Advokaten 9 - Krav om ny forsikring til advokater

Print Print
17-11-2008

Ændringen af tinglysningsloven med henblik på indførelse af digital tinglysning medfører nyt forsikringsbehov for de advokater, der ønsker autorisation som anmelder.

Af Hanne Christensen, juridisk konsulent, Advokatsamfundet

Med den digitale tinglysning, der nu er udskudt til september 2009, indføres også en anmelderordning, der indebærer, at advokater kan autoriseres til selv at anmelde panterettigheder til tinglysning.
Den autoriserede anmelder skal ved anmeldelsen anvende sin egen digitale signatur, men der skal ikke fremlægges dokumentation for fuldmagt for Tinglysningsretten.
For at blive autoriseret som anmelder i den nye ordning er det efter tinglysningslovens § 49 d, stk. 5, bl.a. en betingelse, at advokaten stiller betryggende sikkerhed for pengekrav, som kan opstå som følge af virksomheden som anmelder.
Sikkerheden vil skulle dække følgende krav:

• Krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler herom, jf. tinglysningslovens § 49 c, stk. 3.
Disse krav omfatter forhold, som ligger inden for det udvidede provisionsansvar, der i forvejen gælder for advokater.

• Krav om regres, som advokaten vil kunne blive mødt med fra statens side, fordi staten efter tinglysningslovens § 31, har betalt erstatning for tab, der udspringer af et dokument, som anmelderen har anmeldt til tinglysning.
Det drejer sig om tab opstået efter tinglysningslovens § 27, 2. pkt., fordi der er tinglyst et falskt eller forfalsket dokument, et dokument, hvis udstedelse er fremkaldt ved vold eller trussel om vold, eller et dokument udstedt af en umyndig person.
Ansvaret efter § 31, jf. § 27, stk. 2, er objektivt, og omfatter altså også ikke-culpøse forhold.

• Krav på erstatning for tab, som skyldes anmelderens forsætlige handlinger.

For en advokat, der ønsker at virke som anmelder, er det med andre ord vigtigt at være opmærksom på, at der i forbindelse med ansøgningen også vil skulle stilles sikkerhed for dækning af tab, der hidrører fra ikke-culpøse og forsætlige forhold.

Kræver ny forsikring
Advokatens eksisterende ansvarsforsikring efter § 61 i den vedtægt, der træder i kraft den 1. december 2008, dækker alene ansvar for skader forvoldt ved simpel uagtsom handling eller undladelse, og den vil derfor ikke kunne opfylde kravet om tilstrækkelig sikkerhedsstillelse.
Med hensyn til sikkerhedsstillelsen efter vedtægtens § 62 gælder det, at den ganske vist dækker skader forvoldt ved forsætlige handlinger, men da den specifikt vedrører dækning af en klients tab, som en advokat har forvoldt ved misbrug af betroede midler, opfylder den heller ikke kravet til sikkerhedsstillelse efter tinglysningslovens § 49 d, stk. 5.
Det vil derfor være nødvendigt for interesserede advokater at sikre sig forsikringer og/eller sikkerhedsstillelse, der dækker også ikke-culpøse og forsætlige handlinger.
I den forbindelse kan det oplyses, at det må forventes, at det bliver et krav, at sikkerhedsstillelsen udformes sådan, at sikkerhedsstiller hæfter direkte over for den, som advokaten har påført et tab. Det må desuden forventes, at forsikringen størrelsesmæssigt vil skulle afpasses størrelsen på de rettigheder, som man ønsker at kunne anmelde til tinglysning.
Endelig må det forventes, at der for advokater og andre erhverv omfattet af tinglysningslovens § 49 d, stk. 2, bliver mulighed for at etablere kollektive forsikringsordninger, der omfatter flere anmeldere.
Der er forsat udestående spørgsmål om den præcise regulering af området, og der vil blive udstedt en bekendtgørelse herom senere. Når den foreligger, bør advokater, der ønsker at blive tilmeldt ordningen, kontakte deres forsikringsselskab.

Digital tinglysning udskudt
Domstolsstyrelsen har i en pressemeddelelse tæt på redaktionens afslutning oplyst, at digital tinglysning igen bliver udskudt – denne gang til september, 2009.
Styrelsen skriver i pressemeddelelsen, at det er væsentlige forsinkelser i delleverancer til systemet samt det komplekse samspil mellem offentlige myndigheders IT-systemer, der gør, at projektet nu igen udskydes.
Den reviderede tidsplan vil også give bedre tid til at gennemteste den digitale tinglysning, skriver styrelsen.