Advokaten 6 - Undskyld, hr. Dommer, må jeg sende en sms?

Print Print
20-08-2008

Det er ikke tidssvarende, at advokater skal bede om særskilt tilladelse, når de skal bruge sædvanlige elektroniske hjælpemidler i forbindelse med retsmøder. En lovændring bør rette op på dette.

Af Jakob Juul, partner, Viltoft Høberg-Petersen Advokataktieselskab

Med virkning fra 1. juli 2007 er der indført skærpede regler i retsplejeloven om adgangen til i forbindelse med retsmøder at medbringe og anvende mobiltelefoner og andet teknisk udstyr, herunder notebooks, der kan transmittere billeder, lyd eller tekst.
Skærpelserne har været nødvendige for at imødegå det alvorlige misbrug, som har været konstateret i bl.a. straffesager om organiseret kriminalitet, herunder rocker- og narkotikasager, hvor tilhørere f.eks. har anvendt mobiltelefoner til at transmittere vidneforklaringer til personer uden for retslokalet, og mobiltelefoner er blevet brugt til at fotografere vidner på vej til eller fra retten.
De nye regler er gode og velegnede til at forebygge misbrug af den nævnte art. Reglerne gælder imidlertid som udgangspunkt også for bl.a. de mødende advokater og har i den henseende fået en mindre hensigtsmæssig udformning. Således skal alle advokater, der i forbindelse med retsmøder ønsker at sende sms- eller mail-beskeder eller foretage opslag på internettet (hvilket også indebærer transmission af tekst), fremover anmode retten om særskilt tilladelse dertil, og rettens beslutning herom skal tilføres retsbogen. Det har ikke betydning, om der er tale om en civil sag eller en straffesag, og søges tilladelsen ikke, vil teksttransmissionen principielt være en strafbar overtrædelse af retsplejelovens § 32.

Tekniske hjælpemidler
Baggrunden for de nye regler er en rapport – “Ulovlig mobiltelefoni mv. i retssale” – afgivet i oktober 2005 af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen, der dokumenterede problemernes omfang og anbefalede en række tiltag af lovgivningsmæssig og praktisk art. Foranlediget heraf fremsatte justitsministeren i marts 2007 et forslag om en række ændringer i retsplejelovens § 32, der fik bred politisk opbakning og blev vedtaget enstemmigt af Folketinget den 6. juni 2007. Disse ændringer indebærer i hovedtræk følgende:
 

  • Ud over transmission af lyd og billeder er nu også transmission af tekst fra retsmøder forbudt, medmindre retten undtagelsesvis har tilladt dette, jf. retsplejelovens § 32, stk. 1, 1. og 2. pkt.
  • Rettens afgørelse om at give tilladelse til at optage og transmittere billeder og lyd træffes ved kendelse, jf. retsplejelovens § 32, stk. 1, sidste pkt., mens rettens afgørelse om at give tilladelse til at transmittere tekst træffes ved beslutning, der føres til retsbogen.
  • Der er nu klar hjemmel for retten til at forbyde, at apparater, der kan optage eller transmittere billeder, lyd eller tekst, medbringes i lokaler, hvor der afholdes retsmøder, jf. retsplejelovens § 32, stk. 3.

Under den forudgående høring over lovforslaget havde Advokatrådet understreget, at skærpelserne ikke unødigt burde lægge hindringer i vejen for sædvanlige og fornuftige arbejdsvilkår for advokater, der møder i retten. Advokatrådet anbefalede konkret, at advokater blev undtaget fra de nye forbud. Denne anbefaling blev kun delvis fulgt, for så vidt som man i sidste ende ikke undtog advokater, men i stedet i lovbemærkningerne præciserede, at et forbud fra retten mod at medbringe og anvende mobiltelefoner mv. normalt bør udformes således, at det ikke omfatter advokater, og at der bør gives tilladelse til, at advokater kan transmittere tekst i form af e-mails og sms-beskeder, “hvis der fremsættes en begrundet anmodning herom (og det i øvrigt er foreneligt med varetagelsen af den pågældendes funktioner under sagen/retsmødet),” hvilket “f.eks. kunne være praktisk relevant i større sager med retsmøder over flere dage og med flere advokater/anklagere.”
Realiteten blev dermed, dels at den praktiske hovedregel – at advokater i almindelighed bør kunne gøre brug af tekniske hjælpemidler – kom til at fremgå af bemærkningerne i stedet for af loven, dels at advokater i alle tilfælde forinden skal anmode om særskilt tilladelse fra retten, hvis beslutning skal tilføres retsbogen.

