Advokaten 3 - Fokus på samfundsansvar driver retsudvikling

Print Print
20-04-2009

Rådgivning om korruption, arbejdsmiljø og klima kan være med til at understøtte en rets­­­­­­­udvikling.

Af Charlotte Hedegaard, advokat, Kromann Reumert

Samfundsansvar er højt på den internationale dagsorden, og den danske regering vil styrke og støtte, at danske virksomheder arbejder aktivt med samfundsansvar, og dermed bidrager til at forbedre vilkårene i de lande, som de handler med og/eller har etableret sig i.

Ved forretningsdrevet samfundsansvar menes, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet miljø og klimamæssige forhold, antikorruption, sociale vilkår og arbejdsforhold og at fremme overholdelsen af menneskerettigheder i deres forretningsstrategi og aktiviteter.

Sur pligt eller samfundssind
Der er indført ny lovgivning omkring rapportering af virksomheders samfundsansvar fra januar 2009. Hvorvidt en virksomhed rent faktisk vælger at implementere CSR i sin kerneforretning, og i hvilket omfang, er stadig frivilligt. For mange virksomheder er det imidlertid ikke lovgivningen alene, der driver virksomhedernes sociale engagement.

Virksomheder kan overveje en kommerciel strategi om at udvikle eller videreudvikle CSR ud fra, hvad der er vigtigt for den enkelte virksomhed i forhold til virksomhedens omdømme, i forhold til integritet, i forhold til krav fra omverdenen og virksomhedens kunder.

Forretningsdrevet samfundsansvar kan blandt andet omfatte konkrete tiltag i forhold til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og samfundet. Regeringen har valgt de ti principper for samfundsansvar, udarbejdet af Global Compact, som et CSR værktøj virksomhederne med fordel kan arbejde ud fra. Såfremt samfundsansvar integreres i en virksomheds kerneforretning, kan dette give virksomheden en positiv effekt på bundlinjen.

Indarbejdelse af en samfundsansvarlig forretningsmodel kan have følgende fordele for virksomheder:

  • Et godt omdømme
  • Engagerede medarbejdere
  • Kundetilgang og loyalitet
  • Innovation og bedre produkt
  • Højere omsætning og værdi

Global Compacts ti principper er alle lovregulerede og har bagvedliggende relevante konventioner, tiltrådt af de fleste lande. En virksomhed skal altid være i compliance – det vil sige overholde lovgivningskrav nationalt og de internationale konventioner. Det anbefales, at en virksomhed altid vurderer, hvorvidt dens samarbejdsparter lever op til de internationale regler og til den enkelte virksomheds krav.

Regler i konventionerne skal imidlertid fortolkes og forstås, da virksomhedernes selvkontrol – over for samhandelsparter internationalt og i deres lokale markeder – tager afsæt i juridiske regler. Det er vigtigt for virksomhederne at være bevidste om, hvornår der opereres inden- eller uden for de juridiske regler.

Socialt engagement starter der, hvor lovgivningen slutter, eller der hvor lovgivningen ikke bliver håndhævet, og hvor en virksomhed med integritet kan hjælpe til med, at implementere CSR relaterede krav.

Kontrol af leverandører
Har en virksomhed internationale samhandelsparter – enten direkte leverandører eller leverandører med internationale underleverandører – er det vigtigt at sikre overholdelse af virksomhedsspecifikke CSR krav, herunder misligholdelsesbeføjelser. Virksomhederne kan ofte med fordel aktivt arbejde sammen med leverandørerne om at integrere disse krav.

Alle kontrakter med leverandører bør gennemgås med “CSR briller” på. Advokatens rolle er blandt andet at yde rådgivning omkring koncipering af bestemmelser i relation til virksomhedsspecifikke CSR krav og at sørge for, at lovgivningskrav og de internationale konventioner overholdes.

Regeringen vil sikre, at der i alle statslige og kommunale indkøbsaftaler stilles krav om, at en virksomhed har etableret en række CSR-initiativer, før der kan indgås en leverandørkontrakt med virksomheden. Principperne i Global Compact forventes fremover operationaliseret i form af specifikke krav til leverandørerne, dels i det omfang sådanne er fastsat i de konventioner, som ligger til grund for principperne, dels i form af formålserklæringer i kontrakterne. Herudover vil aftalerne indeholde misligholdelsesbeføjelser, der omfatter manglende overholdelse af kontraktkravene.

Anti-korruption
Det sidste af Global Compacts principper, nemlig at virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse, blev først tilføjet i 2004. Der har været store korruptionsskandaler de sidste ti år, og jævnligt afsløres stadig nye. Det kan være af stor betydning for en virksomhed at sørge for at implementere et effektivt antikorruptionsprogram, hvor der blandt andet indføjes antikorruptionsklausuler i kontrakter med internationale samhandelsparter.

En korruptionsanklage kan for en virksomhed medføre omfattende skade, såfremt anklagen kommer i mediernes søgelys. Dertil kommer risikoen for omfattende juridiske sanktioner, herunder bøde og i særlig graverende tilfælde, fængselsstraf. [Faktaboks 4]

Ny lovgivning
Lov om ændring af årsregnskabsloven er vedtaget i december 2008. Loven har afsæt i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar fra maj 2008. Det er nu lovpligtigt for virksomheder af offentlig interesse, dvs. børsnoterede virksomheder, større virksomheder (regnskabsklasse C), institutionelle investorer og investeringsforeninger og statslige aktieselskaber at rapportere om samfundsansvar i forbindelse med regnskabsafgivelse. De nye regler er trådt i kraft den 1. januar 2009 og gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller derefter. Rapportering af samfundsansvar kan ske i ledelsesberetningen i tilknytning til årsrapporten.

Regeringen opfordrer til, at virksomhederne tager udgangspunkt i en internationalt anerkendt referenceramme, og henviser til FN’s principper for samfundsansvar – FN’s Global Compact og FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Regeringen vil i øvrigt sikre, at større statslige aktieselskaber, Eksportkreditfonden og Vækstfonden tilslutter sig Global Compact. Endelig peges der på OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

Global Compact
Global Compact er verdens største internationale initiativ, startet af FN, og har som formål at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Global Compacts ti principper:
Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
Princip 2: Virksomheder bør sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.
Princip 3: Virksomheder bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
Princip 4: Virksomheder bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde.
Princip 5: Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
Princip 6: Virksomheder bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
Princip 8: Virksomheder bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.
Princip 9: Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Læs det med småt

Virksomheder bør være opmærksomme på følgende risikoområder: Interessekonflikter, bestikkelse, facilitation payments, donationer, interaktion med leverandører, produktion internationalt, gaver & agenter.

Kromann Reumert har tilsluttet sig Global Compact i september 2008. Kromann Reumert har som virksomhed selv forholdt sig til, hvordan den kan agere socialt ansvarligt – både over for egne medarbejdere og i forhold til samfundet. Det har blandt andet resulteret i, at Kromann Reumert har iværksat interne miljøfremmende projekter og flere pro bono tiltag, hvor vi yder gratis juridisk rådgivning til velgørende organisationer, underviser på gymnasier og andre læreanstalter mv.