Advokaten 4 - Aktuel information

Print Print
25-05-2009

IBA konference i Helsinki
Den internationale sammenslutning af advokatsamfund, IBA, giver til september advokater mulighed for at høre oplæg og diskutere en række centrale emner. Det sker, når IBA d. 3.-4. september afholder sin Nordeuropæiske konference i Helsinki.
Blandt emnerne er:
• Globaliseringen og recessionens indvirkning på advokater.
• Strategi for advokatvirksomhed.
• Ledelse af advokatvirksomhed og juridiske afdelinger.
• Trends inden for konfliktløsning.
• Corporate governance.
• Immaterialret og konkurrenceret.
Program og tilmelding kan findes på IBA’s hjemmeside www.ibanet.org < Conferences.

Forsvarere skifter navn
Én af landets ældste specialforeninger for advokater, Landsforeningen af beskikkede advokater, skifter navn og udvider samtidig kredsen af potentielle medlemmer.
Forsvarsadvokaternes forening hedder nu Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Samtidig er foreningens vedtægter blevet ændret, således at der ud over beneficerede advokater kan optages andre advokater og advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager. Af foreningens vedtægter fremgår det nu om medlemskab: “Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens § 733, stk. 1 er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer samt advokater og advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager (…).”
Det er stadig et krav, at ansøgere ikke kan være idømt disciplinære sanktioner eller straffedomme af væsentlighed. Ansøgning om medlemskab kan ske til foreningens sekretær, advokat Elsebeth Rasmussen, Amagertorv 11, 1160 Købehavn K eller er@homannlaw.dk. Landsforeningen blev stiftet i 1979. Foreningen afgiver høringssvar, varetager medlemmernes interesser, afholder kurser og udsender elektronisk nyhedsbrev. Foreningens formand er fortsat advokat Henrik Stagetorn, København.

Menneskeret central for bistand
Udenrigsministeriet har lanceret en ny strategi for dansk udviklingsbistand, som gør menneskerettigheder og demokrati til et omdrejningspunkt. I strategien anerkendes betydningen af advokatsamfund og gratis retshjælp, når det gælder opbygningen af en retsstat. Advokatrådet roser i et høringssvar ministeriet for den nye strategi, som allerede praktiseres i et konkret samarbejde i Vietnam, hvor Advokatsamfundet støtter oprettelsen af et nationalt advokatsamfund. Dette samarbejde finansieres af Danida og fondsmidler. Strategien kan læses på www.um.dk < Presse < Pressemeddelelser < Udenrigspolitik < Ny strategi for regeringens tilgang til det internationale menneskerettighedsarbejde og offentlig høring af udkast til strategi.