Advokaten 4 - Orientering fra Advokatrådet: Valg til posten som formand for Advokatrådet

Print Print
25-05-2009

Orientering fra Advokatrådet: Valg til posten som formand for Advokatrådet

Formandsperioden for Advokatrådets formand, Sys Rovsing udløber på Advokatmødet uden mulighed for genvalg.
Der skal derfor gennemføres valg til posten som rådsformand på Advokatmødet den 13. juni 2009, der afvikles på Hotel Comwell i Kolding.
Ifølge § 11, stk. 4, skal forslag til valg af formand og stedfortrædere for denne være indleveret skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før mødet. Det indebærer, at forslag til kandidater skal være modtaget i sekretariatet senest lørdag den 30. maj 2009. Forslaget til kandidater skal være underskrevet af mindst 50 advokater. Underskriften skal være ledsaget af stempel eller tydelig angivelse af underskriverens navn.
Advokatrådet har foreløbig modtaget underretning om, at advokat Søren Jenstrup og advokat Jakob Lund Poulsen vil opstille til formandsvalget.
Alle advokater kan stemme til valget. Efter vedtægtens § 9, stk. 2 kræves til udøvelse af stemmeret personligt møde, idet enhver mødende advokat foruden sin egen stemme dog kan afgive stemme for to andre advokater fra samme advokatkreds, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn senest 3 dage før mødet er sekretariatet i hænde. Det betyder, at fuldmagter skal være Advokatsamfundet i hænde senest onsdag den 10. juni 2009 kl. 16.30, som er kontortids ophør.
På Advokatsamfundets hjemmeside findes en blanket, der kan anvendes til advokater, der ønsker at afgive fuldmagt til brug for valghandlingen. Blanketten er ikke obligatorisk, men vil i korrekt udfyldt stand opfylde mindstekravene til afgivelse af fuldmagt. Bemærk, at fuldmagten skal være underskrevet af fuldmagtsgiver. Det betyder, at sekretariatet skal modtage et underskrevet dokument. Det er således ikke tilstrækkeligt at sende f.eks. en mail, hvoraf fremgår, at der meddeles fuldmagt. Det er heller ikke tilstrækkeligt at sende en kopi af det underskrevne dokument med telefax eller pr. email. Den underskrevne fuldmagt i original skal således sendes til eller afleveres i sekretariatet. Det er ikke nødvendigt at angive i fuldmagten, hvem der skal stemmes på, og et vilkår herom kan ikke kontrolleres overholdt i forbindelse med afstemningen, der forventes at foregå skriftligt.
Alle advokater har adgang til generalforsamlingen, der ikke kræver tilmelding. Der vil blive foretaget indgangskontrol med henblik på at sikre, at kun advokater deltager i generalforsamlingen. Mød derfor frem i god tid før generalforsamlingen begynder kl. 9.00. Stemmesedler udleveres ved indgangen i overensstemmelse med fortegnelsen over rettidigt afgivne fuldmagter.
Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til juridisk konsulent Hanne Christensen på telefon 33 96 97 98.