Behovet for en lovændring
De nye regler gælder også for andre persongrupper, der har deres faste gang i retten, herunder repræsentanter for anklagemyndigheden, politi og bevogtningspersonale samt journalister. I lyset heraf nedsatte Domstolsstyrelsen i efteråret 2007 en arbejdsgruppe, der fik til opgave at se på, hvordan de nye regler mest hensigtsmæssigt kan administreres i praksis, herunder særligt i forhold til rettens professionelle brugere, der møder i retten i forbindelse med deres arbejde. Arbejdsgruppen – sammensat af repræsentanter for Domstolsstyrelsen, domstolene, Advokatsamfundet, Rigsadvokaten og Danske Mediers Forum – afsluttede i januar 2008 sit arbejde med en vejledning om anvendelse af mobiltelefoner og notebooks mv. i retslokaler. Vejledningen – der findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside (www.domstol.dk) – afspejler, at der i arbejdsgruppen var enighed om, at der fra rettens side bør udvises imødekommenhed over for anmodninger fra de professionelle brugere om anvendelse af mobiltelefoner og notebooks mv. Dette er i vejledningen konkret udtrykt på den måde, at anmodninger fra advokater og repræsentanter for anklagemyndigheden bør imødekommes, medmindre afgørende hensyn taler imod dette.
Det må imidlertid i praksis anses for uhensigtsmæssigt og utidssvarende, at advokater og repræsentanter for anklagemyndigheden i alle tilfælde under strafansvar er forpligtet til at anmode om særskilt tilladelse fra retten, før de må anvende de omhandlede hjælpemidler til at transmittere sms- eller mailbeskeder eller foretage søgning på internettet. Der vil i civile sager kun i exceptionelle tilfælde kunne tænkes rimelige begrundelser for at nægte tilladelse, og også i straffesager må det helt klare udgangspunkt som anført være, at tilladelse skal gives. Kravet om særskilt tilladelse er derfor en unødig ressourcebelastning, som bør føre til, at retsplejelovens § 32 ved førstkommende lejlighed ændres, således at advokater og repræsentanter for anklagemyndigheden generelt og uden forudgående anmodning frit kan gøre brug af de nævnte hjælpemidler, medmindre retten efter en konkret risikovurdering undtagelsesvis måtte forbyde dette.

Jakob Juul er medlem af Advokatrådets procesretsudvalg og var medlem af Domstolsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler.

De nye regler i retsplejelovens § 32
Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Det er endvidere forbudt under retsmøder at transmittere tekst, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Offentliggørelse af billeder og lyd, der er optaget i strid hermed, er forbudt. Retten kan i øvrigt på ethvert tidspunkt under sagen forbyde offentlig gengivelse af billeder og lyd, der er optaget under et retsmøde. Rettens afgørelse efter 1. og 4. pkt. træffes ved kendelse.
Stk. 2. Personer, der afgiver forklaring under retsmødet, skal gøres bekendt med, at der optages billeder og lyd.
Stk. 3. Retten kan på ethvert tidspunkt forbyde, at apparater, der kan optage eller transmittere billeder, lyd eller tekst, medbringes eller anbringes i lokaler, hvor der afholdes retsmøder.
Stk. 4. Billedoptagelse i rettens bygninger er forbudt, medmindre rettens præsident (på Bornholm dommeren) giver tilladelse dertil. Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.