Advokaten 5 - Det første år med de nye advokatregler

Print Print
22-06-2009

Advokatnævnet har netop afleveret sin årsberetning for 2008 – det første år, hvor nævnet har skullet arbejde efter de nye regler om klager over advokater.

Af Pia Birkegård, sekretariatschef, Advokatnævnet

“Det har været et udfordrende år for nævnet,” siger højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen, som er formand for nævnet, der består af 21 medlemmer.
Det er først og fremmest de nye regler om offentliggørelse, der har givet anledning til ændringer i nævnets virksomhed. De nye regler forudsætter, at Advokatnævnet offentliggør kendelser, hvor en advokat pålægges en bøde, og at offentliggørelse sker med nævnelse af advokatens navn. Det er forudsat, at offentliggørelse afventer en eventuel indbringelse for retten.
Advokatnævnet har også tidligere offentliggjort kendelser, som kunne have generel interesse, men uden at nævne advokatens navn. Denne ændring har medført, at nævnet har oplevet en ganske betydelig stigning i antallet af kendelser, der anfægtes.
De nye regler tilsigtede også en forhøjelse af bødeniveauet. Således blev bødemaksimum forhøjet fra 200.000 kr. til 300.000 kr. Advokatnævnet havde imidlertid allerede i sommeren 2007 besluttet at forhøje det generelle bødeniveau, og denne praksis har nævnet fortsat i 2008, hvor den hidtil største bøde på 150.000 kr. blev givet.
De lokale kredsbestyrelser afgjorde tidligere som første instans alle klager over en advokats salær og afgav en udtalelse til brug for nævnet i alle klager over en advokats adfærd. Kredsbestyrelserne afgør ikke længere salærklagerne og giver ikke længere udtalelse i alle sager, men nævnet kan bede om kredsbestyrelsens vurdering af en sag. Sagsgangen er herved i de fleste sager blevet kortere, og det er formentlig en af forklaringerne på, at det er lykkedes nævnet at nedbringe sagsbehandlingstiden væsentligt. Den gennemsnitlige behandlingstid var således på ca. tre måneder, hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Antallet af klager har holdt sig på ca. samme niveau som tidligere år.