man vist godt kan kalde formuende. Jeg har svært ved at forstå, at man samler til bunke, siger hun. Og henviser til, at Advokaternes Serviceselskab er blevet solgt til Danske Advokater og overskuddet på salget – over 4,5 millioner kroner – er afsat til opsparing i det foreslåede budget.
Samme kritik lyder fra flere andre talere, bl.a. Hans Jørgen Kaptain .
- Der er blevet oparbejdet en formue, som tiden er kommet til at tage hul på. Hvorfor ikke køre med et minus på budgettet i et par år, spørger Casper Grønnegaard.
- Advokatsamfundet behøver ikke at opbygge en formue. Hvorfor ikke nedsætte kontingentet med 1.000 kroner de næste to år, og så kigge på det igen, siger Torben Bondrop.
Advokatrådets Søren Lyager forsvarer rådets forslag:
- Det er rigtigt, at Advokatsamfundet er velpolstret. Men vi har truffet beslutning om ikke at bruge af formuen til at finansiere drift, siger han.
Afstemningen ender med en vedtagelse af budgettet, men en nedsættelse af kontingentet. Et resultat, som vil indebære, at en del af formuen går til driften de næste to år.

Samlet røst
- Vi har travlt i dag, lyder det roligt, men formanende, fra Niels Bo Andersen. Det har han allerede sagt mange gange i dag.
Endelig er vi nået frem til generalforsamlingens højdepunkt – valget af ny formand.
Niels Bo Andersen lader de to kandidater præsentere sig selv på podiet.
- Vi har brug for samarbejde og dialog. Vi skal ikke spænde ben for hinanden, siger Søren Jenstrup. Hans budskab, valgkampen igennem, har været et tættere samarbejde mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater.
- Advokatsamfundet skal være standens røst i retssikkerhedsmæssige spørgsmål. Men vi skal ikke være jaloux, hvis Danske Advokater og specialforeningerne også tager ordet, siger han. Der er et behov for samarbejde i alles interesse.
Jakob Lund Poulsen lægger ud med at tale om etik:
- Uafhængighed og integritet er afgørende, og her skal Advokatsamfundet gå forrest. Det er vigtigt at vise omverdenen og Christiansborg, at vi magter opgaven, siger han.
Også han taler for et tæt samarbejde mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet.
- Gensidig anerkendelse af egne opgaver er ikke uden betydning, mener han.
Forsamlingen klapper ad de to indlæg. Det er ikke ud fra klapsalvernes længde eller lydstyrke muligt at høre, hvem der vil vinde den efterfølgende afstemning.
Måske er kandidaterne ikke så forskellige?
Den tanke har i hvert fald strejfet Philip Thorsen, da han tager ordet:
- Man fristes til at sige, at det havde været mere spændende, hvis den ene af de to kandidater havde været en ung kvindelig advokat fra Århus med radikale holdninger.
Efter en kort pause er resultatet af afstemningen klar.
- Tak fordi I kom og støttede mig, siger en grødet stemme.

Pia Deleuran får hæderspris
Advokatrådet uddeler på Advokatmødet en hæderspris til en advokat, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats.
Denne gang gik prisen og hæderen til Pia Deleuran fra Frederiksberg. Hun beskæftiger sig især med familieret og mediation. Pia Deleuran udgav sidste år bogen “Klienten i det omskiftelige samfund – en visuel antologi”, som i essayform diskuterede advokatens rolle som rådgiver og konfliktløser.
Advokatrådets afgående formand Sys Rovsing begrundede hædersprisen:
- Pia Deleurans idealisme, kreativitet og engagement er til stor inspiration for os alle sammen. Fremfor nogen har hun skubbet til interessen for mediation.
En tydeligt glad og rørt Pia Deleuran takkede for prisen ved helt symptomatisk at bruge lejligheden til endnu en gang at fortælle om fordelene ved mediation:
- Det er en anerkendelse til den alternative konfliktløsning. I starten tænkte mange måske, at det var noget pop, men i dag ved vi heldigvis bedre. Og det viser, at vi er innovative.
Mediation er ikke noget spirituelt. Det er tværtimod noget rigtig relevant.
Prisen bør være et afsæt til, at alle advokater går videre med den konfliktløsningsmetode, sagde hun:
- At jeg har modtaget prisen ser jeg som et udtryk for, at vi i standen siger, at vi vil arbejde videre sammen. Det er fantastisk at kunne komme her og samles om det, sagde Pia Deleuran.

Pluk fra formandens tale:
- Jeg har arbejdet for, at Advokatsamfundet har sat sit præg på samfundsudviklingen gennem virket til gavn for retssamfundet og at det også kan ske fremover.
- Allerede i forbindelse med sidste advokatmøde rebede vi sejlene og tilpassede såvel aktivitetsniveau, som kontingent til det nye regelgrundlag.
- Vi har for at leve op til de politiske krav fra folketing og regering måttet opgradere vores aktivitetsniveau på tilsynsområdet og bruge flere ressourcer på klagesagsbehandlingen.
- Tænk sig, det er lykkedes at få vedtaget en lovgivning, der stiller krav om, at der skal være en privat organisation, der udover tilsyn og uddannelse også skal stille sig til rådighed for – helt uden politisk indblanding og på et neutralt og uegennyttigt grundlag – at sikre mennesker og virksomheder i dette land ordentlig lovgivning, retfærdig myndighedsudøvelse.
- Retsplejeloven indeholder nu sort på hvidt en forpligtelse for Advokatsamfundet til at mene noget om retssikkerhed, lovkvalitet osv.
- Retssagsprøven er ny. Mange frygtede at der ikke kunne skaffes sager nok, men de praktiske erfaringer tyder på, at problemerne med at skaffe sager er behersket. Og det tyder på, at prøveformen – hvor man testes i et virkeligt miljø – fungerer efter hensigten. Ja faktisk så godt, at det ender med, at de af os, der møder for modparten i sagen også ender med at kunne lære noget.
- Det internationale arbejde får stadig større betydning. Flere og flere regler som regulerer vore rammevilkår skabes i EU – dagens vedtægtsændring er seneste eksempel – og det er derfor uhyre vigtigt at vi via CCBE sidder med til bords i EU beslutningsprocessen.
- Det Danske Advokatsamfund yder både set med nationale og internationale briller en meget stor indsats landets størrelse taget i betragtning, og de resultater, vi skaber, giver genlyd både på Christiansborg, i CCBE og i pressen.

Referat fra Advokatmødet kan læses på her.