Advokaten 4 - Debat om dyrevelfærd – Justitsministeriet afviser Peter Paghs kritik

Print Print
15-05-2008

Det er ikke korrekt, at Vestre Landsret endnu ikke har stillet præjudicielle spørgsmål til EF-domstolen i en verserende sag om dyretransporter.

Af kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet

Under overskriften: ”Omsorg for dyr eller omsorg for retten” skriver professor, dr. jur. Peter Pagh, Københavns Universitet en artikel i Advokaten nr. 3 fra 2008 om forholdet mellem de danske regler om dyretransport og EU-retten.
I artiklen omtales en verserende civil sag ved Vestre Landsret, som Danske Svineproducenter har anlagt mod Justitsministeriet i maj 2005. Danske Svineproducenter har under sagen nedlagt påstand om, at bl.a. nogle bestemmelser om indvendig etagehøjde, inspektionshøjde og lastetætheden i forbindelse med transport af svin med lastbil i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 13. juli 2005. Det anføres i artiklen, at landsretten i december 2005 besluttede, at den vil rejse et præjudicielt spørgsmål for EF-Domstolen, men at ”mere end to år efter har landsretten fortsat ikke stillet spørgsmål til EF-Domstolen, hvilket så vidt vides beror på, at der afventes udspil fra Justitsministeriet om, hvilke spørgsmål landsretten bør stille til EF-Domstolen. Dette er ganske vist vanskeligt at forene med traktatens artikel 234 om præjudiciel forelæggelse, men svarer til praksis i andre sager, hvor staten er modpart.”
Det er korrekt, at Vestre Landsret ved kendelse af 19. december 2005 traf afgørelse om at stille præjudicielle spørgsmål til EF-Domstolen. Samtidig bestemte landsretten, at der først efterfølgende skulle tages stilling til den nærmere udformning af spørgsmålene og forelæggelseskendelsen. Herefter anmodede landsretten – fuldt ud i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved domstolene – parterne (dvs. Danske Svineproducenter og Justitsministeriet) om at udarbejde et udkast til forelæggelseskendelse, der bl.a. skulle indeholde parternes anbringender under sagen. Da der imidlertid ikke kunne opnås enighed mellem parterne om indholdet af forelæggelseskendelsen, udarbejdede landsretten et udkast til forelæggelseskendelse på baggrund af parternes bemærkninger. Efter at parterne havde fået lejlighed til at fremsende deres bemærkninger til landsrettens udkast, afsagde landsretten efter afholdelsen af en mundtlig forhandling kendelse om forelæggelse af tre præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen den 23. november 2006.
Det fremgår af EU-Tidende nr. C 326/51 af 30.12.2006, at Vestre Landsrets anmodning om præjudiciel afgørelse blev indgivet til EF-Domstolen den 28. november 2006. Sagsnummeret ved EF-Domstolen, sag C-491/06, og de tre præjudicielle spørgsmål blev samtidig gengivet i det nævnte nummer af EU-Tidende.
Det fremgår i øvrigt af EF-Domstolens hjemmeside under den foreløbige retsliste for perioden 28. april 2008 til 23. maj 2008, at EF-Domstolens tredje afdeling torsdag den 8. maj 2008 afsiger dom i sag C-491/06, Danske Svineproducenter.
På den beskrevne baggrund må det undre, at Peter Pagh mener at have grundlag for at sige, at: ”Forløbet illustrerer i sig selv betænkelighederne ved, at domstolene indirekte accepterer Justitsministeriets indblanding i, om og hvordan danske domstole skal spørge EF-Domstolen.”

Peter Pagh fastholder kritik
Jeg beklager, at artiklen indeholdt den af Nina Holst-Christensen anførte fejl om, at der ikke var stillet spørgsmål til EF-domstolen tre år efter, at landsretten havde besluttet at spørge, når dette faktisk skete ét år efter. Dette ændrer imidlertid ikke ved mine principielle indvendinger. Disse gik dels på, at anklagemyndigheden desuagtet tvivl om de danske reglers gyldighed har søgt disse håndhævet i andre sager, dels at Justitsministeriet har tiltaget sig en rolle som vejleder for danske domstole om, hvorvidt der skal ske præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen i sager, hvor staten er part.