Advokaten 6 - Leder - Høsttid

Print Print
20-08-2008

Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Det har været et travlt forår i Advokatsamfundet.
Ved årsskiftet stod vi med en lang række nye bekendtgørelser, som skulle implementeres.
Advokatnævnets arbejdsgange i sagsforberedelsen skal lægges helt om, og offentliggørelsespraksis skal ændres. Sekretariatets arbejdsopgaver bliver med den nye ordning væsentligt forøgede, så samtidig med omlægningen har vi iværksat et lean-projekt for at øge kvaliteten og produktiviteten i sekretariatet.
Arbejdet med tilsynet er også blevet forøget. Det var lovgivers klare udmelding, at tilsynet med “de brodne kar” skulle intensiveres, og at det i øvrigt var Advokatsamfundets pligt at føre et tæt og intensivt tilsyn for at beskytte borgernes retssikkerhed. Hertil kommer, at der er øget politisk fokus på vores håndtering af tilsynet med overholdelse af hvidvasklovgivningen. Endelig får vi en ny og ganske byrdefuld opgave med at føre kontrol med overholdelse af reglerne om obligatorisk efteruddannelse. Vi er derfor også på tilsynsområdet i gang med at justere eksisterende arbejdsgange og tilrettelægge rutiner for de nye opgaver.
Advokatuddannelsen er under omlægning fra en bred juridisk uddannelse til en mere målrettet uddannelse i de discipliner og regler, som enhver advokat skal beherske. Hertil kommer, at der nu er introduceret en retssagsprøve, som skal tilrettelægges og afvikles fra sekretariatet. Det er et stykke svært logistisk arbejde at skulle sørge for, at systemet fungerer, når vi i løbet af kort tid kommer op på flere hundrede retssagsprøver om året spredt ud over alle landets retskredse.
Folketinget har i forarbejderne til ændringen af retsplejeloven slået fast, at Advokatsamfundet stadig skal virke til gavn for det danske retssamfund og medvirke i lovforberedelsen på et parti- og fordelingspolitisk neutralt grundlag. Advokatrådet har – bistået af de mange aktive kolleger i vores fagudvalg og lovudvalgets ekspertpaneler – fortsat et aktivt og vigtigt arbejde med at afgive høringssvar og medvirke i udvalgsarbejder, når vi bliver bedt om det. Der står stor respekt om det arbejde, som i samspil med vores andre opgaver er med til at sikre professionens og den enkelte advokats anseelse i det omgivende samfund.
I forberedelsen af loven om et hooliganregister var Advokatrådet stærkt medvirkende til at sikre domstolskontrol med en eventuel registrering. I sagen om administrative udvisninger af terrormistænkte var Advokatrådets intervention med til at sikre, at der blev nedsat et udvalg, som skal vurdere de retssikkerhedsmæssige aspekter af den eksisterende lovgivning. Og i forberedelsen af den ny lov om jobklausuler spillede Advokatrådets meget grundige høringssvar en væsentlig rolle under Folketingets behandling af sagen, blandt andet fordi politikerne kan stole på, at et høringssvar om et sådant emne, som jo også berører driften af advokatvirksomhederne, ikke forfølger branchepolitiske hensyn.
I foråret afholdt vi – som led i forberedelsen af et nyt retssikkerhedsprogram fra Advokatrådet – en konference om retssikkerhed med repræsentanter for domstolene, anklagemyndigheden, Amnesty, retssikkerhedschefen hos SKAT, Ombudsmanden, universiteterne, Forbrugerrådet, DI og pressen for at afklare, hvorledes disse så på Advokatrådets fremtidige rolle i den retspolitiske debat. Resultatet var en opmuntrende og helt entydig opbakning til, at Advokatrådet fortsat skal være en aktiv spiller i den retspolitiske debat og i det lovforberedende arbejde.
Foråret resulterede også i et salg af Advokaternes Serviceselskab A/S til Danske Advokater. Af hensyn til dem der ikke er, eller kan blive, medlemmer af Danske Advokater, måtte salget for at være lovligt ske på markedsvilkår. Sådan blev det, men prisen blev rimelig, og vi er i rådet glade for, at selskabet og dets aktiviteter forbliver i branchen.
Vi havde en lidt turbulent ekstraordinær generalforsamling om en ny vedtægt. Rådet valgte at sætte forslaget til debat og ikke til afstemning.
Efterfølgende nedsatte vi et bredt sammensat debatforum og opfordrede alle advokater til at deltage i debatten på nettet. Debatforumet har nu afsluttet sit arbejde, og jeg opfordrer alle med interesse for denne sag til at gå ind på det lukkede afsnit og læse materialet, ikke mindst referatet fra det afsluttende møde, som resulterede i meget bred enighed i dette forum om, hvordan en ny vedtægt bør se ud. Denne enighed vil danne grundlag for Advokatrådets videre arbejde med vedtægten, og det er derfor min forventning, at en ny vedtægt i bred enighed vil kunne vedtages i løbet af efteråret.
Mange frø er lagt i jorden i løbet af foråret. Langt de fleste er spiret og er ved at udvikle sig til smukke vækster. Nu nærmer tiden sig, hvor vi i fællesskab skal høste frugterne af forårets store arbejde til gavn for alle advokater.