Advokaten 6 - Advokatbranchens udvikling bør medføre bedre pleje af medarbejderne

Print Print
20-08-2008

Lad Danske Advokater tage sig af at udvikle branchens brand og sørge for gode forhold for de ansatte advokater, mens Advokatsamfundet fungerer som retspolitisk talerør.

Af Morten Schwartz Nielsen, advokat, formand for FAAF (Foreningen af Ansatte Advokater og Advokatfuldmægtige i DJØF)

Advokatbranchen har været under stærk påvirkning de seneste par år. Nye regler har medført en radikal ændring af Advokatsamfundets rolle, og Danske Advokater har set dagens lys.
Danske Advokaters formand har i Advokaten nr. 2 præsenteret Danske Advokater som en forening for alle advokater ansat i en traditionel advokatvirksomhed. Det er ikke helt retvisende, for Danske Advokater er en organisation for advokatvirksomhederne, og den styres udelukkende af virksomhedernes ejere, hvis interesser den er sat i verden for at varetage.
De ansatte advokaters og advokatfuldmægtiges interesser varetages af FAAF.
Der er nu altså to organisationer, som vel har forskellige interesser at varetage, men som i vidt omfang også repræsenterer sammenfaldende interesser. FAAF og Danske Advokater har derfor har meget at tale og forhandle om.
Efter FAAF’s opfattelse er ændringerne i den måde, advokatbranchen organiserer sig på, derfor et skridt i den rigtige retning.
Det er nødvendigt med en stærk forening, der repræsenterer advokatvirksomhederne. Og målsætningen er ambitiøs: foreningen fastslår i sin forretningsplan, at den bl.a. vil arbejde med emner som rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Danske Advokater anerkender, at fastholdelse er en af hjørnestenene, hvis man som advokatvirksomhed ønsker at drive en lønsom virksomhed.

Dårlig ledelse
Som ansat advokat – og formand for FAAF – glæder det mig at se, at man vil sætte emnerne på dagsordenen. Som ansatte advokater kan vi ikke være uenige i behovet for at diskutere fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Vi ønsker naturligvis også at være en del af en virksomhed, der er lønsom og derfor har mulighed for at sikre gode vilkår for alle ansatte. Det kan undre, at advokatbranchen ikke har haft dette fokus på et langt tidligere tidspunkt.
Der har tidligere i branchen været afholdt innovationsseminarer, prisuddeling til de mest innovative virksomheder og afholdelse af workshops om fastholdelse mv. Men det virker, som om processen er gået i stå. Alle kræfter er blevet brugt til de strukturelle ændringer i branchen. Nu er strukturen ved at være på plads, og det er derfor vigtigt, at der igen rettes opmærksomhed mod de ansattes vilkår, så branchen vedbliver med at være en branche, som alle ønsker at arbejde i.
Hvordan ser situationen så ud fra de ansattes side? Trods alt er det vores forhold, som vil være genstand for drøftelser i Danske Advokater. FAAF er ikke repræsenteret i foreningen, men har et naturligt ønske om at indgå i dialog om de emner, som vi har en interesse i bliver løst til hele branchens fordel.
Vi ansatte skifter typisk arbejdsplads, når vi har brug for nye udfordringer, bliver udsat for utidssvarende arbejdsvilkår, eller hvis ledelsen i advokatvirksomheden ikke fungerer. Det sidste er desværre en mere hyppig årsag end andre, idet en god ledelse har fokus på samtlige relevante punkter i forhold til et godt arbejdsmiljø og vilkår.
Opskriften på, hvordan en virksomhed kan fastholde sine ansatte og fortsat tiltrække kompetente medarbejdere, er ikke hemmelig. Det kræver dybest set blot, at ledelsen formår at skabe en fornuftig balance. En balance mellem arbejdstid over for udfordringer, debiteringskrav over for aflønning, kompetenceudvikling over for sagsbehandling. Mange flere aspekter kan findes, men det er på tide, at nogen begynder at drøfte dem.
At finde den rigtige opskrift er ikke jagten på den hellige gral eller kilden til evig ungdom. Det kræver blot god ledelse og opmærksomhed fra advokatvirksomhedernes side. Opmærksomhed på, hvad de ansatte ønsker i forhold til deres arbejdsplads. Konstant opmærksomhed på, om ledelsens tilbud til de ansatte er konkurrencedygtige i forhold til branchen. Og til sidst – vigtigst af alt – opmærksomhed på, hvorvidt man har en virksomhed, der tilgodeser behovet for balance mellem arbejde og fritid for alle ansatte.
De virksomheder, som har gjort en indsats, eller i hvert fald har brandet sig på, at de gør en indsats, bliver belønnet med nomineringer i forhold til innovationspriser, og de har ikke de store problemer i forhold til de nævnte problemstillinger. Det kan sagtens lade sig gøre at fastholde en lønsom virksomhed, samtidig med at der er en fornuftig balance mellem arbejde og fritid.

To-deling af branche
Dette er alt, hvad vi ansatte ønsker, og vi tror inderligt på, at branchen har plads til dette.
I denne sammenhæng er det vigtigt som virksomhed at være opmærksom på, at det koster forholdsmæssigt væsentlig større sociale og økonomiske ressourcer for en virksomhed at finde og integrere nye medarbejdere i organisationen, end det gør at tilpasse organisationen til de behov og ønsker, der er hos de eksisterende medarbejdere. Dertil kommer, at et af de helt store økonomiske aktiver i en advokatvirksomhed er medarbejdernes viden og erfaring.
For at skabe en lønsom advokatvirksomhed er det derfor helt basalt, at fastholdelse af medarbejderne har topprioritet hos ledelsen.
Derfor glæder vi os nu over, at advokatvirksomhedernes ejere nu har dannet en organisation, der aktivt vil arbejde med disse forhold. Indsatsen skal dog ske nu. Alternativet er ikke at foretrække. I sidste ende vil det have en negativ betydning for vores branche og arbejdspladser, hvis ikke der sker noget.
Med de organisatoriske ændringer i advokatbranchen er vi nu i den lykkelige situation, at vi har en brancheorganisation, Danske Advokater, der – forhåbentlig i en tæt dialog med FAAF – kan beskæftige sig med branchens vilkår, og herunder medarbejderne.
Alle advokater er en del af Advokatsamfundet, og det er derfor Advokatsamfundet, der efter FAAFs opfattelse fortsat skal være den organisation, der varetager de retssikkerhedsmæssige hensyn. Og som derfor også skal være den primære organisation, som afgiver høringssvar på vegne af branchen og varetager problemstillinger, der er essentielle for opretholdelse af advokatbranchens integritet og uafhængighed som en advokatstand.
Med todelingen har vi et stærkt udgangspunkt for, at advokatbranchen fortsat kan have en markant røst i den retssikkerhedsmæssige debat og samtidig tage fat på de udfordringer, der skal løses, hvis vi også i fremtiden vil kunne tiltrække de unge talenter, der skal bære branchen ind i fremtiden.