Advokaten 4 Leder - Hvad betyder EU-valget for advokater - og for retssikkerheden?

Print Print
25-05-2009

Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Om ikke så længe er der valg til Europa-Parlamentet. For de fleste danskere er parlamentet desværre en temmelig fjern institution, og de færreste forbinder udviklingen af vores retssamfund og beskyttelsen af det enkelte individs retssikkerhed med Europa-Parlamentet.
Men arbejdet i parlamentet har imidlertid stor betydning for udviklingen af vores retssamfund og for de rammevilkår, der gælder for udøvelsen af advokatprofessionen i hele Europa.
For så vidt angår udviklingen af retssamfundet, behøver man blot at henvise til, at Europa-Parlamentet har arbejdet med den europæiske arrestordre, med en harmonisering af retsplejen, med udviklingen af fælles europæisk kontraktsret og en harmonisering af den europæiske familieret. For så vidt angår det enkelte individs retsbeskyttelse, har inkorporering af menneskerettigheder og en udvidelse af individets rettigheder stået centralt i debatten om en ny europæisk forfatning.
Eller tag den aktuelle sag om ophavsretten, ansporet af Pirate Bay-dommen i Sverige, hvor parlamentet debatterer rettighedshavernes krav kontra retssikkerhed for borgerne.
For så vidt angår advokatprofessionen, har EU i mange år gennem sektordirektiver reguleret væsentlige dele af vores virke, og en ny regulering introduceres nu med Servicedirektivet. I horisonten lurer et nyt forbrugerdirektiv, som vil pålægge de liberale erhverv yderligere pligter i forhold til kunderne.
Der er altså grund til, at advokater i hele Europa har fokus på valget til EU-Parlamentet og søger at skabe opmærksomhed hos kandidaterne om de retspolitiske problemstillinger, som nu engang optager advokater, fordi vi som profession har pligt til at virke til gavn for retssamfundet.
Foruden det ansvar, som ligger hos den enkelte advokat, forsøger Advokatsamfundet systematisk at påvirke de politiske beslutninger i en retning, som fremmer retssikkerheden i EU. Det sker primært gennem sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, CCBE, hvor medlem af Advokatrådet, Anne Birgitte Gammeljord, er formand.
Netop CCBE har i forbindelse med valget til parlamentet taget et prisværdigt initiativ. Organisationen har udarbejdet et manifest med titlen ”The right kind of Justice for Europe”, som giver konkrete forslag til, hvordan retssikkerheden generelt kan forbedres for alle EU-borgere:

• EU-Kommissionen bør placere ansvaret for retssikkerhed og retsvæsen hos en selvstændig kommissær med et generaldirektorat svarende til et nationalt justitsministerium. For øjeblikket er spørgsmål om retssikkerhed forankret i det samme generaldirektorat, som beskæftiger sig med sikkerhed. Det er en sammenblanding, som vi i vores nye retssikkerhedsprogram har advaret imod.

• Fortrolighedsforholdet mellem klient og advokat bør sikres. Det spørgsmål dukker op i mange sammenhænge, som også er undergivet europæisk regulering. Man behøver blot at tænke på reglerne om hvidvask eller på sagen om ”husadvokaters” tavshedspligt (AKZO-NOBEL sagen) og senest diskussionerne om tavshedspligt i kølvandet på den finansielle krise for at forstå, hvor vigtigt dette spørgsmål er for advokater og for vores klienter.

• Der bør være større fokus på de retssikkerhedsmæssige garantier, der skal værne mistænktes og tiltaltes rettigheder under strafferetlig forfølgning. CCBE peger med rette på, at der på europæisk plan er behov for fælles minimums retssikkerhedsgarantier, ikke mindst i lyset af, at EU med f.eks. den europæiske arrestordre allerede har skabt fælles europæiske instrumenter i strafferetsplejen.

• Endelig peger CCBE på betydningen af at ramme den rigtige balance mellem frihed og sikkerhed, når der lovgives med henblik på at sikre de europæiske samfund mod terrorisme og organiseret kriminalitet. Igen er der tale om synspunkter, som vi i Advokatrådet har beskrevet i vores nye retssikkerhedsprogram.
Alt det for at sige, at Advokatrådet ikke har decentraliseret indsatsen på europæisk plan ud til de enkelte advokater. Vi har grund til at være stolte over et stærkt og aktivt CCBE under en dansk formand. Og vi har støttet initiativet ved at sende manifestet til alle danske spidskandidater, der nu stiller op til Europa-Parlamentet.
Det er mit håb, at manifestet og dets klare budskaber må blive retningsgivende for arbejdet både i CCBE og i de nationale advokatsamfund, der er knyttet til CCBE. For der er brug for fokus på EU’s betydning for retssamfundet og for det enkelte individs retssikkerhed.