Advokaten 5 - Flere sager vil blive offentliggjort

Print Print
23-06-2008

Nye retningslinjer for offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser vil medføre, at flere sager vil blive omtalt på nævnets hjemmeside.

Af Pia Birkegård, sekretariatsleder, Advokatnævnet

Advokatnævnet har vedtaget nye retningslinjer for offentliggørelse af afgørelser med oplysning om advokatens navn. Ændringerne vil medføre betydelig stigning i antallet af offentliggjorte afgørelser.

Hvilke afgørelser offentliggøres?
Advokatnævnet offentliggør alle afgørelser, hvor nævnet pålægger advokater bøder på 10.000 kroner eller mere.
Nævnet offentliggør som hovedregel ikke bøder på under 10.000 kroner, medmindre nævnet i forbindelse med afgørelsen vurderer, at der er hensyn, der taler for en offentliggørelse. Det vil sige, at offentliggørelse i disse sager alligevel kan ske, hvis nævnet skønner, at advokatens adfærd har været til skade eller gene for en klient, og at kendskab til afgørelsen vil have en betydning for andres valg af advokat. Nævnet lægger ved beslutningen vægt på overtrædelsens karakter og på eventuelle tidligere overtrædelsers antal og karakter.
Nævnet offentliggør ikke irettesættelser, frifindende afgørelser eller afgørelser i salærsager.

Hvornår finder offentliggørelsen sted?
Offentliggørelse afventer som hovedregel udløbet af fristen for indbringelse af nævnets afgørelse for retten. Hvis advokaten indbringer sagen for retten, afventer offentliggørelse endelig retsafgørelse.
Har advokaten fået en bøde på 25.000 kroner eller mere, offentliggøres afgørelsen som hovedregel samtidig med, at kendelsen sendes til parterne. Nævnet kan dog beslutte, at afgørelsen skal afvente udløb af fristen for indbringelse af sagen for retten.
Afgørelser, hvor advokaten frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed offentliggøres altid, uanset om sagen indbringes for retten.

Hvordan får advokaten besked om offentliggørelse?
Nævnet meddeler i det fremsendelsesbrev, der følger med nævnets afgørelse, om afgørelsen offentliggøres og i så fald, hvornår offentliggørelse vil ske.

Hvor offentliggøres afgørelserne og hvor længe?
Offentliggørelsen sker på nævnets hjemmeside, www.advokatnaevnet.dk. Oplysningerne slettes efter 12 måneder.
Ud over offentliggørelse af afgørelser med advokatens navn, bringer nævnet på hjemmesiden fortsat afgørelser i anonymiseret form til belysning af nævnets praksis.

Ikrafttrædelse
Nævnets nye retningslinier anvendes på afgørelser, truffet efter den 1. april 2008.

Nævnet har med disse ændringer af retningslinier for offentliggørelse ønsket at efterleve intentionerne i lovforslaget om ændring af retsplejelovens regler om advokater. Intentionerne var en betydelig forøgelse af antallet af offentliggjorte afgørelser.