Advokaten 2 - Ny momspakke får betydning for advokatvirksomheder

Print Print
16-03-2009

Advokatselskaber skal fra næste år indberette modtagere af momsfrie advokatydelser til SKAT.

Af Robert Mikelsons, advokat (H), Eversheds Advokataktieselskab

Den såkaldte momspakke blev vedtaget af Ministerrådet i EU i februar 2008. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2010. Indholdet af pakken omfatter væsentligt ændrede regler om beskatningsstedet for tjenesteydelser, men ændringerne i disse regler har ikke betydning for advokatvirksomheder. Derimod omfatter de nye regler en ny rapporteringsforpligtelse for ad-vokatvirksomheder. Derfor er det væsentligt, at man i advokatvirksomhederne så tidligt som muligt gør sig klart, hvad den nye rapporteringsforpligtelse indebærer.
Momspakken består af to direktiver, som Rådet vedtog i februar 2008: Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændrede regler med hensyn til leveringsstedet for tjeneste-ydelser og Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008, der vedrører reglerne om tilbagebe-taling af udenlandsk moms.
Hovedformålet med momspakken er at forenkle og modernisere en række af reglerne i moms-direktiverne, samt at sikre en mere ensartet anvendelse og et tættere samarbejde mellem med-lemsstaternes myndigheder med henblik på bekæmpelse af svig.

Modtagerlandet som generelt beskatningssted
Et af hovedpunkterne i momspakken er flytning af beskatningsstedet for grænseoverskridende tjenesteydelser. Beskatningsstedet flyttes generelt til det land, hvor modtageren af tjeneste-ydelsen er hjemmehørende.
Imidlertid er bl.a. advokatydelser allerede omfattet af regler om, at der skal betales moms i det land, hvor kunden/klienten er hjemmehørende, dvs. i modtagerlandet. Ved levering af advo-katydelser til afgiftspligtige personer i EU, dvs. personer og juridiske enheder, der driver selv-stændig økonomisk virksomhed, har det momsmæssige beskatningssted igennem en længere årrække været modtagerlandet. Momspakken ændrer således ikke herved.
For advokatydelser, der leveres til afgiftspligtige, som er hjemmehørende i et andet EU-land, gælder således fortsat, at momsen skal afregnes af modtageren (dvs. af kunden/klienten) i dennes hjemland efter den momssats, der gælder i hjemlandet. Dette kaldes omvendt moms-pligt eller “reverse charge”.
Ved fakturering til kunder/klienter, der er afgiftspligtige og hjemmehørende i et andet EU-land, skal kundens/klientens momsnummer i hjemlandet angives i fakturaen, og det skal på fakturaen anføres, at ydelsen er omfattet af regler om omvendt betalingspligt. Dette kan f.eks. ske ved at henvise til bestemmelsen i momssystemdirektivet om omvendt betalingspligt, dvs. til artikel 196 (i fakturaen kan f.eks. anføres “reverse charge, cf. Council Directive 2006/112/EC, Article 196”).
I visse tilfælde har den afgiftspligtige klient/kunde ikke et momsnummer i sit hjemland. Se herom nedenfor.
Advokatydelser leveret til en kunde/klient, der er afgiftspligtig og hjemmehørende i et andet EU-land, er således fortsat altid momsfrie, medmindre advokatydelsen vedrører fast ejendom i Danmark. Vedrører advokatydelsen fast ejendom i Danmark, er ydelsen altid momspligtig i Danmark, og advokatvirksomheden skal udstede faktura med dansk moms.

Undtagelser fra den generelle regel
Selvom hovedreglen efter den 1. januar 2010 bliver, at ydelser er omfattet af omvendt beta-lingspligt, det vil sige momsbetaling i modtagerlandet, er en række ydelser undtaget. Det gæl-der følgende hovedgrupper af ydelser:
• Ydelser vedrørende fast ejendom. Disse skal fortsat momses i det land, hvor ejen-dommen er beliggende. Det betyder, at en dansk advokatvirksomhed, som berigtiger en handel med fast ejendom beliggende i Danmark for en udenlandsk kunde/klient, fortsat skal momse ydelsen i Danmark.
• Passagerbefordring skal fortsat momses i det land, hvor befordringen sker, idet der i den forbindelse tages hensyn til den tilbagelagte strækning.
• Adgang til aktiviteter inden for kulturområdet, herunder sport, kunst og underholdning, momses i det land, hvor ydelsen reelt udføres.
• Restaurationsvirksomhed skal fortsat momses i det land, hvor restaurationsydelserne leveres. • Korttidsudlejning af transportmidler, herunder biler, skal momses i det land, hvor transportmidlet stilles til rådighed for lejeren.

