Advokaten 2 - Forbedret adgang til at drive advokatvirksomhed

Print Print
16-03-2009

Ændring af retsplejeloven sikrer nye muligheder for advokatselskaber.

Af Rasmus Møller Madsen, afdelingschef, Advokatsamfundet

Folketinget har netop vedtaget et forslag til ændring af reglerne i retsplejelovens § 124 om drift af advokatvirksomhed i selskabsform. Forslaget træder i kraft den 1. april 2009. Siden 1. januar 2008 har det været muligt at drive advokatvirksomhed i en holdingkonstruktion, ligesom det har været muligt at optage ejere i selskabet, der ikke selv er advokater (populært kaldet partnere), forudsat at disse ejere er ansat i selskabet, maksimalt ejer ti procent af selskabet, og har bestået en prøve i advokatret. Udformningen af disse regler har imidlertid vist, at der er behov for nogle tilpasninger. Lovforslaget indebærer navnlig, at der gennemføres en vis udvidelse af kredsen af personer, der kan optages som medlemmer af et advokatselskabs bestyrelse eller direktion.
Fremover bliver det således muligt at lade de såkaldte partnere være medlemmer af advokatselskabets bestyrelse og direktion, hvilket hidtil ikke har været lovligt. Det vil dog stadig være sådan, at et flertal i bestyrelsen skal være advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet eller i dets moderselskab eller dets datterselskab.

Advokatholdingselskaber
Efter de hidtidige regler, var det et krav, at også bestyrelse og direktion i advokatholdingselskaber (det vil sige et selskab, der alene har til formål at eje aktier eller anparter i et advokatselskab) skulle være advokater, der var aktive i driftsselskabet eller et datterselskab. Dette var ikke hensigtsmæssigt, og ikke påkrævet, da holdingselskabet ikke må udøve advokatvirksomhed, og der dermed ikke er behov for samme strenge regulering af holdingselskabet.
Med lovforslaget ændres dette, så der ikke længere stilles krav om, at medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen i et advokatholdingselskab aktivt skal drive advokatvirksomhed i selskabet mv. Det betyder, at ejeren af holdingselskabet selv kan beslutte, hvem der indsættes i advokatholdingselskabets bestyrelse og direktion. Det bemærkes, at denne regel alene finder anvendelse på rene holdingselskaber, idet advokatselskaber, der på en gang agerer driftsselskab med udøvelse af advokatvirksomhed, og samtidig agerer holdingselskab som ejer af et andet advokatselskab, ikke anses for et advokatholdingselskab.

Præcisering af navnereglerne
Herudover præciseres det nu i retsplejeloven, at advokatkommanditaktieselskaber endvidere må benytte betegnelsen “advokatpartnerselskab”. Det foreslås endvidere præciseret i loven, at advokatselskaber, der er stiftet som europæiske aktieselskaber (SE-selskaber), må benytte betegnelsen “europæisk advokataktieselskab”, “SE-advokataktieselskab” eller “SE-advokatselskab”.

Konsekvensændringer
Lovændringen betyder samtidig, at den hidtidige § 124 splittes op i en række paragraffer fra § 124 til § 124g. Som følge af denne – lovteknisk begrundede – opsplitning, vil der efterfølgende skulle foretages konsekvensændringer i en række af de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af retsplejeloven vedrørende udøvelse af advokatvirksomhed mv.

Lovforslaget L61, blev fremsat den 13. november 2008 og vedtaget ved tredjebehandlingen den 24. februar 2009.