Advokaten 3 - Aktuel information

Print Print
20-04-2009

Legater til IBA-møde
Yngre advokater (under 35 år), som ønsker at deltage i International Bar Associations (IBA) årsmøde i Madrid, kan igen søge om legater til dækning af udgifter i forbindelse med årsmødet.

Selve årsmødet afholdes den 4.-9. oktober i Madrid. Legaterne dækker udgifter som f.eks. registreringsgebyr, rejseomkostninger, udgift til ophold og forplejning og gratis medlemskab af IBA. En ansøgning skal sendes til IBA senest d. 27. april. En omtale af IBAs seneste årsmøde kan findes i Advokaten 10/2008. Program, tilmelding og ansøgningsbetingelser kan findes på IBAs hjemmeside, www.int-bar.org/conferences/Madrid2009.

Europæiske advokater foreslår EU-justitsminister
Når de nyvalgte EU-politikere efter 5. juni tager fat på arbejdet, bør der vælges en decideret “justitsminister” for EU. Det foreslår organisationen af europæiske advokatsamfund, CCBE, i et nyt manifest. De 700.000 europæiske advokater med det danske medlem af Advokatrådet Anne Birgitte Gammeljord som formand foreslår desuden: - at EU sikrer borgerne, at de trygt kan gå til en advokat og vide, at advokaten er deres fortrolige rådgiver. I dag er advokatens

fortrolighed under pres, især i myndighedernes jagt på sorte penge.

- at EU i højere grad beskytter de borgere, som er mistænkt for en forbrydelse. Bl.a. ved at sikre, at de advokater, som forsvarer de mistænkte, har rimelige værktøjer. - at balancen mellem frihed og rettigheder til borgerne og terrorbekæmpelse rettes op, så borgernes rettigheder ikke trædes under fode.

- Formand for CCBE, Anne Birgitte Gammeljord, siger:

“Vi er bekymrede for, at koordinationen på retsområdet i EU simpelt hen er for dårlig. Vi kan se, at de beslutninger, der bliver taget, rammer skævt i forhold til borgernes retssikkerhed.”

Manifestet fra de europæiske advokater kan findes på www.ccbe.org.

Interesse for krigsforbrydelser?
Udviklingen inden for humanitær folkeret har medført, at den internationale sammenslutning af advokatsamfund, IBA, nu opretter en komite for krigsforbrydelser. Komiteen henvender sig til advokater, som arbejder med, eller interesserer sig for, området. Der vil blive afholdt en årlig konference for specialister på området og komiteen vil lægge vægt på vidensdeling blandt medlemmerne. Læs mere på www.ibanet.org.

Rettelse
I Advokaten nr. 2/2009 var der s. 47 en fejl i billedteksten om syns- og skønsmænd.

Billedteksten – som står helt for redaktionens egen regning – burde have lydt: “Vurderinger fra sagkyndige kan ikke bruges som bevis i en voldgiftssag.”