Advokaten 4 - Brug for aktivt advokatsamfund

Print Print
25-05-2009

Der er brug for et stærkt advokatsamfund til at arbejde for alle advokater. Og Advokat-rådet bør sammensættes bredt.

Af Jakob Lund Poulsen, advokat, SIRIUS Advokater

I efteråret 2008 modtog jeg opfordring fra en bred kreds af advokater i hele landet til at kandidere til formandsposten. Kredsen omfatter blandt andet Danske BOLIGadvokater, Virksomhedsjuristerne, De ansatte advokater og advokatfuldmægtige, Danske FAMI-LIEadvokater og Foreningen af Forsvarsadvokater.
Den 18. marts 2009 blev der i Københavns Advokatforening afholdt vælgermøde. Kø-benhavns Advokatforening havde, i lighed med alle tidligere år, fundet en kandidat, som foreningen ville pege på som ny rådsformand. Der har været tradition for, at rådsfor-manden, der er blevet opstillet af Københavns Advokatforening, er blevet valgt uden modkandidat på årsmødet. Der har været tradition for, at formanden er partner i et af de store københavnske advokatkontorer.
Således også i år, hvor Københavns Advokatforenings kandidat er advokat Søren Jenstrup, Lett Advokater. Inden vælgermødet havde jeg tilkendegivet, at uanset udfaldet af afstemningen, opstiller jeg som formandskandidat.

Alsidigt advokatråd
Der skrives historie ved årsmødet i juni, når der for første gang i mange år er mulighed for, at samtlige advokater i landet kan vælge mellem to kandidater.
Valget står mellem en formand støttet af nogle af de store kontorer i København, eller en formand, der har haft sit virke i mindre advokatvirksomheder, og som har opbakning fra en stor del af landets advokater, herunder de ansatte i erhvervs- og advokatvirksom-heder.
Jeg har været medlem af Advokatrådet fra 2001-2007, i hvilken periode jeg var medlem af retsudvalget og i de sidste fire år formand for dette. Som rådsmedlem har mine væ-sentligste interesseområder været at bevare og styrke advokaternes uafhængighed, etik-ken og retssikkerheden.
Med etableringen af Danske Advokater har advokatvirksomhederne fået en branchefor-ening. Advokatsamfundet udgør alle landets advokater, og Advokatsamfundet varetager fortsat alle ansvarsområder for advokaterne, bortset fra branchepolitiske opgaver.
Det er afgørende for advokaternes fremtid at sikre et konstruktivt samarbejde mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater.
Med mig som formand for Advokatrådet vil Advokatsamfundet ikke blive reduceret til en tilbagetrukken, passiv, tilsynsmæssig rolle, som nogen i branchen spår, eller måske ligefrem ønsker.
Det er væsentligt, at Advokatrådet bliver sammensat bredt og alsidigt.
Advokatrådet har ikke i tilstrækkelig grad afspejlet advokaters forskelligheder i forhold til køn, alder og beskæftigelsesmæssig baggrund. Der har været en tradition for, at an-satte advokater og virksomhedsjurister ikke har været medlemmer af Advokatrådet. Det første skridt i rigtig retning er, at der som nyt rådsmedlem vælges advokat Line Sofie Bytoft, der er ansat indenfor den finansielle sektor og tillige næstformand i FAAF.
Advokatrådet har udarbejdet et nyt retssikkerhedsprogram. Retssikkerhedsprogrammet er ambitiøst, fremadrettet og nødvendigt som følge af den udvikling, der for tiden præ-ger Danmark på det retspolitiske område. Politikernes stigende involvering i domstole-nes afgørelser, og mediernes anvendelse af retssager som underholdning, nødvendiggør, at Advokatsamfundet skaber debat om de retssikkerhedsmæssige risici, udviklingen medfører.
Det forestående valg har, uanset udfaldet, forhåbentligt skabt en debat og interesse for det fremtidige Advokatsamfund blandt alle landets advokater. Jeg opfordrer alle landets advokater til at komme til Kolding den 13. juni 2009 og afgive deres stemme.

Jakob Lund Poulsen (1955)
Fra juni 2009 Advokatfirmaet Stagetorn Wenzel Lund Poulsen, København. Cand. jur. Københavns Universitet 1981, Advokatbeskikkelse 1984, Møde-ret for Højesteret 1989, Lektor ved Københavns Universitet i Procesret 1989-. Beskikket af Justitsministeriet som offentlig forsvarer 1995, Medlem af Advokatrådet, 2001-2007, Medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse, 2002-, Medlem af Den Særlige Klageret, 2005-, Medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Forsvarsadvokater 2008-.