Beskatningssted for afgiftspligtige kunder
Momsfriheden i Danmark gælder i ethvert tilfælde, hvor kunden/klienten er afgiftspligtig i sit hjemland. Alle, der udøver selvstændig økonomisk virksomhed er afgiftspligtige. Det er en udbredt misforståelse, at en dansk advokats ydelser til en kunde/klient hjemmehørende i et andet EU-land, kun er momsfrie, hvis den udenlandske klient er momsregistreret.
Det er imidlertid ikke momsregistreringen, der er afgørende for momsfriheden, men afgifts-pligten. Efter momsloven er enhver, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, afgifts-pligtig, uanset om der drives momsregistreringspligtig økonomisk virksomhed eller momsfri-taget økonomisk virksomhed.
Dermed er også virksomheder, hvis aktiviteter som overvejende hovedregel er momsfritaget, f.eks. pengeinstitutter og forsikringsselskaber, afgiftspligtige, og der skal derfor ikke pålæg-ges moms ved fakturering af advokatydelser til disse virksomheder, når de har hjemsted i et andet EU-land.
Mange udenlandske afgiftspligtige, som ikke er momsregistreret i deres hjemland, har ikke et momsnummer i hjemlandet. Dette forhold ændrer ikke ved, at den advokatydelse, som en dansk advokatvirksomhed leverer til en ikke-momsregistreret afgiftspligtig i et andet EU-land, er momsfri i Danmark. Den udenlandske afgiftspligtige skal registrere sig hos myndighederne i sit hjemland for at kunne opfylde sin forpligtelse til at indberette og betale sit hjemlands moms af den danske advokatydelse (opfyldelse af den omvendte betalingspligt).
Det forhold, at den udenlandske afgiftspligtige ikke har et nummer i sit hjemland, kan ikke medføre, at den danske advokatvirksomhed skal opkræve dansk moms af ydelsen.
En dansk advokatvirksomhed skal anføre værdien af momsfrie advokatydelser til afgiftsplig-tige i andre EU-lande i momsangivelsens rubrik C. Her lyder teksten således “værdien af va-rer og ydelser, som sælges momsfrit til udlandet efter lovens § 14-21 og 34. …”.

Nye rapporteringsforpligtelser
Derimod indebærer de nye regler, at der gælder nye rapporteringsforpligtelser for advokat-virksomhederne. I forbindelse med den øgede anvendelse af omvendt betalingspligt for leve-ring af ydelser til andre EU-lande har man således valgt at indføre en øget rapporteringspligt.
Denne øgede rapporteringspligt medfører, at danske advokatvirksomheder fra 1. januar 2010 har pligt til at indberette levering af advokatydelser til modtagere i EU til det såkaldte listesy-stem på samme måde, som man i dag kender det for levering af varer.
Indberetningen til listesystemet indebærer, at advokatvirksomhederne administrativt er for-pligtet til på de såkaldte lister at rapportere til SKAT om momsfritagne leverancer til hver en-kelt kunde/klient i andre EU-lande. Denne rapporteringspligt indebærer efter alt at dømme et behov for ændringer i mange advokatvirksomheders it-systemer.
Den nugældende pligt til rapportering i momsangivelsens rubrik C omfatter kun den samlede værdi af alle advokatvirksomhedens momsfritagne ydelser til udlandet i perioden.
Konkret indebærer den nye rapporteringsforpligtelse til listesystemet således, at en advokat-virksomhed for hver enkelt kunde/klient i andre EU-lande skal oplyse:
• kundens/klientens udenlandske momsnummer (som skal være anført på fakturaen), og
• værdien af de ydelser, som kunden/klienten har modtaget i perioden.
Selvom den danske momslovgivning, der skal implementere momspakken, ikke er vedtaget endnu, er det hævet over enhver tvivl, at den nævnte rapporteringspligt vil gælde fra 1. januar 2010. Derfor anbefales det, at tilretningen af it-systemer i advokatvirksomhederne påbegyn-des snarest, således at systemændringerne er på plads til den dato.

