Artikel i Advokaten 6 - Aktuel information

Print Print
20-08-2008

Tidligere numre af Advokaten og dets forløber, bladet Sagføreren, kan erhverves i en indbunden udgave ved henvendelse til redaktionssekretær Bente Busck, bbu@advokatsamfundet.dk. Det drejer sig om bladet årgang 1922 til 1931 og årgang 1937 til 1967. Den indbundne udgave stammer fra Østre Landsret og gives væk gratis.

Advokater bør hjælpe studerende
Advokatkontorerne bør i større omfang indgå samarbejde om ph.d.-projekter med de jurastuderende. Det mener nyudnævnt professor ved Aarhus Universitet, Kim Sommer Jensen, der har en fortid som bl.a. landsdommer. Han opfordrer til at skabe stærkere sammenhæng mellem uddannelsen og aftagerne af de nyuddannede jurister. Det juridiske arbejdsmarked efterspørger i højere grad specialister, og derfor bør bl.a. advokatkontorerne også tage deres del af ansvaret og tilbyde at samarbejde med universiteterne om erhvervsrettede ph.d.-projekter, mener Kim Sommer Jensen.

Europæiske advokater kritiserer EU-Kommissionen
På vegne af 700.000 europæiske advokater har organisationen CCBE, sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, hævet stemmen og kritiseret EU-Kommissionen.
Det skete på det første møde i det såkaldte Justice Forum, hvor Kommissionen har samlet aktører på retsområdet til en debat om den retlige udvikling i EU, herunder regulering af advokatbranchen. Kritikken fra CCBE går på, at Kommissionen har valgt at placere sikkerhed og retlige anliggender i samme direktorat. CCBE påpeger, at sikkerhed og retssikkerhed har vist sig at gå dårligt i spand i en tid præget af terrorfrygt og anbefaler derfor, at Kommissionen opretter et “rent” justitsdirektorat. Yderligere oplysninger kan findes på www.ccbe.eu.

Konference om familieret
CCBE (sammenslutningen af advokatsamfund i Europa) og ERA (Academy of European Law) afholder den 11. og 12. december 2008 en konference i Bruxelles om de komplekse problemstillinger, familieretsadvokater møder som følge af, at flere og flere stifter familie på tværs af landegrænserne, f.eks. skilsmisse, forældremyndighed, underholdsbidrag og eksekveringen af afgørelser herom i udlandet.
Konferencen er arrangeret af familieretseksperter for familieretseksperter. Torsdag eftermiddag vil der være rundbordssamtaler, hvor man vil få grundig information om eksisterende og kommende europæisk ret på området. Fredag giver mulighed for deltagelse i workshops med henblik på indgående drøftelser af konkrete sager og vidensdeling. På grund af det danske retsforbehold er en stor del af reglerne på området ikke gældende i Danmark.
For nærmere information, program og tilmelding se CCBE’s hjemmeside www.ccbe.eu < activities < events. Samme sted kan man under activities < CCBE committees & working groups læse mere vedrørende CCBE’s Family Law working group. Advokatrådet er repræsenteret i arbejdsgruppen ved advokat Maryla Rytter Wroblewski.

Advokater i EU-register
Europa-Parlamentet har netop valgt at følge i EU-Kommissionens fodspor og oprette et frivilligt register over lobbyister. Definitionen på lobbyister var i første omgang så bred, at Advokatrådet og den europæiske sammenslutning af advokatsamfund, CCBE, advarede mod, at registret ville komme til at omfatte stort set alle advokater, der kommer i kontakt med Europa-Parlamentet. I sidste øjeblik lykkedes det at få ændret rammerne for registret, så der nu trækkes et skel mellem advokater, som groft sagt arbejder med politisk lobbyisme og advokater, der giver almindelig juridisk rådgivning. Kun førstnævnte gruppe falder nu inden for rammerne af registret. Mere information om CCBE’s synspunkter kan findes på www.ccbe.eu.