Advokaten 6 - Aktuel information

Print Print
24-08-2009

Ændring i proceduren for ansøgning om fri proces
Civilstyrelsen arbejder på at få nedbragt sagsbehandlingstiden for ansøgninger om fri proces og har derfor pr. 1. juni 2009 ændret i den måde, ansøgningerne behandles på.
For at opnå en hurtigere sagsbehandling har Civilstyrelsen udarbejdet tre check-lister, der skal gøre det lettere at få overblik over, hvilke oplysninger Civilstyrelsen som udgangspunkt har brug for ved behandlingen af en ansøgning om fri proces. Listerne kan findes på www.civilstyrelsen.dk.
Listerne er opdelt således, at der er én fælles liste, der er suppleret med én liste, der særligt gælder skiftesager, og én der særligt gælder forældremyndighedssager.
Civilstyrelsen forventer, at den nye fremgangsmåde vil forkorte sagsbehandlingstiden.

Efteruddannelse: IBA-møde
Advokater med vidt forskellige interesser og specialer har mulighed for efteruddannelse og relevant fagligt input på den internationale advokatsammenslutning IBA’s konference i Madrid den 4.-9. oktober.
Konferencen byder på et meget bredt spektrum af juridiske diskussioner, herunder boligret, maritim ret, transportret, offentlig ret, strafferet, skatteret og en lang række andre fagspecifikke diskussioner.
Desuden byder konferencen på tre såkaldte showcases, som er en slags tværgående juridiske diskussioner. Den første showcase handler om konflikter i advokaters arbejde, herunder etiske konflikter. Den anden showcase handler om beskyttelse af individets rettigheder i forbindelse med international terrorisme. Og sidste showcase drejer sig om eftervirkningerne af finanskrisen.
Program og tilmelding på www.int-bar.org/conferences/Madrid2009.

Skat og retssikkerhed
Skat er et område, hvor advokater jævnligt fremfører kritik af den manglende retssikkerhed for borgere og virksomheder. Og derfor er netop retssikkerheden på skatteområdet genstand for en konference i Folketingets fællessal onsdag den 4. november kl. 9 til 16.
Konferencen afholdes af Advokatsamfundet i samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Danske Advokater og Retssikkerhedsfonden. Der åbnes for tilmelding omkring 1. september.

Tavshedspligt for Højesteret
Advokatrådet kan efter § 17, stk. 2 i vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, bistå en advokat, når advokatens uafhængighed og integritet sættes under pres. Derfor har Advokatrådet valgt at afgive en udtalelse til Højesteret i en konkret sag, hvor Højesteret skulle tage stilling til, hvorvidt en advokat kunne pålægges at afgive vidneforklaring i forbindelse med rådgivning af en fond og fondens stiftere, der var afgået ved døden og derfor ikke kunne give samtykke til, at advokaten vidnede. Advokatrådet kunne ikke på baggrund af sagens oplysning og kompleksitet vurdere, hvorvidt advokatens forklaring var afgørende for sagens udfald, men udtalte blandt andet, at der efter retspraksis på området skal foreligge ganske tungtvejende grunde for at tilsidesætte en advokats tavshedspligt. Herunder bør blandt andet indgå en vurdering af, om det er muligt for parterne at få sagen oplyst på anden måde, om sagens udfald har betydning for en større kreds, og om der er tale om betydelige værdier mv.
Højesteret har afsagt kendelse i sagen og har pålagt advokaten at afgive forklaring. Højesterets har i sin kendelse lagt vægt på, advokatens forklaring er af afgørende betydning for sagens udfald, sagens beskaffenhed og dens væsentlige betydning for den ene af parterne. Endvidere lægger Højesteret vægt på, at hensynet til den fond, som advokaten har været advokat for, ikke i sagen anses for at veje tungere end interessen i, at advokaten afgiver forklaring.

Fremtidens retsprogram for EU
EU’s advokatsamfund skal være yderst opmærksomme, når EU-landene for tiden planlægger de kommende fem års arbejde på retsområdet – det såkaldte Stockholm-program, der vil fastlægge rammerne for EU’s retsprogram for 2010 -2014. Sådan lyder beskeden fra sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, CCBE. Med en række anbefalinger forsøger CCBE at påvirke programmets udformning. Den danske formand for CCBE, Anne Birgitte Gammeljord, fremhæver bl.a. fire punkter: (1) Det går for alt for langsomt med at sikre basale retssikkerhedsgarantier for sigtede og tiltalte i alle EU’s medlemslande. (2) EU bør nu etablere et særskilt DG-Justice således, at det i videst muligt omfang sikres, at der er overensstemmelse og ensartethed i de europæiske retsakter, som vedtages. Som det er i øjeblikket, varetager flere forskellige direktorater i EU udfærdigelsen af retsakter ofte uden den fornødne koordination, hvilket bl.a. medfører, at udfærdigelse af så vigtige regler som f.eks. reglerne om gruppesøgsmål falder udenfor Stockholm-programmet. (3) Der er problemer i EU med at sikre gensidig anerkendelse af juridiske dokumenter på tværs af landegrænser. En ændring af reglerne, som medfører, at dokumenter oprettet i en i et medlemsland gyldig form også er eksigible i de øvrige medlemslande, vil medføre en betydelig lettelse for virksomheder og borgere i EU. (4) Eksigibilitet af domme og retsafgørelser afsagt i et medlemsland i et andet medlemsland uden prøvelse kræver, at der er den fornødne tillid til dels at de pågældende afgørelser er ægte, dels at domstole og myndigheder i det pågældende land iagttager de samme retssikkerhedsmæssige standarder, når afgørelserne træffes. Læs mere om CCBE’s anbefalinger til Stockholm-programmet, der forventes vedtaget i december 2009, på www.ccbe.org < News < Press releases.

Retsmægling på Frederiksberg
Det fremgår af Advokaten nr. 4, at Retten på Frederiksberg ikke gør noget aktivt for at sende ægteskabssager til retsmægling. Det er ikke korrekt. Bemærkningen sigter på Østre Landsret, der tidligere har tilkendegivet, at man ikke ville gøre noget proaktivt for at sende ægteskabssager til retsmægling, fordi mægling allerede har været forsøgt i statsforvaltningen.