Advokaten 2 - Dømt i Danmark for poker i Cyberspace

Print Print
16-03-2009

Hvornår kan danske domstole dømme, når forbrydelsen ikke er begået i Danmark? Nye regler og to nye afgørelser viser vej.

Af Ole Dybdahl, landssommer, Østre Landsret

Kriminaliteten har ændret sig væsentligt igennem de senere år. Navnlig har globaliseringen og de åbne grænser ført til, at den grænseoverskridende kriminalitet er tiltaget, bl.a. således at kriminaliteten i dag dels begås ikke blot af udenlandske men også af internationale bander, dels begås i cyberspace. Der er heller ikke længere blot ønske om at forfølge kriminelle i Danmark, men f.eks. også danskere, som begår seksuelle overgreb i udlandet, og somaliske pirater i Adenbugten ud for Afrikas østkyst. Det sætter fokus på, hvad der er undergivet dansk straffemyndighed – hvilke straffesager der kan pådømmes ved danske domstole.
Vi fik allerede i 2006 nye regler i straffeloven vedrørende seksuel udnyttelse af børn i udlandet. Lovændringen indebærer bl.a., at der ikke længere stilles krav om dobbelt strafbarhed ved en række tilfælde af seksuel udnyttelse af børn i udlandet (“sex-turisme”). Danskere, som eksempelvis under en rejse til udlandet overtræder straffelovens regler om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse, kan derfor straffes, selv om forholdet ikke måtte være strafbart i det pågældende andet land.
I sommeren 2008 har vi fået nye, generelle regler om dansk straffemyndighed. Formålet med lovrevisionen har været at sikre, at der også fremover er tilstrækkelige muligheder for at kunne foretage retsforfølgning ved danske domstole i forhold til kriminalitet, der er begået i udlandet, og som Danmark har en interesse i at kunne pådømme.

Effektiv retshåndhævelse
Det fører for vidt at gennemgå lovændringen i detaljer, men følgende kan fremhæves:
Dansk straffemyndighed omfatter fortsat alle handlinger begået inden for dansk land-, sø- og luftterritorium. Dansk straffemyndighed omfatter som hidtil endvidere handlinger, der er foretaget uden for dansk territorium, men som har haft virkning her i landet.
Danske domstole har herudover nu mulighed for at dømme, hvis et offer med tilknytning til Danmark (statsborgerskab, bopæl eller fast ophold her i landet) udsættes for alvorlig kriminalitet i udlandet. Det vil eksempelvis gælde, hvis en dansk kvinde under en turistrejse i udlandet bliver voldtaget af en anden udenlandsk turist, og de lokale myndigheder ikke forfølger sagen.
Det er nu også muligt at dømme personer, der fra udlandet via internettet udbreder ulovligt materiale, hvis materialet har særlig relation til Danmark. Det kan eksempelvis dreje sig om børnepornografi eller racistiske ytringer.
Hvis både offer og gerningsmand har tilknytning til Danmark, er der endvidere nu dansk straffemyndighed i forhold til alle former for kriminalitet – også selv om forholdet ikke er strafbart i gerningslandet. Dette betyder eksempelvis, at en person, som har bopæl i Danmark, og som under et ferieophold i udlandet tvinger sin herboende datter til at indgå ægteskab mod sin vilje, vil kunne straffes, uanset om tvangsægteskab er strafbart i det pågældende land.
Endelig er der nu dansk straffemyndighed i alle sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, hvis gerningsmanden har tilknytning til Danmark (statsborgerskab mv.) eller faktisk befinder sig her i landet, eksempelvis under transit i en dansk lufthavn. Dette sikrer, at Danmark ikke vil kunne fungere som fristed for personer, der har begået forbrydelser af den nævnte karakter.

