Advokaten 5 - Nye regler om efteruddannelse giver travlhed

Print Print
23-06-2008

Advokatsamfundet har høstet de første erfaringer med de vanskeligheder og spørgsmål, som de nye regler om efteruddannelse giver anledning til.

Af Lise-Lotte Skovsager Gümoes, advokat, Advokatsamfundet

Reglerne om obligatorisk efteruddannelse, der trådte i kraft den 1. januar 2008, har givet anledning til travlhed hos både advokater, udbydere af efteruddannelseskurser og hos Advokatsamfundets sekretariat. Gennemsnitlig fem til ti daglige henvendelser er det blevet til, siden reglerne trådte i kraft.
Sekretariatet har med støtte fra Advokatrådets uddannelsesudvalg ydet vejledning om de nye regler, herunder navnlig om kriterierne for, hvad der kan tælle med som efteruddannelse. Den vejledning, som Advokatsamfundet har ydet både advokater og kursusudbydere, samles løbende med henblik på orientering af advokater og advokatfuldmægtige, som lovet i Advokaten nr. 1/2008. Den første orientering og svar på en række af de spørgsmål, der har været rejst, kan ses i det elektroniske nyhedsbrev fra Advokatsamfundet, Fagligt Nyt, der også fremover løbende vil orientere om praksis på området. Endvidere vil praksis løbende blive lagt på advokatafsnittet på Advokatsamfundets hjemmeside.

Spørgsmål om kurser
En del henvendelser har været helt konkrete. Blandt de mere generelle henvendelser kan nævnes spørgsmål om udenlandske kurser og spørgsmål om, hvorvidt sprogundervisning kan tælle med som obligatorisk efteruddannelse. Udenlandske kurser ligestilles med danske. Det afgørende er således, at indholdet lever op til bekendtgørelsens kvalitetskrav. Tilsvarende vil sprogundervisning kunne tælle med, hvis kurset muliggør advokatens virke i et globalt marked. Kurser af erhvervsmæssigt eller juridisk tilsnit vil derfor kunne tælle med.
For så vidt angår kurser, der angiver særligt at henvende sig til advokatsekretærer, må det formodes, at de som hovedregel ikke vil have et tilstrækkeligt juridisk indhold til at kunne opfylde kravet om at være af generel betydning for udøvelsen af advokaterhvervet.
Det kan imidlertid ikke udelukkes, at et givent kursus, der almindeligvis udbydes til erfarne advokatsekretærer, kan være af konkret betydning for f.eks. en advokatfuldmægtigs udførelse af vedkommendes konkrete arbejdsopgaver, jf. herved bekendtgørelsens § 2.
Der har endvidere været rejst spørgsmål om, hvorvidt interne kurser arrangeret af en advokatvirksomhed eller de forskellige advokatforeninger mv. kan tælle med. Det kan de naturligvis, idet det afgørende alene er, om bekendtgørelsens krav til kursets indhold, tidsmæssige udstrækning etc. er opfyldt. Der sondres således ikke mellem interne og eksterne kurser.
På Advokatsamfundets hjemmeside kan man nu finde den erklæring vedrørende efteruddannelse, som skal anvendes f.eks. i forbindelse med deponering af beskikkelsen, jf. § 13 i bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Samme sted vil man også kunne finde et paradigma (på dansk og engelsk) med henblik på dokumentation for kursusdeltagelse, som det står udbydere og advokater/advokatfuldmægtige frit for at benytte sig af.
Ofte vil de kursusbeviser, der udarbejdes af kursusudbyderne, dog være at foretrække, idet de vil kunne samle information om kursets indhold, undervisere og antallet af lektioner i et og samme dokument, hvorved den samlede dokumentation, som det påhviler den enkelte advokat og advokatfuldmægtig at sikre sig og opbevare, kan mindskes i omfang.
Reglerne indebærer, at alle advokater årligt skal indsende en erklæring om omfanget af deres egen og eventuelle advokatfuldmægtiges efteruddannelse. Fristen for at indsende erklæringen for 2008 er fastsat til den 1. april 2009. Sekretariatet arbejder i øjeblikket på at etablere en it-løsning, så der kan foretages elektronisk indberetning.

Fakta
Hvis du har spørgsmål til reglerne om obligatorisk efteruddannelse, kan du kontakte Lise-Lotte Skovsager Gümoes på lsg@advokatsamfundet.dk. Telefon: 33 96 97 98.