Advokaten 7 - Leder - Orden i eget hus

Print Print
22-09-2008

Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Mange af os kan huske dengang, der var et fænomen, som hed selskabstømning.
Vidtløftige konstruktioner med køb af underskudsselskaber med videre endte i en skandale, hvor det viste sig, at et ikke helt ringe antal advokater var involverede.
Selskabstømmersagerne belastede de enkelte advokater i varierende grad, men, hvad der var værre var, at de ganske alvorligt skadede omdømmet for alle advokater, fordi selskabstømmersagerne i offentlighedens bevidsthed tegnede et billede af advokater, som enten af grådighed eller uvidenhed havde ladet sig involvere i stærkt kritisable transaktioner.
Advokatrådet måtte drage den lære af selskabstømmerkomplekset, at det i sager af den karakter er meget vigtigt at være på forkant og så vidt muligt medvirke til at forhindre at “sager” opstår.
Som konsekvens af denne tilgang advarede vi på et meget tidligt tidspunkt her i bladet advokaterne mod fænomenet “momskarruselsvindel”. Det fik ikke fænomenet til at forsvinde, men mig bekendt har der ikke været advokater involveret i disse sager.
Den 7. juli skrev Jyllands-Posten at “Skat vil forsøge at straffe banker og advokater, der har hjulpet et netværk af ejendomsinvestorer med finansiering af ejendomme til kunstigt oppustede priser.”
Den 8. juli henvendte rådet sig til direktøren for SKAT og udbad sig et møde med henblik på at blive orienteret om, hvorvidt SKAT sad inde med oplysninger, som indikerede, at advokater havde overtrådt reglerne om god advokatskik.
Der har nu, den 29. august, været afholdt et møde, hvor også revisorernes foreninger, FSR og FRR, deltog, Som det fremgår af den pressemeddelelse, der er at finde på www.advokatsamfundet.dk, følger vi nu sagen tæt med henblik på at forebygge, at advokater involveres i sådanne projekter og for at sikre, at ordentlige advokaters omdømme ikke skades af denne sag.
SKAT oplyste på mødet den 29. august at man, da efterforskningen blev indledt, havde mistanke om – med urette viste det sig – at handlerne med ejendomme til stadigt mere opskruede prise i virkeligheden var et led i hvidvask af udbyttet fra kriminelle handlinger. Har der medvirket advokater ved sådanne handler, burde disse derfor måske også have fået denne tanke – og så er der pligt til indberetning til Advokatsamfundet eller SØK.
Advokatsamfundet har ikke modtaget sådanne indberetninger, og det giver mig anledning til at understrege, at det er af stor betydning for advokatstandens omdømme, at de gældende regler i hvidvaskloven overholdes, hvad enten man bryder sig om dem eller ej.
Advokatrådet deler med Europas andre advokater den principielle modstand mod at lade advokater angive klienter. Men hvis de domme, der nu er afsagt af Belgiens og Frankrigs øverste domstole, bliver retningsgivende for resten af Europa, er pligterne nok til at leve med (se omtale af dommene her i bladet). Vi overvejer selvfølgelig sammen med de øvrige medlemmer af sammenslutningen af Advokatråd i Europa – CCBE, om der bør tages initiativer i forhold til EU, ligesom vi også nationalt er i en løbende dialog med Finanstilsynet, som fører tilsyn med finansielle virksomheder og medvirker ved udformningen af lovgivning på området.
Uanset de principielle overvejelser har vi en national hvidvasklov, og efter denne er Advokatrådet det organ, der har tilsynet med, at advokaterne overholder den gældende hvidvasklov, og den pligt tager vi ikke let på.
Lever Advokatrådet ikke som tilsyn op til de forventninger, det omgivne samfund stiller, bliver andre bliver sat til at løse denne opgave. Og hvilken advokat har lyst til at have SØK eller Finanstilsynet på kontrolbesøg? Det ville repræsentere en alvorlig svækkelse at uafhængigheden og klienternes tillid til fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient.
Efter Advokatrådets opfattelse er det nødvendigt, at vi som en uafhængig, selvstyrende organisation også på dette område gør os fortjente til den tillid og agtelse, som er så vigtig for såvel den enkelte advokat som for professionen som sådan.
Orden i eget hus.