Advokaten 8 - Aktuel information

Print Print
20-10-2008

Advokaten på nettet
Det norske advokatsamfund, Advokatforeningen, har valgt at prioritere flere kræfter på net-udgaven af de norske advokaters blad. Foreningen har på www.advokatbladet.no valgt at opbygge en selvstændig hjemmeside for bladet, hvor nyheder kan opdateres hurtigere end i den trykte version af bladet, som fortsat vil udkomme. På hjemmesiden findes også billeder og video fra aktuelle arrangementer.

Dialog med iransk menneskeretscenter
Menneskerettighederne vinder frem i Iran, selv om landet ofte opfattes som lukket og underlagt et stærkt religiøst styre. Det viste et møde mellem Advokatsamfundet og Islamic Human Rights Centre fra Iran. Mødet blev afholdt som led i Advokatsamfundets internationale arbejde. Det iranske menneskerettighedscenter arbejder på at fremme menneskerettighederne i landet gennem bl.a. at udgive litteratur om emnet, stå for undervisning og drive en række lokale rådgivningscentre.
For bare ti år siden var det tabu overhovedet at tale om menneskerettigheder, men nu er det helt anderledes. Det er meget vigtigt for os at arbejde med uddannelsessystemet, for det er første skridt frem mod, at menneskerettighederne bliver accepteret, lyder det fra det iranske center. Centret samarbejder officielt med Institut for Menneskerettigheder, som har arrangeret besøget i Danmark.

Advokatnævnets årsberetning
Danskerne klagede sidste år mindre over advokaters adfærd end forrige år. Antallet af klager over advokaters adfærd nåede dermed en bundrekord, når man ser på de seneste ni år, som Advokatnævnets årsberetning for 2007 indeholder tal for. Antallet af indkomne salærklager steg en lille smule, men ligger stadig meget lavt i forhold til tidligere år, fremgår det af årsberetningen. Lidt mere end halvdelen af de afgjorte adfærdsklager endte sidste år med en bøde, irettesættelse eller frakendelse. Ca. 2/3 af nævnets kendelser om adfærdsklager afsluttes inden for 12 måneder, mens knap halvdelen af salærsagerne ved nævnet afsluttes inden for et år. Hele Advokatnævnets årsberetning kan læses på www.advokatnaevnet.dk under Årsberetninger.

Civile procestakster
Repræsentanter fra Advokatrådet samt Danske Advokater drøftede på et møde den 23. september med landsretspræsidenterne ændringer i de gældende takster for omkostningsfastsættelse i processager. Der forventes en revision af taksterne inden årets udgang. Resultatet af drøftelserne vil efterfølgende blive omtalt i Advokaten.

Nyt medlem af Advokatrådet
Advokat Søren Juul fra Advokatfirmaet Jon Palle Buhl i København indtræder fra oktober i Advokatrådet i stedet for Erik Justesen. Søren Juul, der er 57 år, beskæftiger sig særligt med erhvervsret, fast ejendom og civile rets- og voldgiftssager. Søren Juul har siden 2002 været medlem af og formand for kredsbestyrelsen for Københavns advokatkreds. Han har været bisidder for Stats- og Udenrigsministeriets embedsmænd under Tamil-sagen og for Finanstilsynets embedsmænd under Færø-banksagen.