Poker i cyberspace
Østre Landsret har inden for de senere måneder haft anledning til at bedømme to sager, der illustrerer problemerne i den grænseoverskridende kriminalitet.
I sommeren 2006 blev en 31-årig arbejdsløs dansk kontanthjælpsmodtager anholdt med 240.000 kr. i en plasticpose under et sæde i bilen. Han oplyste at have vundet de 194.000 kr. ved pokerspil på nettet. Han havde spillet hjemmefra eller fra venners computere. Anklagemyndigheden rejste tiltale mod ham for overtrædelse af den specielle bestemmelse i straffeloven, der straffer erhvervsmæssigt hasardspil uden tilladelse. Byretten frifandt, fordi det ikke forelå oplyst, hvilke internetsider – danske eller internationale – han havde spillet på. Landsretten dømte, idet man fandt det godtgjort, at han havde “søgt erhverv ved hasardspil”.
Om dansk straffemyndighed anførte landsretten: “Landsretten finder, at tiltalte, hvis handlinger er foretaget på computer her i landet, her¬ved har overtrådt straffelovens § 203 … . Den omstæn¬dighed, at tiltalte har spillet internetpoker via hjemmesider udbudt i lande, hvor sådant spil eventuelt måtte være lovligt, kan henset til, at tiltalte har udført sine handlinger ved at be¬nytte computer her i landet, ikke føre til et andet resultat.”
Tiltalte fik i øvrigt en mindre bøde, og de 194.000 kr. blev konfiskeret.

Røveriet i Glostrup
Den 1. april 2008 blev der midt om natten begået et velplanlagt og professionelt røveri mod Loomis Værdihåndtering i Glostrup med et udbytte på ca. 62 mio. kr. Angiveligt seks maskerede røvere gennembrød muren til lageret med en slags gaffeltruck og anvendte bl.a. maskinpistoler. I sagen sidder to personer fra Sverige fængslet, herunder en 41-årig svensker af tyrkisk oprindelse. Den 12. november 2008 blev hans ekskæreste, som driver forretning i Sverige, varetægtsfængslet in absentia i Danmark sigtet for hæleri ved at have modtaget betydelige pengebeløb og ikke under ca. to mio. kr. hidrørende fra røveriet. Den 29. november blev hun anholdt i Sverige, og den 18. december 2008 blev hun overgivet til dansk politi og varetægtsfængslet. I grundlovsforhøret dagen efter forklarede hun om at have modtaget betydelige pengebeløb fra bl.a. en ukendt kvinde i Stockholm.
Den 30. januar 2009 blev hun løsladt af Østre Landsret med følgende begrundelse:
“Der er mellem anklagemyndigheden og forsvareren enighed om, at [kvinden] befandt sig i Sverige, da hun modtog de ovenfor omtalte penge.
Hæleri efter straffelovens § 290 er en selvstændig lovovertrædelse og ikke en form for medvirkensansvar.
Efter de foreliggende oplysninger kan de handlinger i forbindelse med modtagelse af pen¬gebeløb fra røveriet, som i givet fald udgør en overtrædelse af straffelovens § 290, kun lo¬kaliseres til Sverige. Et eventuelt tab hos Loomis Værdihåndteringscentral i Glostrup som følge af [kvindens] modtagelse af penge i Sverige er ikke en følgevirkning, der er nævnt som en del af gerningsindholdet i straffelovens § 290. På denne baggrund finder landsret¬ten ikke, at dansk straffemyndighed kan støttes på straffelovens § 6, jf. § 9, stk. 2 og stk. 4.
Landsretten finder herefter ikke, at der er dansk straffemyndighed i den foreliggende sag, hvorfor bestemmes: [Kvinden] løslades.”

De nye kendelser
Reglerne om dansk straffemyndighed findes i straffelovens §§ 6 – 12.
Pokerdommen blev afsagt af Østre Landsrets 2. afd. den 17. november 2008 (S-2768-08).
Procesbevillingsnævnet har d. 20. februar meddelt 3. instansbevilling i sagen.
Kendelsen af 30. januar 2009 i Loomis-sagen blev afsagt af Østre Landsrets 14. afd. (S-180-09).