Advokaten 10 - Advokater ønsker flere klager

Print Print
09-12-2009

Det vil bidrage til en højere kvalitet i Advokatnævnets afgørelser, hvis advokaterne i kredsene i højere grad bliver rådspurgt inden afgørelserne, lyder opfordringen.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Send flere klager, tak
Sådan lød det fromme ønske fra en række advokater, der var mødt frem til en nyskabelse i Advokatrådets regi – den såkaldte Fællessamling.
Advokaterne, som repræsenterer både de lokale advokatkredse eller sidder i Advokatnævnet, mener, at en højere grad af medinddragelse af kredsenes advokater vil forhøje kvaliteten af Advokatnævnets afgørelser. Til gavn for både borgerne og de advokater, der klages over.
Der bør derfor arbejdes på, at Advokatnævnet i højere grad sender et udvalg af sagerne ud til høring i de kredse, hvor klagerne stammer fra.
Advokat Lars Lindhard, formand for Advokatrådets Regel- og tilsynsudvalg, opsummerer meningerne således:
- Det er vigtigt, at vi bevarer den lokale kontakt til de praktiserende advokater, så nævnets afgørelser ikke kommer ud af trit med virkeligheden siger Lars Lindhard.

Rimeligt at blive hængt ud?
Ét andet vigtigt diskussionsemne på Fællessamlingen blev offentliggørelsen af kendelser fra Advokatnævnet.
Advokatsamfundet har som beskrevet i sidste nummer af Advokaten fået udarbejdet en teknisk løsning, så kendelser mod navngivne advokater ikke kan opfanges af søgemaskiner på internettet – og dermed gøre kendelserne offentligt tilgængelige i mere end det år, som reglerne foreskriver.
Men hele spørgsmålet om offentliggørelse af afgørelser fra offentlige myndigheder er stadig til debat i det såkaldte Jens Møller-udvalg (Jens Møller er direktør hos Folketingets Ombudsmand, red.).
Blandt de fremmødte advokater var der forskellige holdninger til, hvordan Advokatrådet fremover bør formulere sit synspunkt på offentliggørelse af kendelser.
Advokat Carsten Jensen repræsenterer Advokatrådet i Jens Møller-udvalget. Han kan ikke referere fra udvalgets arbejde, men siger om diskussionen på Fællessamlingen:
- Det er et vigtigt retssikkerhedsmæssigt spørgsmål, som optager os advokater meget, men der er samtidig enighed om at der skal ske offentliggørelse i et vist omfang, siger Carsten Jensen.

Vidner i nævnet
Også Advokatnævnets muligheder for at indkalde vidner blev diskuteret på Fællessamlingen.
I en dom fra Sø- og Handelsretten fra september 2008 slås det fast, at Advokatnævnet har enekompetence til at vurdere overtrædelser af god advokatskik.
Hvis Advokatnævnet derfor beslutter sig for at afvise en klage på grund af sagens beskaffenhed – f.eks. at der for at komme frem til et resultat skal afhøres et antal vidner – falder klageren dermed ned i et sort hul mellem nævn og domstole. Med det resultat at sagen ikke kan behandles.
Formanden for Regel- og tilsynsudvalget Lars Lindhard påpeger, at Advokatnævnet rent faktisk godt kan lade parter få foretræde og føre vidner.
Spørgsmålet bliver, om nævnet ved at åbne op for en øget brug af vidner og foretræde vil blive overbelastet, fordi flere og flere parter så ønsker dette.
- Mange mennesker føler, at deres sag ikke tages alvorligt, når nævnet afviser sagen på grund af bevisførelsen og må henvise til domstolene. Det kan svække tilliden til advokaterne og til nævnet. Vi skal derfor overveje, hvordan vi bedst sikrer, at nævnet også fremover fremstår som det rette forum for klager over advokater, siger Lars Lindhard.
Endelig blev advokatvagternes fremtid drøftet. Her viste erfaringerne fra de fremmødte, at der er meget stor forskel på advokatvagternes succes. Flere steder i landet har advokatvagterne måttet lukke pga. svigtende interesse fra advokaternes side. Andre byer har meget velfungerende og velbesøgte vagter.
Advokatvagternes fremtid bliver nu diskuteret i et nyt organisationsudvalg under ledelse af det nyvalgte medlem af Advokatrådet Jeppe Skadhauge.
- Vi skal se på, om retskredsreformen og samfundsudviklingen kræver, at vi gennemtænker advokatvagterne, siger Jeppe Skadhauge.
- Det værdifulde arbejde, som mange kolleger i dag yder, fortjener tidssvarende rammer.

Fællessamlingen
Er en ny opfindelse, som styrker forbindelserne mellem Advokatrådet, kredsene og Advokatnævnet.
Repræsentanter fra alle tre instanser har netop været samlet i Korsør. Der er fastsat møder igen i juni og november.
Hvis du ønsker at deltage eller bidrage til debatten, kan du kontakte juridisk konsulent Hanne Christensen, Advokatsamfundet, tlf.: 33968798 eller hch@advokatsamfundet.dk.