Momsrefusion fra andre EU-lande
Momspakken indeholder også en modernisering af reglerne om momsrefusion fra andre EU-lande. Reglerne om momsrefusion fra andre EU-lande har eksisteret i mange år.
Reglerne går ud på, at momspligtige virksomheder, herunder advokatvirksomheder, som fore-tager indkøb af varer/ydelser i andre EU-lande, hvor virksomhederne ikke er momsregistreret – og som følge heraf ikke har mulighed for at få momsfradrag – kan ansøge om at få refunde-ret momsen på indkøbet ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land. Reglerne har i mange år har været inkorporeret i den danske momslov og er på tilsvarende måde inkor-poreret i de andre EU-landes momslovgivning.
Danske advokatvirksomheder har derfor mulighed for at få godtgjort moms, som disse har betalt i andre EU-lande, f.eks. i forbindelse med hotelophold og rejser i andre EU-lande. Pro-cedurerne vedrørende behandling af ansøgninger om godtgørelse af moms i EU-landene har imidlertid været så administrativt omfattende, at mange virksomheder i praksis ikke har søgt om godtgørelse.
Reglerne i det nye direktiv vil gøre det lettere at søge om momsrefusion fra udlandet. I dag er proceduren vedrørende ansøgning om godtgørelse af moms baseret på sagsbehandling på pa-pir. Blandt andet dette opfattes af virksomhederne som langsommeligt og bureaukratisk.
Med de nye regler forenkles og moderniseres ansøgningsproceduren. Moderniseringen sker ved, at der i hvert EU-land etableres en web-baseret portal, der gør det muligt elektronisk at søge om refusion af moms i de andre EU-lande, og alle anmodninger om godtgørelse (uanset hvilket land, der skal refundere momsen) indsendes elektronisk gennem denne portal. Det må forventes, at SKAT i løbet af 2009 udsender nærmere oplysninger om den portal, der vil blive etableret i Danmark.
Reglerne indebærer, at de enkelte EU-lande kan fastsætte krav om, at der skal ske elektronisk indsendelse af fakturakopier. Det kan endvidere kræves, at der i visse tilfælde fremsendes en original (med almindelig post). Det er op til de enkelte EU-lande at fastsætte nærmere regler herom.
Fristen for indsendelse af anmodning om refusion af moms bliver den 30. september i året efter ansøgningsperioden. Afgørelsen om godtgørelse af moms eller afslag skal meddeles an-søgeren senest 4 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i det pågældende EU-land. Afslag kan påklages, og ved forsinket udbetaling af godtgørelse skal medlemsstaten betale renter til ansøgeren.
De nye regler indebærer en betydelig forenkling, idet den advokatvirksomhed, som ansøger om refusion af moms, blot sender en elektronisk anmodning til SKAT’s portal i Danmark med oplysninger om den eller de pågældende købsfakturaer. SKAT i Danmark verificerer herefter, at advokatvirksomheden er momspligtig i Danmark, og videresender ansøgningen til myndighederne i det land, som skal tilbagebetale momsbeløbet. Disse myndigheder sørger for at sende refusionsbeløbet direkte til den danske advokatvirksomhed.
Med henblik på at muliggøre administrationen af blandt andet den nye procedure for tilbage-betaling af udenlandsk moms indeholder direktivet også regler om øget informationsudveks-ling mellem myndighederne i de enkelte EU-lande. Udvekslingen af informationer vil som udgangspunkt komme til at ske elektronisk via systemet, der kaldes VIES (VAT Information Exchange System). Dette system er allerede i flere år blevet anvendt til indberetning af EU-varehandel.

Status på momspakken
Direktiverne om momspakken er ikke inkorporeret i den danske momslovgivning endnu. Im-plementeringen indgår i regeringens lovprogram på skatteområdet for 2008/2009, hvor et lov-forslag blev varslet til februar 2009. Ved redaktionens slutning har skatteministeren dog end-nu ikke fremsat lovforslaget.

Advokatydelser til modtagere uden for EU
Momspakken indebærer heller ingen ændringer i reglerne om den momsmæssige behandling af advokatydelser til kunder/klienter, der er hjemmehørende uden for EU. Disse ydelser er momsfrie i Danmark, hvis de anvendes uden for Danmark. Der gælder ingen rapporterings-pligt for disse ydelser.